گواهینامه ایزو 30401

گواهینامه ایزو 30401

گواهینامه ایزو 30401 در حوزه سیستم مدیریت دانش جزء اولین استاندارد معرفی و شناخته شده است . این مدیریت دانش توانایی صدور گواهینامه را دارد. سیستم مدیریت دانش(KM) دارای برنامه ای است که بر راهکارهایی که سازمان ها دانش را ایجاد کرده اند و استفاده می کنند متمرکز است. سیستم مدیریت دانش به عنوان خاصی تعریف شده است. با شروع کار مدیریت دانش مانع های زیادی مثل ایجاد اختلاط زیاد با نظم های دیگرِ مدیریت اطلاعات، اطلاعات غلط فراگیر که با قسمت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش مرتبط است از قبیل اندیشیدن به اینکه خریدِ فناوری فقط برای ایجاد ارزش افزوده مدیریت دانش مناسب است دارند.

 

محتوای گواهینامه ایزو 30401

محتوای استاندارد ایزو 30401 به دنبال استقرار مفاهیم اصلی مدیریت دانش است. این محتوا شامل:

1-راهنمایی شرکت هایی که اهداف آنها افزایش دادن ارزش علمی شرکت است.

2-اصلی برای تحلیل و بررسی و مشخص کردن سازمان های مناسب از طریق اصول ممیزی

 

دریافت گواهینامه ایزو 30401

زمانی دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 30401  محقق می شود که مدیران شرکت ها استاندارد ایزو 30401 را در شرکت خود اجرا کنند. مدیریت علم سازمانی باید به وسیله چرخه حیات مدیریت دانش به صورت مؤثر نشان داده شود.

چهار عنوان زیر اصل چرخه حیات مدیریت دانش شرکت را دربرمی گیرد که تمامی آنها بایستی در راستای هدف تجاری باشد و حداقل دارای عملکردهای زیر باشند:

1- کسب دانش تازه:  کسب دانش شرکتی با علمی که برای شرکت ناشناخته و مجهول است.

2- فعالیت علم موجود: به معنی استفاده از علم موجود در شرکت برای فعالیت مناسب و همچنین تصمیم گیری های بهتر است.

3- حفظ علم موجود: به معنی حفظ کردن دانش شرکت تا این دانش موجود از دست نرود.

4- مدیریت کردن علم نامعتبر: به معنی حفظ شرکت از فعالیت غلط یا فعالیت نادرست که در اثر استفاده غیرصحیح از دانش در حوزه شرکتی است.

 

بنابراین سامانه سیستم مدیریت دانش سازمان که برای اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 30401 ایجاد می شود باید شامل همه عملکردها، ابزار و رفتارهایی برای حمایت و توانمندی کردن انواع گوناگون تبدیل شدن علم مناسب برای هدف های تجاری باشد.

1-ارتباطات و تعاملات انسانی: ارتباط و تعامل انسان در مورد علم به وسیله صحبت کردن و ارتباط بین گروه های صاحب منافع
2-بیرونی سازی علم: خروج علم به وسیله کارهایی مانند ضبط کردن، کدگذاری و مستندسازی
3-خارج کردن و ترکیب: که عبارتند از طبقه بندی کردن دانش، سنتز، رسمی کردن، دسته بندی است
4-درونی کردن علم: به وجود آوردن مکانی برای دسترسی آسان جهت یادگیری دانش

 

شرایط دریافت گواهینامه ایزو 30401

شرکت ها برای دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 30401 بایستی بتوانند در محیط شرکت استاندارد ایزو 30401 را پیاده سازی کنند و چهار چیز مهمی را برای پیشرفت سیسم مدیریت علم برخوردار باشند:

1-مسئولیت: وظایف عبارتند از کارکارمندان سامانه و اشخاصی که توانایی حسابداری دارند
2-فرآیندها: توضیح عملکردهای تجاری و دانشی، راهکارها، اصول، روش ها، ارزش ها و هنجارها
3-فناوری و زیرساخت: شبکه های دیجیتالی، فضای کاری غیرحضوری و فیزیکی و سایر ابزارهای لازم.
4-حاکمیت: هم سو بودن با استراتژی، توقعات و ابزارهای مفید برای فعالیت مدیریت علم.

 

اهمیت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 30401

به چند دلیل دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 30401 اهمیت دارد که در زیر بیان می شود.

هدف های این گواهینامه استاندارد ایزو 30401 تولید نتیجه های خوب است. منشأ این نتیجه های خوب استفاده از علم کاربردی است. دانش شرکتی در حال تبدیل شدن به یک جداکننده مهم برای تاثیر گذاشتن، مشارکت زیاد و رقابت است.

در حال حاضر فعالیت دانشی کوشش می کند در بیشتر جوامع نقش اصلی را به دست آورد. بیشتر شرکت های اقتصادی جهان در آرزوی این هستند که به شرکتشان اقتصاد دانشی تبدیل شود. در اقتصاد دانشی منبع اصلی ثروت کارگر ذهنی است و کارگر فیزیکی وجود ندارد که از اصلی ترین اهداف گواهینامه ایزو 30401 است.

شرکت هایی که به صورت پراکنده فعالیت های مشابه کرده اند می توانند از طریق آموزش یافتن سیستم مدیریت دانش امتیازهای زیادی برای خود به دست آورند.

علت مهم برای ایجاد مدیریت دانش این است که از نیروی انسانی استفاده نشده است. در بیشتر شرکت ها دانش حیاتی در مغز اشخاص مجرب می ماند و از اینکه آن را از دست بدهند ترس دارند. اما در شرکت های دیگر نیروی انسانی باهوش زیادی وجود دارد اما از دانش کافی برخوردار نیستند.

 با توجه به علت های بیان شده مشخص شد که گواهینامه استاندارد ایزو 30401 یک استاندارد اصلی برای پیشرفت شرکت ها به حساب می آید.