ممیزی مراقبتی سالیانه ، تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو

ممیزی مراقبتی سالیانه ، تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو

ممیزی مراقبتی سالیانه و تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو : شرکتهای اقدام کننده بجهت صدور گواهینامه ISO سالی یکبار بایستی تمدید ممیزی مراقبتی راانجام دهنداین تمدید ممیزی مراقبتی ازچند نظر اهمیت دارد ، اول اینکه اگر شرکت دارنده گواهینامه ایزو تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهد نام شرکت خودرادر سایت مرجع صادرکننده مشاهده خواهد کرد واگر کارفرماکه بامجموعه دارنده گواهینامه ISO همکاری دارند اطمینان حاصل میکنندکه مجموعه متقاضی دارای گواهینامه ایزو اصل میباشد ومرجع صادرکننده معتبر میباشدکه مراجع معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رااصطلاحا CB مینامند درایران حدود 400 الی 500 CB هستندکه فعالیت دارندو خوداین CB هازیر نظر مراجعی باعنوان AB اعتبار دهی میشوند وهمین AB ها خودشان زیرنظر یک سازمان معتبر باعنوان IAF اعتباردهی شده و فعالیت میکنند اعتبار گواهینامه های ایزو سه ساله میباشداما بایستی هرسال جهت تمدید ممیزی اقدام کنند وتوصیه میگردد ازسه ماه قبل پایان یافتن و انقضای زمان ممیزی جهت تمدید اقدام کنند زیرا تمدید ممیزی زمانبر هست واگر دیر انجام گیرد گواهینامه بعداز یکسال بدون انجام تمدید ممیزی مراقبتی باطل خواهد شد. لازم بذکر میباشدکه جهت تمدید ممیزی مراقبتی نیز بایستی مراجعه گرددبه همان مرجع ثبت و صدور گواهی ISO . مطلب دوم جهت تمدید کردن گواهینامه ISO شرکت متقاضی چنانچه تمایل داشته باشدبه شرکت درمناقصه بهتر میباشدتا تمدید ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO راانجام دهد تابتواند براحتی وارد مناقصه شود. تمدید ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO بجهت برنده شدن درمناقصه مفید بوده ازرقبای خود پیشی گرفته و میتوانند برنده مناقصه باشند. اهمیت تمدید گواهینامه ایزو جهت بسیاری ازشرکتها حائز اهمیت میباشد وموظف هستندتا تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود والا همانطورکه گفته شد استاندارد ISO آنها ازاعتبار ساقط میگردد ودوباره بایستی جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام نمایند.

تمدید ممیزی مراقبتی سالیانه و تمدید سالیانه گواهینامه ISO بدینگونه میباشدکه تمام شرکتها منجمله شرکتهای نفت ، گاز و پتروشیمی بعداز صدور گواهینامه ISO جهت تمدید کردن ممیزی مراقبتی موظف هستندتا تمدید برایشان انجام شود. بدلیل اینکه پروژه های درحال اجرایی دارندکه تمدید ممیزی مراقبتی برایشان اهمیت دارد. تمدید ممیزی مراقبتی بحث پیچیده ای ندارداما بعضی ازشرکتها یامجموعه ها فکر میکنندکه کار سخت وپیچیده ای میباشد وزمان زیادی صرف صحبت کردن بامدیران ارشد میکنند. تمدید ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO9001 بجهت بسیاری ازمجموعه ها حائز اهمیت و الزامی میباشد زیرا استاندارد 9001 مورد استفاده تمامی سازمانها بوده و جهت تمامی سازمانها حائز اهمیت میباشد.

متقاضیان ممیزی مراقبتی سالیانه ، تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو ممکنست باعناوین زیر درون گوگل سرچ نمایند:

تمدید ممیزی مراقبتی انواع گواهینامه ISO

تمدیدممیزی مراقبتی گواهی نامه ISO برای شرکت نفت وگاز وپتروشیمی

تمدید ممیزی مراقبتی گواهی ISO سالی یکبار

تمدید ممیزی مراقبتی انواع گواهینامه ISO ازطریق مراجع معتبر و قابل اطمینان

تمدید ممیزی مراقبتی استاندارد ISO از صدور تا پایان اعتبار

تمدید ممیزی مراقبتی انواع گواهی نامه ISO بجهت مشاغل خاص

تمدید ممیزی مراقبتی انواع گواهی ISO جهت متقاضیان فعال

تمدید ممیزی مراقبتی گواهینامه های ISO ازطریق مراجع آمریکا

تمدید ممیزی مراقبتی انواع گواهینامه ISO ازطریق مراجع صدور آلمان

تمدید ممیزی مراقبتی گواهی نامه های ISO9001 ازطریق مراجع انگلستان

ممیزی مراقبتی سالیانه ، تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو

گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان آماده هرگونه مشاوره و همکاری بامتقاضیان گرامی میباشد.