نحوه اخذ ایزو

نحوه اخذ ایزو

گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه جهت شرکت در مناقصات میباشدکه جهت دریافتش مراحلی لازمست تااینکه گواهینامه صادر شود. مراحل دریافت گواهینامه انتخاب مرجع ، طراحی و پیاده سازی ، ممیزی ودر نهایت صدور گواهینامه میباشد. البته درابتدا سازمان متقاضی بایدکه بداندبه کدام منظور میخواهد گواهینامه بگیردو قصدش ازگرفتن گواهینامه چیست؟ جهت مناقصات میخواهد گواهینامه بگیرد. جهت صادرات میخواهد ویا جهت تبلیغات و رقابت ویاحتی چشم و همچشمی. مشخصا بابت اخذ ایزو بایستی هدف دریافت گواهینامه مشخص باشد. صادرات مبحثش جداست و قطعا بایست ازطریق مراجع بین المللی اقدام شوداما بابت دیگر مقاصد وصرف داشتن گواهینامه نحوه اخذ ایزو راحت تر میباشد. درذیل مختصرا مراحل و نحوه اخذاین گواهینامه رابیان میکنیم.

نحوه اخذ ایزو دراولین مرحله انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مراجع صادر کننده دونوع میشوند مراجع IAF و مراجع غیر IAF و نحوه اخذ ایزو درهر کدام متفاوتست. مراجع IAF مراجعی هستندکه زیر نظر یک نهاد بین المللی اعتبار دهی باعنوان IAF مدیریت و اعتبار دهی میشودو گواهینامه زیرنظر نهاد بین المللی صادر میگردد. مراجع صادر کننده گواهینامه رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار دهی میشودو خوداین AB تحت نظر یک نهاد بین المللی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوندو درراس اینها IAF هست و گواهینامه صادره توسط IAF دارای بالاترین سطح اعتبار میباشد. سازمان چنانچه بخواهد جهت صادرات اقدام کند قطعا بایستی دارای گواهینامه IAF باشدکه درسرتاسر جهان مقبول بوده ودارای اعتبار هست ودرون ایران تنها مرجع IAF ، NACI بوده وهر کشور مقتضای خودش دارای مرجع ویا مراجع مختص خودش هست. ازدیگر مراجع IAF کشورهای دیگر میتوان آمریکا IAS و انگلیس UKAS و آلمان DAKKS وغیره وهر کشور مراجعی مختص خودش داردکه گواهینامه صادر میکنندو ازطریق جستجو درون سایت IAF میتوانید ازاین مراجع آگاه شوید. درابتدا نام کشور راانتخاب میکنیدو سپس باکلیک برروی کشور مورد نظر میتوانید مراجع راببینید. دسته دوم مراجع غیر IAF هستندکه ساخته و پرداخته ایرانیهاست وحدود بیشتراز 500 مرجع درون ایران هستندکه گواهینامه غیر IAF صادر میکنندو هرروزه تعدادشان درحال افزایش هست والبته اینگونه گواهینامه جهت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربرد داردو درموارد نادر باتوجه باسختگیری کارفرمای مناقصه گزار ، جهت مناقصات ، تبلیغات ، رقابت و چشم و همچشمی کاربردی میباشد. دراین میان بایستی مراقب مراکز متقلب صادر کننده بودکه گواهینامه تقلبی صادر میکنندو بدلیل عدم نظارت نهادی برروی آنها براحتی کار میکنندو تعدادشان روبه افزایش میباشد.

نحوه اخذ ایزو درپالس بعدی پیاده سازی مطرح میشودکه باتوجه به مستندات هرنوع استاندارد پیاده سازی انجام میگیرداما جهت پیاده سازی بیشتر روی سه استاندارد تاکید میشود: ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 واین سه استاندارد درحیطه پیاده سازی رویشان تاکید بیشتری میشود. پیاده سازی بیشترین زمان و هزینه رانیاز دارد بهمین دلیل شرکتها ازآن فراری هستندو درباره گواهینامه IAF پیاده سازی بایستی انجام شوداما درخصوص غیر IAF نیازبه پیاده سازی نیست و پیاده سازی بنابر خواسته مشتری ویاهمان شرکت متقاضی میباشد. پیاده سازی اهمیت زیادی داردو درخصوص گواهینامه غیر IAF سازمان میتواندبا دردست داشتن مستندات خودش پیاده سازی راانجام دهد. بابت پیاده سازی مشاور فرستاده میشودبه مجموعه متقاضی تااینکه پیاده سازی راانجام دهد.

نحوه اخذ ایزو درمرحله و پالس آخر ممیزی میباشدو ممیزی توسط ممیز انجام میشودو ممیز فرستاده میشودبه شرکتهاتا ممیزی راانجام دهد. ممیزی طی چند مرحله انجام میشودو ممیز طی چندین مرحله ممیزی و رفع عدم انطباقها وبررسی ریسکها واز بین بردن خطرات و ریسکها سازمان راتایید میکندو درنهایت اجازه صدور گواهینامه رامیدهد.درمرحله ممیزی ریسکها بررسی میشودو احتمال و شدت خطرات جانی و خسارات مالی بحداقل میرسد. امکانات لازم جهت برخوردبا خطرات و ریسکها مهیا شده تا خسارات حداقل شود.
نحوه اخذ ایزو درمرحله آخر صدور گواهینامه میباشدو دراین مرحله بعداز تایید ممیز گواهینامه صادر میشودو سازمان میتواند ازطریق سایت AB مورد نظر درباره گواهینامه غیر IAF و ازطریق IAF جهت گواهینامه IAF رجیستری کرده و اعتبار گواهینامه خودرا متوجه شود. دراین میان بایستی مراقب سازمانهای متقلب بودکه گواهینامه تقلبی صادر میکنندو سازمان باآگاهی کافی جهت اخذ گواهی اقدام کند.

گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان بادارا بودن مشاورین خبره و باتجربه اطلاعات کافی رادر خصوص انواع گواهینامه بصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو تنها بایک تماس صبورانه تمام سوالات شمارا پاسخ داده وصفر تا صد کار کنار شماست تادر کوتاهترین زمان و باکمترین قیمت باتوجه بشرایط شما متقاضیان محترم گواهینامه خودرا بگیرید. هدف ما اطلاع رسانی و کمک به شما متقاضیان عزیز میباشدتا باخیالی آسوده مراحل لازم راطی کندو گواهینامه خودرا بسهولت و بی دغدغه دریافت کند.