مراحل ثبت گرید انفورماتیک

مراحل ثبت گرید انفورماتیک

مراحل ثبت گرید انفورماتیک بابت نهادهاییکه بدنبال اخذ ویا دریافت گرید و رتبه انفورماتیک درداخل کشور هستندبه شاخصهای متعددی میتواند بستگی داشته باشدکه مراجعه کنندگان درصورت مایل بودن بایداین موارد رارعایت کنند.

گرید انفورماتیک درکشوربرای شرکتهای انفورماتیک بودست که درزمینه رشته های انفورماتیکی فعالیت میکنند. انفورماتیک درایران درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات درگیری بودست و متقاضیان گرید برای اینکه بتوانند فعالیت خودرا درسطح کشور اغاز کنند بایداز ملزومات گرید مربوطه اگاهی لازم راداشته باشند شرکتهای یاد شده بابت اینکار بایددر اولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کنند و نوع فعالیت صورت گرفته سازمان خودرا بدرستی دراساسنامه قید کنند ارگانهاکه گرید رابدست میاورندبه مدت یک سال یعنی 12 ماه شمسی میتوانند براساس قوانین اندر کشور فعالیت داشته باشند و بعداز اتمام تاریخ نهادهای مذکوربرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا دوباره ازسرگیرندباید مجوز مورد نظر خودرا دوباره تمدید کنندکه اینمورد نیزروشهای و شرایط قانونی خاص خودرا بهمراه داشته ست.

مراحل ثبت گرید انفورماتیک و مراکزبرای اینکه بتوانند مجوز خودرا درکشور تمدید کنندباید اظهارنامه مالیاتی یک سال گذشته رابسازمان صادر کننده مرکز ارائه دهندکه ازاین طریق رتبه مورد نظر شرکت نیزارتقا پیدا میکند گرید درواقع باعث شدست شرکتهای ادعا کنند ازهمدیگر متمایز گردند تمامی نهادهاکه بدنبال اخذ گرید انفورماتیک درداخل کشورهستندبرای اینکه بتواننددر مناقصات شرکت کنند بدنبال مجوز میباشند هرچه میزان رتبه بندی سازمان بالاتر بوده باشداز طرحها و پروژههای بیشتری درمزایده برخوردار خواهند بود سازمانهای دولتی و خصوصی دارای پروژه ها میباشند میخواهند طرح خودرابه ارگانهایی واگذار کنندکه کیفیت کاری نهاد مورد نظر بالاتر بوده باشد هرچه مبلع قید شده درقرار داد بیشتر بوده باشد بنفع شرکت دریافت کننده طرح بودست و باعث ارتفا یافتن رتبه سازمان میشود.

مراحل ثبت گرید انفورماتیک و نهادهای نوپاکه تازه وارد اینکار شدندبرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا شروع کنندباید رتبه خود راحداقل بعدد 5 ارتقا دهند درغیر اینصورت نهادها میتوانند فعالیتی رااز پیش گیرند رتبه بندی سازمانهای انفورماتیک در 15 زیر شاخه میتواند قرار داده شودکه همه رشته ها درمورد it هستند افرادیکه میخواهنددر نهادهای انفورماتیکی مشغول بکار شوند بایددر یکی ازاین رشته هادارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار باشند دراینصورت این اشخاص درمراکز انفورماتیک پذیرش میشوند درغیر اینصورت فرد بایددر دوره های اموزشی مورد نظر شرکت کرده و مدرک مورد نظررا بدست اورد مدیرانیکه دراین ارگانها پذیرش میشوند بایددارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده واز سابقه کاری 12 ساله نیزبرخوردار بوده باشندکه سابقه ازطریق بیمه براحتی قابل رهگیری بودست.
مراحل ثبت گرید انفورماتیک و مدیران دراین ارگانها بایدبصورت تمام وقت فعالیت داشته باشند و نمیتوانند درخارج ازشرکت نیزفعالیتی انجام دهند ایندو مورد ازقوانین مربوط بمدیران بودست ودر سطح جهان بخوبی اجرا میشود اما درایران درمورداین قانون نمیتوان براحتی اظهار نظر کرد چون هستند مدیرانیکه دارای چندتا شغل بطور همزمان بچشم میخورندکه اینمورد ازنشانه های بی عدالتی دریک منطقه ازجوامع بودست درکشور ای اتحادیه اروپا رعایت کردن حقوق شهروندی برهمه مردم واجبست و درصورت رعایت نشدن نیزفرد خاطی بشدت مورد مجازات دولت مردان خودقرار میگیرد ازاین مواردکه رد شویم میرسیم برشته های نرم افزاری درسازمانهای انفورماتیک ودرایران متاسفانه دراین زمینه نیزکشور ما بامشکل مواجهست تمامی نرم افزارهاکه کاربران درایران ازانها استفاده میکنن همه بصورت کپی رایت هست و هیچ یک ازکاربران نرم افزار مورد استفاده خودرابا کد ریجستری بابت خودتهیه نکردست وهمه ما بصورت غیر قانونی از نرم افزارهای موجوددر دنیا استفاده می کنیم و باین استفاده کردن خودنیز افتخارهم میکنیم درصورتیکه درکشورهای پیشرفته اگراین مورد ثابت شود کاربر بطور کامل اززندگی ساقط خواهد شد.