سیستم مدیریت کیفیت - آموزش ISO10015 چیست ؟

سیستم مدیریت کیفیت - آموزش ISO10015 چیست ؟

سیستم مدیریت کیفیت - آموزش ISO10015 بر کیفیت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثیر میگذارد شامل میشود. استاندارد ISO10015 برای همه سازمانها  از هرنوعی که باشد کاربردی است. استاندارد ISO10015 در نگهداری ، بهبود راهبردها و سیستم مدیریت آموزش تاثیر گذار میباشد. همچنین پیمانکاران آموزش می توانند ازاین استاندارد برای نیازهای آموزشی کارکنان خود استفاده کنند. بجهت اخذ استاندارد ایزو 10015 توصیه میشودبه سازمانهاکه بدلیل الزامات مشترک میان دو استاندارد iso 9001 و iso 10015 قبل یاهمزمان بااخذ استاندارد ISO10015 استاندارد ISO9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند.

استاندارد اصلاحات ISO10015 چه تعاریفی دارد؟

آموزش ، دانش ومهارت ورفتار جهت تامین نیازها

شایستگی ، بکارگیری مهارت ورفتار عملکرد ودانش

راهنمایی هایی برای آموزش

مدیریت وظیفه شایستگی موجود نسبت به شایستگی مورد انتظار رابرعهده دارد.

وظایف مورد نظر برای مدیریت

اجرای آموزش

ارزشیابی نتایج آموزش

تعیین نیازهای آموزشی

طراحی وبرنامه ریزی آموزش

ازوظایف بعدی مدیریت ،

مراحل چهارگانه فرآیند آموزش ونظارت بر آنها

خرید محصولات ، تدارکات ، خدمات مورد نیاز درون وبیرون سازمان

برای مثال: سازمانهایی که کارشناسان برون سازمانی راجهت تجربه وتحلیل نیازها ی آموزش مفید میدانند.

همچنین کارکنان شایسته بامشارکت باهمدیگر درفرآیند آموزش نتیجه وموفقیت بهتری کسب کرده ومسئولیت پذیری راایجاد میکند.

سازمان باید موضوعات مرتبط به شایستگی راثبت کند ، سپس آموزش تجزیه و تحلیل نیازهای سازمان راانجام دهد.

سازمان باید شایستگی افراد رابر کیفیت محصولات ارزیابی نماید وطرح هایی برای برطرف کردن کاستی های احتمالی مربوط به شایستگی تهیه نماید

مقایسه و شایستگی موجود درکارکنان باتجزیه وتحلیل نیازهای فعلی ونیازهای مورد انتظار سازمان همسویی دارد. ازاینرو مواردی جهت پوشش موارد ایجاد شده که این موارد عبارتنداز :

تعیین فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی مورد انتظار

مستند سازی نیازهای آموزشی

تعیین نیازهای آموزش مورد نیاز برای کارکنانی که شایستگی موجود آنها باشایشتگی مورد انتظار برای کارهای آنها مطابقت ندارد. برای این منظور باید آموزش هایی راجهت کم کردن فاضله بین شایستگی موجود وشایستگی مورد انتظار قرار دهند تادر صورت کم نشدن این فاصله ازفعالیت های دیگر که فاصله موجود رامورد تجزیه وتحلیل قرار میگرد استفاده شود.

قبل ازآموزش باید خط مشی کیفیت وخط مشی سازمان مورد توجه قرار گیرد تامطمئن شوند که آموزش های مورد نیاز درراستای تامین نیازهای سازمان میباشد. تعیین نیازهای آتی سازمان متناسب بامقاصد راهبردی واهداف کیفیت ازجمله شایستگی مورد انتظار کارکنان میتواند ازمنابع متعدد درونی وبیرونی درنظر گرفته شود.

روش های مورد استفاده برای بازنگری چیست؟
بحث گروهی
مشاهدات
سرپرستان ومدیران
انجام مصاحبه با کارکنان وتکمیل پرسشنامه توسط آنان
تمام مباحث گفته شده در استاندارد ISO10015 کاربرد دارد.