شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک درسطح کشور مخصوص ارگانهای انفورماتیکی هست و جهت فعالیتهای مورد نظر خودباید دربین چندین ادعا کننده رتبه خودرا مشخص کنند درواقع رتبه بندی بخوبی میزان کیفیت و توانایی فنی ارگانهای موجوددر داخل کشور رااز همدیگر نشان میدهد و بنوعی میتوان گفت سازمانها رابراساس تواناییهای خاص خودتفکیک میکند و بهترینها دراین جابه صورت ناخوداگاه ظاهر میشوند گرید مورد نظر سطح کیفی فعالیتهای سازمانهای انفورماتیک رادر زمینه فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بخوبی نشان میدهد.

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک و تمامی متقاضیان مدرک انفورماتیک درداخل کشوربرای شرکت کردن توی مناقصات بسراغ دریافت رتبه میایندتا بکمکش بتواننددر مزایدهها شرکت کرده و براساس تخصصهای خوداز پروژه های موجود یکی راانتخاب کرده و بابستن قرار داد بررویش فعالیت کنند.

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک و محدوده اخذ رتبه بندی انفورماتیک بابت نهادهای مراجعه کننده از 1 تا 7 بودست و دربین نهادهای موجوداین اعداد تقسیم برندی میشود وبراساس میزان توانایی شرکت یکی ازاین اعداد بدان تعلق میگیرد سازمانهاکه ازنظر کیفیت کاری و دانش مناسبی دراین زمینه برخوردار میباشند معمولا عدد 1 رابدست میاورند واندسته ارگانهاکه ضعیف عمل میکنند عدد 7 رابرای خودکسب میکنندکه این نهاد هابرای اینکه بتواننددر کشور فعالیتی داشته باشندباید رتبه بندی خودرابه عدد 5 برسانندتا بتوانند فعالیتی رادر زمینه رشته های انفورماتیک اغاز کرده باشند تمامی مدارک و اطلاعات دراین مورد توسط سازمان برنامه و بودجه درکشور بررسی میشود وباداشتن صلاحیت بمراجعه کنندگان مجوز مورد نظر داده خواهد شداین نهاد هابرای اینکه بتوانند خواسته های کارفرمایان خودرا براورده کنند بایدبدین صورت عمل کنند. شرکتها جهت مجوز انفورماتیک بایستی دفتر مرکزی خودرا نیزدر مکان مورد نظر تاسیس کند و ادرس دقیق انرا نیزبسازمانهای مربوطه ابلاغ نماید. سپس باطی کردن اینمراحل مرکز مورد نظر وارد چرخه کسب صلاحیت درکشور خواهد شداین سازمان برای اینکه بتواند رتبه بندی خودرا درکمترین زمان ممکن ارتقا دهد بایددر شرکت خوداز افرادی استفاده کندکه درزمینه رشته های انفورماتیکی دارای مدرک کارشناسی بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشند.

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک و مدیرانیکه دراین زمینه بکار گرفته میشوندباید دارای مدرک کارشناسی بوده و ازتجربه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشدکه اینمورد ازطرق بیمه بخوبی بررسی میشود دو سوم کارکنان اینمراکز دارای مدرک کارشناسی بوده باشندتا بتوانند رتبه بندی خوبی رادریافت کنند بعداز رد شدن ازاین مرحله به بیمه شرکت میرسیم یعنی تمامی پرسنل سازمان بایستی بیمه شده و لیست بیمه شدگان نیزبسازمانهای صادر کننده باید ارائه گردد مدیرانی که دراین نهادها مورد استفاده قرار میگیرند بایدبصورت تمام وقت درسازمان حضور داشته و بفعالیتهای مرکز خودرسیدگی کننداین افراد نمیتوانند دربیرون ازشرکت خودفعالیتی داشته باشند.
اینموارد نیزاز قوانین خاص گواهینامه تایید صلاحیت انفورماتیک هست و رعایت کردنش برای تمامی مدیران الزامی میباشد البته متاسفانه درکشور ما کاملابرعکس این قضیه حاکمست باین صورت مدیرانی درداخل هستندکه ازچند شغلی بهره میبرند بدین صورت اینمورد ازبی کفایتی مسئولان درسطح منطقه خبر میدهد. ازعوامل دیگر دراین مورد میتوان بابت حجم کاری سازمان اشاره کرداین شاخص نیزبررسی شده و نتایجش بابت مراجعه کنندگان ابلاغ میگردد تعداد افرادی درنهادهای انفورماتیک مشغول هستندنیز مهمست و میزان حقوق دریافتی ازسوی شرکت نیزبخوبی بررسی میشود عامل بعدی دراین راستا میزان رضایت مشتری بودست با مدارک و اطلاعات موجود بررسی شده و دراین مورد نیزتصمیم گیری بعمل میایدتا صلاحیت برای سازمان مورد نظر صادر گردد.