نحوه دریافت گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد

نحوه دریافت گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد

نحوه دریافت گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد : درسطح کشور اگرکه شمااز بازرسیهای فنی زمینههای مختلف نظارت هستید احتمال دارد طی روز افراد متعددی جهت بازرسی شرکت خودجهت درک کردن قوانین موجود جهان سراغ شما آیند. احتمال دارد شما بازرس فنی شرکت جوش، شرکت آسانسور، بازرسی دیگ بخار و غیره باشید. جهت دریافت گواهینامه بایداز سازمان ملی استاندارد مجوز داشته باشید. مجوز معتبر جهت بازرسی بایستی گواهینامه 17020 باشد. چنانچه مجوزهای نام برده راداشتید درکمال راحتی میتوانید مناقصات شرکتهای دولتی جهت دریافت بازرسی فنی حضور یابید.شرایط لازم نیز داشتن تاییدیه سازمان ملی استاندارد است.

شرایط دریافت بازرسی فنی از سازمان ملی استاندارد : جهت دریافت مجوز مورد نظراز سازمان ملی بایدمدارک اساسی همراه خودداشته باشد. مدارکی نظیر اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات اعمال شده داخل شرکت موجود روزنامه چاپ شده کشور بخشی ازانواع مدارک مورد نیازست. مدارک دیگر نظامنامه کیفیت سازمان متقاضی درراستای الزامات سازمان 17020 میباشداین نظامنامه انضمام چارت سازمانی و فهرست توزیع نظامنامه بوده و توسط شرکت  تنظیم میگردد. شرط دیگر روشهای قابل اجرادر سازمان 17020 هست بدین معنی روشهای صورت گرفته جهت کنترل مستندات، ممیزی داخلی سازمان مدیریت اصلاحات و بازنگری مدیریت میباشد. شرایط دیگر بررسی سوابق بازرسی صورت گرفته یادر دست اجرانیز گواهینامه صادر شده بازرسی درصورت وجودست.

مرحله بعدی تسلیم کردن مدارک مشخصات فردی، مدارک تحصیلی، مجوزهای آموزشی تخصصی و عمومی و مدارک مربوطبه سوابق تجربی و عملکردهای تخصصی بازرسان صورت تفکیک شده دربازه زمانی درخواستی هست. بعداز رسیدن تااینجا الان وقت ارائه فهرست منابع و قوانین دستورالعملهای کارگرفته درخواستی بوده و بایدعرضه شود. ارئه دستورالعملهای بازرسی درقالب چک لیستهای انجام شده سازمان ملیست. سپس نوبت ارائه بیمه نامه مسئولیت حرفهای درسازمانست. فهرست تجهیزات اندازه گیری و دیگر امکانات سازمان بازرسی بایدتحویل داده شود. معرفی حداقل دو کارشناس با تجربه و آموزش دیده دراین زمینه بهمراه پروانه کارشناسی استاندارد. شفاف سازی تمامی مشاغل موجود سازمان موثربر کیفیت بازرسی. ملزومات احراز هویت بارزسان درکنار الزامات تجربی آموزشی و غیره. و مرحله آخر نیزدر بین این شرایط پر کردن پرسشنامه سازمان صادر کنند میباشد جهت دریافت گواهینامه 17020 طی مراحل گفته شده بالا شما شرکت مشاوره نیاز خواهید داشت و شما رااز پایه تادریافت گواهینمامه مورد نظر راهنمایی کند شما بتوانید مجوز مورد نظر دریافت کنید.

17020 چیست؟ چنین سازمانی درسطح جهان جهت نظارت برروی سازمانهای بازرسی، مراجع تایید کننده صلاحیت و دیگر سایر سازمانهای بررسی کننده صلاحیت و سازمانهای بازرسی کننده راشامل میگردد.
هدف ازاین استاندارد درسطح کشور چیست؟ هدف ازاین استاندارد نام برده سطح کشور مشخص نمودن معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده بیطرف جدا بخش بازرسی هست. همچنین قابلیت مشخص کردن معیارهای استقلال رانیز برای شرکت بازرسی دارند. تابتوانند براحتی کمیته های استقلال راتعیین کنند. سازمان مورد نظر علاوه براینکه میتوانند راهنماییهای مورد نیازرا بازگو کنند بلکه میتوانندبرای ارزیابی، بازبینی ونیز صدور گواهینامه صلاحیت و سازمانهای بازرسی کننده کار آیند.

استاندارد ایزو 17020 درون سطح کشور مشخص کننده شاخصهای کلی و جزیی جهت عملکردهای بازرسی فنی میباشداین استاندارد قوانین مورد نیاز جهت صادر کردن مجوز درچهار جوب کارکردهای سازمان جهت دهی میکند. همچنین استاندارد 17020 بیطرف بودن نظارت شرکت بازرسی صادر کننده ایزو راتایید میکنداین استاندارد همان گونه بابت ایزوهای 2012 ، 17020 مورد تشریح قرار گرفته و جهت استفاده سازمانهای بازرسی قابل استفاده بهمثل هست. همچنین بابت تمامی مراحل بازرسی قابل استفاده میباشد.

استاندارد یاد شده سازمانهای بازرسی کننده و نیزشرکتهایی که براساس گزارشها و انواع گواهینامه بازرسی تصمیماتی رامورد استفاده قرار میدهند قابل کاربرد و استفاده میباشد. اصطلاح بایددر صادر کردن  ایزو 17020 بمنزله قانونی بودن و مقرراتی بودن گواهینامه درسطح جهان است. جهت دریافت و اخذ ایزو شرکتهای متقاضی سطح کشور اجرا میشود.

مرکز سیستم کاران ، بزرگترین، معتبرترین و باسابقه ترین سازمان ارائه دهنده خدمات مشاوره ، پیاده سازی ، نگهداری سیستم ، اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO وهمچنین سایر استانداردهای ملی و بین المللی دیگر مانند کواهی CE ، کواهی HSE ، کواهینامه HSE – MS و کواهی نامه IMS وغیره درخدمت متقاضیان محترم و گرامی میباشد.
شما بایک تماس ازمشاوره رایگان مرکز استفاده نموده و سطح آگاهی خودرا درمورد مراجع معتبر صادر کننده ایزو ISO تکمیل نمایید