شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران دو تیپ هستند و دو نوعند و البته درکل ایران شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو هستند واما اغلب شرکتهای صادر کننده درون تهران هستند و شرکتها و سازمانها و نهادهای متقاضی فکر میکنندکه چنانچه ازطریق سازمانهای تهرانی اقدام کنند بهترست و گواهی صادره دارای اعتبار بالاتری هست درصورتیکه فرقی ندارد وتنها متحمل هزینه بالاتری میشوند زیراکه جهت ممیزی و پیاده سازی بایستی ازوجود مشاوره بهره ببرندکه چنانچه مشاور بخواهدبه جایی غیراز شهرخود برود ضمن پرداخت هزینه رفت و برگشت بایستی هزینه اقامت مشاور رانیز پرداخت نماید. بنابراین بهترست ازشهر خودش اقدام کندبه اخذ گواهی ایزو . درهر صورت شرکتهای ایزو تهران تنهابه عنوان یک عنوان مطرح هست و شرکتهای متقاضی اخذ ایزو درون تهران ویا شهرهای دیگر بدنبالشان میگردند.

شرکتهای ایزو در تهران باشهرها و کشورهای دیگر ودر نگاه واقعی مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوندکه یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . درکل جهت تعریف دو واژه IAF و غیر IAF بایستی گفت مراجع صادر کننده ایزو دراصطلاح CB نام میگیرندکه خودشان تحت اعتبار AB مدیریت میشوند و اعتبار میگیرند ودر نهایت نهاد بین المللی اعتبار دهندگان یعنی IAF برروی AB نظارت میکند و بهشان اعتبار میدهدکه ازاین AB میتوان درون ایران و تهران وهرجا NACI رانام بردکه تنهاترین مرجع IAF هست و همچنین دیگر کشورها درآلمان DAKKS ، درکشور انگلستان UKAS ، درکشور ایتالیا ACCREDIA و در سوئیس SAS و AB کشور استرالیا JAS-ANZ و همینطور کشورهای دیگر. مراجع اینچنینی تنها یکسری گواهی ایزو رابه ثبت میرسانند و صادر میکنند.

شرکتهای ایزو تهران یک دسته غیر IAF هستند و انواع گواهی نامه ایزو راصادر میکنند و فرقی نمیکندکه چه نوعی باشد واما اغلب شرکتهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو ازنوع عمومی ترین استانداردها رادرخواست دارند یعنی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( ازتهیه و تدوین سه استاندارد و سه سیستم مدیریتی ، کیفیت ، ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین زیست محیطی بصورت همزمان و یکپارچه یک سیستم مدیریت یکپارچه پدید میاید.) انواع نیمه تخصصی و تخصصی ایزو نیزازطریق اینگونه مراجع صادر میشود و درحالیکه همانطورکه گفته شد مراجع IAF محدودیت دارند واما دارای بالاترین سطح اعتبار هستند.

شرکتهای ایزو در تهران سوال اغلب شرکتهایی میباشدکه بدنبال اخذ گواهینامه ایزو درون فضاهای مجازی و گوگل بدنبال مراجع و شرکتهایی میگردندکه ایزو صادر میکنند. گروه مشاورین سپاهان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رامیشناسند و آمادگی اطلاع رسانی بشما متقاضیان عزیز میباشدتا دردام آندسته افرادکه گواهینامه ایزو تقلبی رابه جای گواهی نامه اصلی شرکتها ارائه میکند. مرکز ما ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه بشما تمامی اطلاعات درحوزه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما میدهد. تنهابا یک تماس بامرکز ما تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید.