از کجا ایزو بگیریم؟

از کجا ایزو بگیریم؟

از کجا ایزو بگیریم؟ سوال مطرح شده مارا ملزم میکندکه درابتدا بدانیم ایزو چیست؟ گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد استفاده شرکتها درون مناقصات میباشدکه ممکنست ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست شود. خیلی ازما آرم ایزو رابه انواع مختلف برروی کالاها وبسته ها میبینیم وشاید دراین حد بدانیم نشان ایزو برروی کالا نشانه مرغوبیت و استاندارد بودن محصول میباشدکه البته یک دید عمومی میباشدو ایزو مخفف سه کلمه International Organization For Standard  میباشدو سازمان استاندارد جهانی بوده ویک سازمان بین المللی جهت استاندارد سازی میباشد. سازمان ایزو باهدف یکپارچگی و تدوین انواع استاندارد ویکسان سازی ویکپارچگی درشهر ژنو بوجود آمدو باعضویت 25 کشور تاسیس گردید ودرحال حاضر 164 عضو دارد. بعد جنگ جهانی دوم درون ژنو کمیته ای درهر تخصصی نشکیل شدو کسانیکه درباره ایزو حرف ذاشتند درآن کمیته شرکت کردند. ایران سر دبیر مواد شوینده میباشدو انگلستان و آمریکا و آلمان نیزازش استفاده کردند. تدوین استانداردها رادر حقیقت ایزو میگویند.

گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم؟ ملزم شناخت مراجع صدور ایزو میباشد. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکندو خوداین AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست تر باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان فعالیت کرده و مدیریت میشوند. دراین میان یکسری مراجع نیزهستند ساخته و پرداخته ایرانیها هستند وایرانیها آنهارا ساخته اند و CB و AB ساختگی خودایران میباشدو خودایرانیها بنابر دلایلی CB مجازی ایجاد کردند وهمچنین AB . 500 الی 600 مرجع اینچنینی درون ایران فعالیت میکنندکه هرروزه برتعدادشان نیزافزوده میشود وهیچ نهادی نیست بدین موضوع نظارت کندو یکسری مراجع تقلبی نیزاین میان ازفرصت استفاده کردندو اقدام کردندبه صدور تقلبی گواهینامه و پرینتی و فاقد اعتبار. تعداد زیاداین مراجع باعث پدید آوردن برندهای زیادی شده است باسطوح اعتباری مختلف و اشکال مختلف و قیمت و زمان متغیر.

گواهینامه ایزو انواع مختلفی داردو دونوع میشود: ایزو عمومی و ایزو تخصصی .انواع ایزو عمومی همچون ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ایزو 45001 ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست وهمچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه واین انواع گواهینامه ایزو جهت تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت کاربرد دارد. پیاده سازی اینگونه سیستمهای مدیریتی حائز اهمیت هست وبیشتراز انواع دیگر گواهینامه ازلحاظ پیاده سازی مهم میباشد. یکسری ازانواع گواهینامه ایزو تخصصی هستندو مختص یکسری مشاغل خاص مانند ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی وانواع دیگر تخصصی ایزو . تمام گواهینامه های بیان شده ازطریق مراجع صادر کننده یکسان ثبت و صدور میشوندو مراجع صدور تمام انواع ایزو یکیست.

گواهینامه ایزو واینکه ازکجا ایزو بگیریم و مراحل صدورش کدامند؟ سوال تمامی متقاضیان میباشدکه میخواهند گواهینامه بگیرند ابتدا مرجع صادر کننده بایستی مشخص شود واینکه ازکجا میخواهیم گواهینامه بگیریم. مراجع صادر کننده همانطورکه گفته شد دو نوعند یااینکه IAF هستند ویا اینکه غیر IAF ودر این میان بایستی مراقب مراجع تقلبی نیزبودکه گواهینامه فتوشاپی صادر میکنند. مرحله دوم پیاده سازی میباشدکه پیاده سازی درخصوص گواهینامه IAF سختگیرانه تر انجام میگیردو درخصوص غیر IAF کمتر سختگیری انجام میگیردو برعهده خودسازمان و انتخاب سازمان متقاضی میباشد. پیاده سازی یکسری گواهینامه ها همچون 9001 ، 14001 ، 45001 و HSE وهمینطور IMS مهمتراز باقی انواع گواهینامه میباشد. مثلا پیاده سازی 14001 سازمان راکمک میکند دراینکه درتمام فرآیندهایش پاکیزگی محیط زیست رارعایت کند واینکه فرآیندهایش اثرات منفی برروی محیط زیست نداشته باشد. 45001 سازمان راکمک میکندتا درون فرآیندهایش سلامت پرسنل رامد نظر قرار دهد. ریسکها و فرصتها بررسی شود واینکه ریسکها تبدیل شوندبه فرصت. پیاده سازی ازطریق یک مشاور انجام میشودکه ازطرف AB فرستاده میشودتا سازمان راکمک کندکه پیاده سازی راانجام دهدو مدیران کلیدی راآموزش دهد. مرحله بعداز پیاده سازی ، ممیزی میباشدکه توسط ممیز انجام میگیردو انطباقها و عدم انطباقها مورد بررسی قرار میگیردو سازمان توسط ممیز وباکمک وراهنمایی ممیز عدم انطباقها رابرطرف میکند. درخصوص گواهینامه غیر IAF ممیزی طی یکی دو مرحله صورت میگیرد و ممیز اجازه صدور گواهینامه رامیدهد. اماکه درخصوص گواهینامه IAF ممیزی سختگیرانه انجام میگیرد وازطرف AB یک نفر فرستاده میشودبه مجموعه متقاضی تااینکه مجموعه و شرایط مجموعه رامورد ممیزی قرار دهدو عدم انطباقها بررسی شده وحل شوندو درنهایت باتایید ممیز اجازه صدور گواهینامه داده شده و گواهینامه صادر میگردد.
گروه مشاورین سپاهان باوجود مشاورین مجرب وباتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره رایگان بشما متقاضیان عزیز میباشد.