رتبه نفت وگاز

رتبه نفت وگاز

رتبه نفت وگاز نیزدر کشور شرایط و ملزومات خاص خودرا دارا میباشدکه متقاضیان بابت اینکه بتوانند رتبه خوبی رادراین زمینه بدست آورندباید بقوانین مورد نظر دراین زمینه پایبند بوده باشند رتبه نفت وگاز درکشور جز رشتههای پیمانکاریست وبرای ارگانها نیزدر داخل کشور توسط کارفرمایان مربوطه قوانین و ملزوماتی تصویب شدست سازمانیکه باین رشته هارسیدگی میکند نهاد برنامه و بودجه در کشور بودست توسط هیئت وزیران این قوانین تایید و تصویب میشود و متقاضیان بجهت اینکه بتوانند رتبه خوبی رادراین زمینه دریافت کنندباید بدین قوانین عمل کنند. رتبه نفت وگاز درداخل دارای سه زیر شاخه نیزهست شاخه های زیر باعنوانهای تولید و فراوری نفت و گاز ، پالایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال، مخازن، تلمبه خانه‌ها، شبکههای نفت و گاز

رتبه نفت وگاز و موارد یاد شده مربوطه بدین رتبه درسطح جهان بودست و شرکتهای پیمانکاری بابت اینکه بتوانند رتبه خوبی دراین زمینه کسب کنند بایداز مدیرانی درشرکت خوداستفاده کنندکه مدرک کارشناسی و تجربه کاری مناسبی داشته باشنداین افراد و اشخاص بابت اینکه بتوانند رتبه مناسب راکسب کنندباید اظهار نامه مالیاتی خودرا نیزبه کارفرمایان صادر کننده مدرک ارائه دهندبرای نهاد های پیمانکاری یکی ازعوامل مهم مورد تامل و تعقلست ایمنی شغلیست و شرکت بایدتمامی پرسنل و کارکنان خودرابا روشهای خاصی بیمه کند و اظهار نامه مالیاتی یک سال گذشته رابه صادر کننده رتبه ارائه دهد شرکتهای نوپا نیاز دادن اظهارنامه مالیاتی درکشور و نیازبه ارائه دادن مدرک نفت و گاز راندارد شرایط کسب کردن رتبه نفت و گاز بصورت عمومی و اختصاصی نیزهست و مورد توجه صادر کنندگان و دریافت کنندگان کشورست شرایط اختصاصی متقاضیان دارای رتبه 5 کاری بدین صورت میباشدکه پرسنل بکار گرفته شده درمرکز بایددوسوم دارای مدرک کارشناسی بوده باشندکه اینمورد یکی ازموارد مهم دراین زمینه میباشد.

رتبه نفت وگاز و شرط دیگر دراین زمینه اینست یک فرد بایدبا مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مهندسی کشاورزی، مهندس نفت، مهندس پتروشیمی، مهندس الکترونیک، مهندس پلیمر وغیره بکار گرفته شود شرط دیگر افرادیکه دراین نهادها بکار گرفته میشوند اینست بایداین افراد ازتجربه کاری سه ساله نیزدر شرکتهای نفت گاز برخوردار بوده باشنداین مورد برهر دو نفر سه سال بوده ودر کل دو نفر برروی هم بایدشش سال باشد و هرچه تعداداین پرسنل نیزافزایش پیدا میکند بایدسابقه کاری نیزافزایش پیدا کند البته سابقه کاری یک نفرکه احتمالا بعنوان مدیر عاملست باید7 سال بوده باشدکه درمراکز مربوطه بکار گرفته میشوند.

رتبه نفت وگاز و شرایط عمومی دریافت رتبه نفت و گاز درداخل کشور باین صورت میباشدکه بایدمورد توجه متقاضیان قرار گیرداز شرایط موجود میتوان اظهار داشت بیشتر گزینه هادر زمینه عدم محرومیت و ممنوعیت شرکتهای پیمانکاری میباشدکه هرکدام یک بندهای خاص خودرا دارا میباشند مدارک لازم جهت دریافت رتبه نمام برده کشور باین صورتست مدیران بایددر هنگام اقدام کردن جهت اخذ رتبه بدین صورت میباشد پیمانکار بایستی مدرک ثبتی خودرا بهمراه خودداشته باشد و انرابه صادر کننده رتبه ارائه دهد. مدارک دیگردراین فرایند مدارک اعضای هیئت مدیره ویا پرسنل امتیازآور بودست و متقاضیان بایداین مدرک رانیاز باجزییات کامل ارائه دهد مدارک بعدی دراین زمینه کپی شناسنامه، کارت پایان خدمت متقاضی بایدبکارفرمایان ارائه شود. درکناراین مدارک ارائه دادن کپی کارت ملی و مدارک تحصیلی نیزداده شود ارائه دادن سوابق بیمه اجتماعی نیزاز ملزومات بدست اوردن رتبه مربوطه درسطح کشورست و متقاضیان درصورت مایل بودن بایداین مدارک و اطلاعات راعرضه دهند البته شرکتهای متقاضی اگرجز نهادهای نو پا دراین زمینه میباشند میتواننداز شرکتهای مشاوره نیزدراین زمینه کمک گیرند و راهنماییهای لازم راکسب کنند همه این خدمات بابت مراجعه کنندگان رایگان میباشد.