اخذ گواهینامه ایزو فوری

اخذ گواهینامه ایزو فوری

اخذ گواهینامه ایزو فوری درخواست اغلب متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو میباشدکه میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند. البته چیزی بعنوان گواهی نامه ایزو فوری عملا معنای درستی ندارداما سازمانها اغلب جایی درگیر میشوند مثلا جهت شرکت درون مناقصات ازآنها خواسته میشودکه گواهینامه ایزو ارائه دهندو سازمان نیزمجبور میشود جهت دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان اقدام کند. ازهمین جا بودکه مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF بوجود آمدندو شکل گرفتند. البته قبلا بدلیل اینکه گواهینامه ایزو ناشناخته تر بودو برروی پیاده سازی تاکید بیشتری میشدو سازمانها اطلاع چندانی ازانواع گواهی نامه ایزو نداشتند پروسه دریافت گواهی ایزو زمانبر بوداما امروزه باپیشرفت علم و تکنولوژی گواهینامه ایزو فوری وگاها حتی یکروزه صادر میگردد البته پروسه گواهینامه IAF دارای اعتبار بین المللی کاملا متفاوت میباشد. گواهینامه IAF ضمن زمانبر بودن قطعا هزینه بر نیزمیباشد. IAF یک نهاد بین المللی میباشد باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهینامه ایزو ودر راس مراجع صادر کننده گواهینامه ISO میباشد. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دراصطلاح وبطور اختصار CB مینامندکه CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکندو اعتبار دهی میشود ودر نهایت AB زیر نظر یک مرجع بالا دست بابالاترین اعتبار یعنی IAF اعتبار دهی میشوند. گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF درزمینه پیاده سازی نیززمان میخواهد زیراکه مراجع IAF برروی پیاده سازی سختگیری بیشتری انجام میدهندو شاید بارها سازمان متقاضی دریافت گواهینامه ایزو مورد ممیزی قرار گیردتا انطباقها و عدم انطباقها مورد بررسی قرار گیردو عدم انطباقها رفع شودو قطعا بوجود آوردن شرایط لازم جهت رفع عدم انطباقها وازبن بردنشان زمان میخواهد. حالا یکسری گواهینامه ایزو هستندکه غیر IAF هستند و CB وهمینطور AB ساخته و پرداخته ایرانیها میباشد.

اخذ گواهینامه ایزو فوری و ارزان درباره گواهینامه ایزو غیر IAF انجام میگیرد زیراهمه چیز دست مرجع صادر کننده میباشدکه درون ایران فعالیت میکنند. CB وهمینطور AB ساخته ایرانیها هستندو براحتی باکمترین زمان ممکن وکمترین هزینه میتوانند گواهینامه ایزو صادر کنند. مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو غیر IAF جهت پیاده سازی سختگیری نمیکنند بهمین جهت ازلحاظ پیاده سازی و هزینه مشاوره و زمان پیاده سازی و مشاوره هزینه ووقتی صرف نمیشود. اصولادر ایران مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران برطبق همین هدف اقدام کردندبه ساخت مراجع غیر IAF زیراکه گواهینامه غیر IAF جهت مناقصات مورد قبول واقع میشودو بدلیل مسائل سیاسی مانند تحریمات بسیاری مراجع صادر کننده ایزو بین المللی IAF باایران همکاری نمیکنندو همچنین ازلحاظ مالی بعضی سازمانها برایشان صرف نمیکندکه گواهینامه ایزو IAF بگیرند بهمین جهت مراجع صادر کننده ایزو در ایران ساخته شدندتا رفع نیازهای شرکتهارا درکمترین زمان و باکمترین هزینه برطرف کنندو گواهینامه ISO ارزان و فوری صادر میکنند.

گواهینامه ایزو فوری بااین توضیحات ازطریق مراجع صادر کننده دارای سابقه طولانی درخصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو امکانپذیر نیست . مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بادرجه اعتبار IAF بدلیل اینکه یکسری قوانین و قواعد خودرا دارندکه بایستی ازآنها تبعیت کنند نمیتوانند گواهینامه ایزو فوری صادر کنند. امادرباره گواهینامه غیر IAF اینگونه نیست وبدلیل اینکه کارفرمایان مناقصه گزار مناقصات حساسیت چندانی ندارند برروی نوع اعتبار گواهی ISO وهمچنین مدیران کلیدی و تاثیرگذار و تصمیم گیر سازمانهای متقاضی اطلاع چندانی ندارند درخصوص گواهینامه ایزو ، وتنها برایشان مهم میباشدکه دراسرع وقت و فوری گواهینامه ایزو دریافت کنند بهمین جهت باصحبت و مشاوره بامراکز مشاوره دو تیپ گواهینامه ایزو برایشان توضیح  داده میشودو سازمانها اغلب میبینندکه گواهینامه ایزو غیر IAF برایشان کار راه اندازست واقدام میکنندبه اخذ گواهینامه ایزو غیر IAF . متقاضیان دریافت انواع گواهینامه ایزو ازطرفداران گواهینامه ایزو فوری و ارزان هستند بخصوص اخذ گواهینامه ISO9001 فوری, اخذ گواهینامه ISO9001 فوری و ارزان, اخذ گواهینامه ISO14001 فوری, اخذ گواهینامه ISO14001 فوری و ارزان, اخذ گواهینامه ISO45001 فوری, اخذ گواهینامه ISO45001 فوری و ارزان, اخذ گواهینامه HSE فوری, اخذ گواهینامه HSE فوری و ارزان, اخذ گواهینامه IMS فوری, اخذ گواهینامه IMS فوری و ارزان مورد درخواست متقاضیان و سازمانهای اخذ گواهینامه ایزو میباشد.