رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک چیست؟

رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک چیست؟

رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک بنوعی تعیین صلاحیت بابت فعالیت شرکت هادر سطح جهان میباشد واین رتبه بندی توسط سازمان برنامه و بودجه بشرکتها داده میشود رتبه بندی انفورماتیک ازعنوان رتبه 1 تاعنوان رتبه 7 راشامل میشودکه دراین بازه رتبه انفورماتیک بسازمانها صادر میگردد هرچه میزان کیفیت فعالیت شرکت مناسب بوده باشدبه عدد یک رتبه شرکت میل پیدا میکند و هر چقدرهم میزان کیفیت سازمان بد بوده باشدبه عدد 7 میل پیدا میکند. درداخل کشور تمام شرکتهاکه میخواهند درزمینه استاندارد فعالیت کنندباید صلاحیت مربوط بفعالیت خودرااز سازمان مربوط بدست آورند.

شرکتهای انفورماتیکی نیزازاین  مستثنی نیستند وباید رتبه‌بندی خودرا داشته باشندتا بتوانند براحتی فعالیت داشته باشند. در واقع رتبه ۷ بابت شرکتهایی میباشدکه تابحال اظهارنامه مالیاتی ازخود ارائه ندادند وبدین شرکتها تعلق میگیرد و بدینکه بتوانند رتبه خود رابه عدد ۱ برساند بایدهرساله اظهارنامه مالیاتی خودرا بشرکت های صادرکننده ارائه دهنداین سازمانها بنوعی میتوان گفت نوپا هستند و تازه دراین زمینه وارد عمل شده اند بهمین دلیل رتبه بندی اینچنین سازمانها بعدد 7 سوق دارداین شرکت اگربه مدیریت و سازمانهای مناسب دست پیدا کنند میتوانند درکمترین زمان ممکن وضعیت خودرا بهبود بخشند. رتبه 1 تا6 نیزبه شرکتهایی تعلق میگیردکه درزمینه فعالیتهای انفورماتیک سابقه کاری کمی نیزداشته باشند.

رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک چیست؟ ودر اینجا درادامه بایستی بیان گرددکه مدیرعامل شرکتهای انفورماتیکی بایدحداقل دارای مدرک کارشناسی بوده باشند و ازسابقه کاری مناسبی نیزباید برخوردار بوده باشند تادر شرکتهای مذکور استخدام شوند.منظوراز شرکتهای انفورماتیکی یعنی شرکتهاییکه زمینه فعالیتشان درراستای انفورماتیکی دردرون کشور فعالیت میکنند. درایران شرکتهای انفورماتیکی ازسال 1368 مشمول دریافت گرید شده اند و ازاین سال شرکتهاییکه میخواهند درزمینه انفورماتیک فعالیت کنندباید رتبه بندی مورد نظر رااز سازمان مربوطه اخذ کنند.

شرکتهای انفورماتیکی بجهت انجام پروژههای فناوری اطلاعات بایدمجوز مربوطه باانجام همین طرحها رااز سازمان برنامه ریزی بودجه کسب کنند مدیر ارشدهاکه بجهت سازمانهای مربوطه بکار گرفته میشوند بایددر زمینه رشته های انفورماتیکی آموزش لازم راداشته باشندتا بتوانند دراین فرایند موفق عمل کنند میزان حقوق پرداختی کارکنان توسط شرکت عوامل تاثیرگذار درروند بدست آوردن رتبه بندی مورد نظرست شرکتهای ثابت کننده برروی اینمسئله کار میکنند بدرستی بشرکت مربوطه ارائه دهند. عامل دیگرکه دراین زمینه میباشد مالیات ارزش درآمد مشمول مالیات شرکت میباشدکه بهمراه مدارک بشرکتهای صادرکننده ارائه داده میشود.
رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک چیست؟ و عامل تاثیرگذار دیگردر فرآیند اخذ گرید و رتبه انفورماتیک میزان رضایت مندی مشتریان درسالهای گذشته بودست واین مورد نیزبخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. شرایط اخذ رتبه انفورماتیک جهت شرکتهای خواهان بصورت زیرست و انجام دادن و عمل کردن بدین موارد ضروریست. موضوع فعالیت شرکتهای انفورماتیک بایدابتدا تعیین و بررسی شوند و بخوبی دردرون  اساسنامه باتمام توضیحات لازم قید شود. شرط دیگربرای سازمانهای متقاضی ارائه دادن اظهارنامه مالیاتی سالهای قبل نیزامری واجب و ضروری میباشدکه بخوبی توسط سازمان صادر کننده بررسی میشود شرکتهای خواهان بایددو مهندس رابا مدرک کارشناسی بصورت تمام وقت دررشته های مرتبط نیزبکار گیرند و ازقابلیت افراد بخوبی استفاده نمایند. معیار رتبه بندی بابت شرکتهای انفورماتیکی بعواملی چون نیروی انسانی، درامد و ضریب کاهنده و میزان رضایت مشتری بستگی دارد. دراین فرایندها نیروی انسانی بیشترین سهم رابخود اختصاص دادست و درصداین پارامتر دراین زمینه 70 میباشد 30 درصد باقی مانده نیزدر رتبه بندی انفورماتیک درزمینه میزان درامد شرکت میباشد مراجع صدور گرید و رتبه انفورماتیک میزان درامد دو سال رادراین فرایند های درنظر میگیرند و براین اساس تصمیم گیری میکنند دو پارامتر گفته شده میزان پارامتر و ضریب  کاهنده براحتی میتواننددر رتبه بندی شرکت موثر واقع شوند بنابراین اینها معیارهاییست در زمینه گرید انفورماتیکی که مهم بوده و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.