گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مراحل ثبت نام و اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی )

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مراحل ثبت نام و اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران )

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره و خدمات کاربرد دارد. شرکتهای پیمانکاری و مشاوره وهمچنین خدمات میتوانند شخصا جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند. ضمنا بایستی بدین مهم اشاره کردکه شرکتهای متقاضی درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی حقوقی باشند ودارای پیمان ونیز قرارداد.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت ثبت نام مراحلی دارد و مدارکی نیاز داردکه دراینجا بدین موارد میپردازیم: اول وارد سایت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی شده واز یک درگاه تعریف شده ومورد تایید اداره کار شامل: کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی ویا ازطریق درگاه دوم یعنی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران وارد شده وثبت نام میکنیم. نکته مهم اینجاست؛ هیچکدام ازاین درگاهها بردرگاه دیگر ترجیح داده نمیشود زیراکه شناسه ملی شرکت ثبت شده توسط یک درگاه رادیگر نمیتوان تغییر داد ودرگاه ثبت نامی دیگری راانتخاب کرد ولزومی نیست درگاه تغییر کند زیرا میتوان ازطریق هرکدام ازاین درگاهها اقدام کرد. بعداز ورودبه سامانه و انتخاب درگاه موردنظر گام اول جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شروع میشود. درگام اول ثبت نام جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی نام و نام خانوادگی مدیرعامل و شماره همراه وآدرس ایمیل شرکت ویک کلمه ی عبور دلخواه رابنویسیم. شماره همراه معرفی شده بعنوان نام کاربری وکلمه عبور سایت استفاده میشود. مراحل ثبت نام درون سایت شامل ثبت 13 مرحله میباشدکه شامل: مشخصات پیمانکار، مشخصات دفتر مرکزی، مشخصات کارگران، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، مدارک گواهینامه آموزشی، سوابق فعالیت، تجهیزات، حوادث، سایر شرکتها، مسئولین ایمنی، پیمانکاران فرعی، بارگزاری مدارک، تکمیل ثبت نام. گام دوم تهیه مدارک فیزیکی میباشدکه شامل گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، اساسنامه شرکت، آگهی تایید وتغییرات شرکت، اجاره نامه بهمراه سند ملکی دفتر مرکزی، تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی وهمچنین مدارک تحصیلی وعکس پرسنلی مدیرعامل واعضای هیات مدیره، تصاویر قراردادهاو آخرین لیست بیمه وبرگه پرداخت قراردادها، جدول 20 دارایی، مفاصا حساب بیمه جهت قراردادهای اتمام شده، تاییدیه مسئولین ایمنی وهمچنین مدارک مسئولین ایمنی، تکمیل فرمهای اداره کار .گام سوم: بازرسی ازپروژه توسط بازرس اداره کار ، گام چهارم: کمیسیون اداره کار ( باحضور بازرس اداره کار ، رئیس اداره کار ، نماینده کارفرمایی وهمچنین نماینده اداره کار گام پنجم: صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (بعداز تایید کمیسیون ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر میشود.)

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران طی اخذ چندین دوره آموزشی جهت افراد شاغل دریک سازمان انجام میشود: یک دوره 8ساعته مخصوص تمامی کارکنان شاغل درسازمان ( بایستی تمامی کارکنان درلیست بیمه باشند.)، دو دوره مخصوص مسئولین ایمنی باعنوان ایمنی عمومی مخصوص مسئولین ایمنی وهمچنین دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی)، یک دوره مخصوص کارفرمایان باعنوان دوره ایمنی و بهداشت کار - ویژه کارفرمایان و صاحبان کار .