گواهینامه ایمنی پیمانکاران

گواهینامه ایمنی پیمانکاران

گواهی نامه ایمنی پیمانکاران محتص شرکتهای فعال درحوزه پیمانکاری میباشد. جهت اخذ گواهی ایمنی پیمانکاران شرکتهای فعال درحوزه آب، ابنیه، ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی فعالیت داشته باشند. شرکتهای متقاضی درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی حوزه کاریشان غیراز انفورماتیک باشد. گواهی نامه ایمنی صلاحیت پیمانکاران پیش نیاز گرید ویا همان رتبه پیمانکاری میباشد. جهت اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاران لیست بیمه ، پروژه های دردست اجرا، زمینه فعالیت، داشتن مسئول ایمنی ویکسری کلاسهای آموزشی مهمترین موارد مطرح شده میباشد.

گواهی ایمنی پیمانکاران طی یکسری مراحل وگذراندن یکسری دوره ها واخذ یکسری مدارک جهت پرسنل یک سازمان ثبت وصدور میگرددکه تمامی دوره ها زیر نظر وزارت کار مدیریت وصادر میگردد. یکدوره مختص تمامی کارکنان لیست بیمه میباشدکه تمامی کارکنان بایستی یک دوره 8 ساعته باعنوان ایمنی وبهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران ، ایندوره مخصوص تمامی کارکنان لیست بیمه میباشدکه بایستی دوره فوق رابگذرانندکه دوره فوق زیرنظر اداره کار مدیریت وصادر میگردد. افراد جویای کار باگذراندن دوره ایمنی وبهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران وداشتن مدرک ایمنی وبهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران آینده کاری روشنی دارند وراحت تر میتوانند درشرکتهای پیمانکاری مشغول بکار شوند. دوره دیگرکه شامل دو دوره میشودکه مختص مسئولین ایمنی میباشد. شرکتهای پیمانکاری بایستی بابت هرکارگاه خودشان یک نفر بعنوان مسئول ایمنی رابکار بگیرند. چنانچه تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط نباشد، بایستی دو دوره آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها وهمچنین شناسایی خطرات وارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها ) رابگذرانند اماچنانچه تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط باشد تنها گذراندن دوره شناسایی خطرات وارزیابی ریسک کافی میباشد. افرادیکه قصد دارند بعنوان مسئول ایمنی درشرکتهای پیمانکاری مشغول بکار شوند باگذراندن دو دوره فوق دارای شانس بیشتری بابت پذیرش درشرکتهای پیمانکاری هستندتا اینکه شرکت بخواهد بدلیل الزام اداره کار وشرکت درمناقصات بعداز استخدام ملزم شودبه گذراندن دوره های ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی وهمچنین شناسایی خطرات وارزیابی ریسک . پس باتوجه بدین موضوع افرادیکه دوره های آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها وهمچنین شناسایی خطرات وارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها ) راگذرانده باشند دارای آینده شغلی بهتری هستند وراحت تر میتوانند درشرکتهای پیمانکاری مشغول بکار شوند. شایان ذکر میباشدکه ایندوره ها زیرنظر اداره کار مدیریت میگرددو گواهی های فوق ازطریق اداره کار صادر میگردد. دوره دیگرکه مختص کارفرمایان محترم میباشد باعنوان ایمنی وبهداشت کار ( ویژه کارفرمایان وصاحبان کار پیمانکاری )که دوره ایمنی وبهداشت کار ویژه کارفرمایان رایکی ازاعضای هیات مدیره بایستی بگذرانند. دوره ایمنی وبهداشت کار مختص کارفرمایان وصاحبان کار رانیز وزارت کار مدیریت میکند وکلاسها زیر نظر اداره کار و رفاه اجتماعی مدیریت گردیده وازطریق وزارت کار صادر میگردد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعداز داشتن مدارک فوق ویا گذراندن دوره های فوق ثبت وصدور میگرددکه تمامی دوره ها طبق گفته های بالا ازطریق وزارت کار ورفاه اجتماعی صادر گردیده وهمچنین زیرنظر وزارت کار ورفاه اجتماعی مدیریت میگردد. گذراندن دوره ها جهت اشتغال بکار وآینده شغلی روشن جهت افراد جویای کار مفید میباشد. توصیه مابه تمامی متقاضیان محترم اینست؛ متقاضیان محترم شرکت درهر کدام ازاین دوره های آموزشی بایدبه عناوین دوره ها دقت زیادی بکنند وحتما درکلاسهایی شرکت کنندکه دقیقا عنوان دوره موردتقاضایشان باشد وثانیا مدرکشان ازطریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  - اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر شده باشد. وکلاسهای برگزار شده ازطریق هرمرجع صادر کننده ای زیر نظر وزارت کار برگزار شده ومدیریت گردد.

متقاضیان درخواست گواهینامه ایمنی پیمانکاران درون گوگل ممکنست باعناوین فوق جستجو نمایند: گواهینامه ایمنی پیمانکاران ، گواهی نامه ایمنی پیمانکاران ، گواهی ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره.