از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم سوال اغلب شرکتهاو سازمانها و نهادهاست وقتی بنابر هردلیل میخواهند ایزو بگیرند. شرکتهای زیادی درکشور هستندکه صادر نمودن ایزو مشغولند. البته درسطح کشور روز بروزبه تعداداین سازمانها عرضه کننده افزوده میشود. باتوجه اطلاعات موجود درسران تعداد 600 کمیته صادر کننده ایزو وجود دارد. علاقمندان اخذ ایزو دراولین قدم میتوانندبه سایتهای اطلاعاتی مراجعه کرده و همچنین شرکتهای صادر کننده رابرای خودشناسایی کرده ودراین زمینه اطلاعات لازم و حیاتی رامتوجه شوند البته ناگفته نماندکه هرنوع استاندارد روشهای اخذ خودرا دارای میباشدکه بایدملزومات و اسناد مورد نیاز اعتبار مورد نظررا تدوین و پیاده سازی کرد.

از کجا ایزو بگیریم اغلب جهت شرکتهایی پیش میایدکه میخواهند ازانواع گواهی ایزو بخصوص انواع گواهی ایزو پر کاربرد دریافت کنند. ازانواع ایزوهای معتبر و پر کاربرد درسطح کشور ایزو 9001 میباشد البته استاندارد ایزو یک استاندارد عمومی بجهت هرفعالیتی میباشدکه قرارست درکشور صورت گیرد لازم میباشد. هرشرکتی باهر زمینه فعالیتی مستلزم دریافت ایزو عمومی در گستره کشور میباشدکه درابتدا بایدبا روشهای خاص خوداز شرکتهای صادر کننده بایداخذ گردد. تمامی این استاندارد ها درداخل بوسیله شرکتها CB صادر میشونداین سازمانها نیزباید توسط استاندارد ملی مورد تایید بوده باشد درغیر اینصورت مدرک اخذ شده مشکلی ازمشکلات شما راحل نخواهد نمود. بنابراین همین حل نشدن مشکل ممکنست یک دغدغه بجهت شرکت متقاضی بوده باشدکه خواهان اخذ ایزو درکشورست. بیشتر شرکتهای متقاضی جهت شرکت دردرون مناقضات بسراغ اخذ ایزو میآیندتا بتوانند براحتی دراین مزایدهها و مناقصات شرکت کنند.

از کجا ایزو بگیریم و مراحل اخذ ایزو ایکدیگر ارتباط مستقیم دارند و نیزباید مراحل قانونی خودرا بدرستی طی کندتا بتواند درکمترین زمان ممکن ایزو رادریافت کند بنابراین اولین قدم دراین پروسه انتخاب کردن یک مرجع قانونمند درگستره کشورست وباید انتخاب گردداین شرکت راهنماییها و مشاورههای مورد نیازرا بشما ابلاغ خواهد کردتا شمادر کمترین زمان ممکن بتوانید ایزو رااخذ کنیداین شرکت همان طورکه گفته شد CB گویندکه زیر نظر  AB هافعالیت میکنند.

باعنوان AB مدیریت شده و درنهایت AB زیر نظر مرجع بالا دست و سازمان اعتبار دهندگان بین المللی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند. دردرون کشور نوع دیگری ازغیر  IAF هستندکه بیشتر CB های موجوددر کشوراین نوع صادر کنندگان میباشند. روز بروز نیزبه تعداداین مراجعه افزوده شده واین فرایند باعث بوجود آمدن برندهای متنوع درسطح کشور شدست. و همین عملکردها نیزموجب پدیدار شدن قیمتها متنوع دربازار خواهد شد. دراین صورت نواسانات قیمت نیزبیشتر خواهد شد گاهی وقتها ارزان بوده و برخی مواقع نیزهزینه هانجومی خواهد بود.
از کجا ایزو بگیریم و اخذ ایزو پیاده سازی اهداف و مشخص کردن اهداف شرکتست تااین موارد شفاف سازی نگردد نمیتوان بشرکت متقاضی کمکی نمود. این مرحله پیاده سازی باتوجه بسختی بودنش بسیاری ازشرکتها ازاجرا کردنش چشم پوشی میکنند و بسراغ مراحل بعدی میرونداین پروسه علاوه برسخت و زمانبر بودن هزینه برنیز میباشد درمرحله مستند سازی پیاده سازی ممیزی نیزباید اجرا گردد. ودر طرح ممیزی تمامی انطباقها و عدم انطباقها توسط سازمان صادر کننده مورد واسنجی قرار میگیرد.
ازکجا ایزو بگیریم و مرحله بعدی درزمینه اخذ ایزو ثبت و صادر کردن ایزو برای شرکت متقاضی میباشدکه بعداز طی کردن دو مرحله و تایید شدن پیاده سازی ها و مستند سازی ممیزی توسط شرکت صادر کننده بدین مرحله راه پیدا میکند.

اخذ ایزو باتوجه بدینکه میزان اعتبار، وقت و هزینه نوسانی دارد، هرچقدر اخذ ایزو ازطریق مراجع معتبر باسطح اعتبار بین المللی IAF صورت گیرد وقت و هزینه بیشتری نیازخ واهد داشت. شرکتهای صادر کننده نیزبایددر صادر کردن ایزو دقت لازم راداشته باشندتا قوانین سازمان بین المللی رابدرستی انجام دهند. درسطح کشور سازمانهای سودجو نیزدراین زمینه وجود دارد بنابرااین شرکتهای متقاضی بایددقت لازم رادراین زمینه داشته باشند.

ازکجا ایزو بگیریم وبه کجا مراجعه کنیم درزمینه اخذ ایزو مشاوران زیادی درکشور وجود داردتا شمارا دراین جهت راهنمایی و هدایت کنندتا باهزینه ها کافی درمدت زمان موثر ایزو مورد نظر خودرا بدست آورند.