اخذ گرید انفورماتیک

اخذ گرید انفورماتیک

اخذ گرید انفورماتیک بجهت شرکتهای خواهان بایدبا ملزومات موجوددر اساسنامه صورت بگیرداین مدرک بنوعی میتوان گفت یک رتبه بندی بابت شرکتهای متقاضی میباشدکه براساس یک سری معیارها وسطح صلاحیت شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. رتبه بندی بجهت یک سازمان میتواند میزان کمیت و کیفیت محصولات عرضه شده ویا میزان خدمات رسانیهای شرکتهای متنوع درزمینه های متنوع بوده باشد واین رتبه بندی درتلاشست قابلیت این سازمانها راروز بروز توسعه دهدتا بشر دررفاه کامل بزندگی خودادامه دهد.

اخذ گرید انفورماتیک شرکت هابرای فعالیتهای متعددی درجهان همچون مناقصه مزایده و بستن قراردادهای دولتی ملزم میباشندبه دریافت گرید انفورماتیک . و بدون داشتن رتبه انفورماتیک نمیتوانند درسطح کشور فعالیتی رااز خودبه نمایش بگذارند. شرکتهای انفورماتیک نیزازاین شرایط بدور نیستند. منظور ما دراین مقاله ازاین رتبه انفورماتیک اینستکه شرکتهای انفورماتیکی طبق ضوابط انفورماتیکی درجهان فعالیت می کنند و خواسته های این سازمان را بدرستی در فرایندهای شرکت خود پیاده میکننداین قوانین درگستره کشور ازسال 1368 درایران عملی شدست و سازمانهای خواهان ازاین سال گرید انفورماتیک رادریافت کرده و براساس قوانین گرید فعالیت کردند.

گرید انفورماتیک سطح و میزان کمیت و کیفیت فعالیتها شرکتهای درگیر درحوزه فناوری و ارتباطات رانشان میدهد. سازمان صادر کننده رتبه بندی انفورماتیک ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یابه بیانی دیگر شورای عالی انفورماتیک درگستره کشورست. گرید بیان شده رابه سازمان ها صادر میکند. بازه و محدودیه کمی گرید ویا رتبه انفورماتیک ازیک تاهفت هست. شرکتهای فعال درزمینه انفورماتیک دربین این دو بازه رتبه بندی میشود و پایینترین و بیشترین رتبه بندی نیز بین ایندو عدد تعیین میگردد. بنابراین شرکتهای خواهان زیر نظر شورای ملی برنامه ریزی و مدیریت درداخل کشور سازمان دهی و مدیریت میشوندتا بدرستی و باکیفیت مطلوب بمردم سرویس دهی برسانند.

اخذ گرید انفورماتیک برطبق معیارهای تعیین شده توسط شورای ملی شرکتهای کامپیوتری براساس میزان فعالیتهای کمی و کیفی فرآیندهای خاص خوددر کشور رتبه بندی میگردند. همان طورکه گفته شد تقسیم بندی دربین دو عدد بودکه کم ترین عدد 7 راشامل شده و بیشترین نیزعدد یک رابرای خودبه ارمغان میاورد. عوامل موثر و تاثیر گذار دراین اخذ و دریافت گرید انفورماتیک درکشور  بعوامل زیر وابستست: میزان و مقدار حقوق پرداختی شرکت بکارکنان و پرسنل خود، درامد مشمول ازمالیات دولتی ، میزان رضایت مندی مشتریان از پروژه های انجام شده د طی سالهای گذشته، شرایط و ضوابط اخذ گرید انفورماتیک نیزبصورت گزینه های زیر میباشد:
اخذ گرید انفورماتیک وفعالیت شرکت خواهان درزمینه انفورماتیک که دراساس نامه تدوین میگردد.، اظهارنامه مالیاتی سال گذشته راتسلیم کرده باشد. مدیر عامل منتخب سازمان حداقل بایددارای مدرک کارشناسی کامپیوتری ویا مهندسیهای عمران، مکانیک، صنایع، شیمی و برق یاعلوم پایه فیزیک، آمار یاریاضی بوده باشد درغیر اینصورت بایدراههای دیگررا اتخاذ نمودتا بتوان گرید رابدست آورد. شرکت متقاضی ملزم میباشد حداقل دو مدیر تمام وقت بامدرکی کارشناسی رابرای شرکت خوددر اختیار گیرد.
اخذ رنبه ویا گرید انفورماتیک درسطح کشور براساس نیروی انسانی، میزان درآمد و ضریب کاهش دهنده رضایت مشتری صورت میپذیرد. دراین وسط معیار نیروی انسانی بیشترین تاثیر رادارا میباشداین پارامتر بمیزان 70 درصد دراین زمینه موثر بودست و نسبت بدو نوع بعدی کمی مهم بنظر میرسد. 30 درصد باقی مانده گرید نیزبه میزان درآمد پرسنل شرکت وابست هست میزان ضریب کاهنده مشتری نیزدر نمره کلی گرید انفورماتیک میتواند سهم خودرا دراین پروسه داشته باشد.

اخذ رنبه ویا گرید انفورماتیک ازمباحثی میباشدکه اغلب متقاضیان از نحوه دریافتش و اصلاخود رتبه اطلاعی ندارند و مثلا زمانیکه هنگام مناقصه ازآنها درخواست میشود نگران شده ودرون فضاهای مجازی بادرج عناوین مختلف سرچ میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورند ویکی ازاین مراکز گروه مشاورین سپاهان میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه باسابقه درخشان اطلاعات لازم رابصورت رایگان دراختیار شما متقاضی عزیز قرار میدهد وبه سوالات شما دراین حوزه پاسخ میدهد. تنها بایک تماس بامرکز ما اطلاعات لازم راکسب کنید.