سایت اخذ گرید پیمانکاری 

سایت اخذ گرید پیمانکاری

سایت اخذ گرید پیمانکاری درداخل کشوربرای مشخص کردن و بررسی صلاحیت سازمانها مورد استفاده قرار داده میشوداین سایت باعنوان ساجات درون کشور مشغول بکار میباشد و سازمانهای متقاضی بابت اینکه بتوانند صلاحیت و رتبه بندی خودرا کشور مشخص کنندباید دراین سایت مذکور بطور مشخص و منظم ثبت نام کرده و اقدامات ضروری رادراین راستا انجام دهنداین فرایندها باعث میشودکه شرکتهابا شفافیت بیشتر بتواننددر کشور فعالیت کنند نهادهای پیمانکاری قصد شرکت کردن درون مناقصات و پروژه های دولتی رادر سرمیپرورانند بایددر ابتدا گرید مورد نظررا بدست اورده و بعد بدین فرایندهای وارد گردنداین شرکتهای بجهت اینکه بتوانند پروژه های دریافتی رابخوبی انجام دهند بایدتوسط خوددولتی بنوعی حمایت گردند دولت هم طبق معمول ازشرکتهایی دراین راستا حمایت خواهد کردکه صلاحیت و توانایی انهارا قبول کرده باشد و دراین مورد شکی وجود نداشته باشد.

سایت اخذ گرید پیمانکاری و ازمهمترین فعالیتهاکه افراد حقیقی و حقوقی بعداز ثبت کردن شرکت خودان راانجام میدهند بدست اوردن رتبه بندی شرکت خودبودست و سعی میکنندکه رتبه های خوبی رانیز بدست آورده باشندبا گرفتن رتبه بندی سطح کمی و کیفی و قابلیت های شرکت متقاضی دربین شرکتهای متفاوت بخوبی مشخص خواهد شد و دستگاه دولتی ویا خصوصی متقاضی سطح دانش و ظرفیت خودرا بخوبی خواهد شناخت رتبه بندی مورد نظر توسط سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری صادر میشوداین سازمان ناظربر خدمات و فعالیت تمامی شرکتهای موجود کشورست و همه سازمانها رابنوعی رصد میکند. درداخل کشور هستند سرمایه گذارانی میخواهند سرمایه خودرا باشرکتها دارای رتبه بندی قوی اشتراک گذاشته و باان هادر زمینه های متنوع فعالیت کنندشرکتها رادر زمینه رتبه بندی دردو گروه طبقه بندی کرده اندشرکتهای پیمانکاری و نهادهای مشاوره ای رتبه پیمانکاری دارای 5 رتبه میباشدکه باتوجه بمیزان فعالیتها سابقه کاری و قابلیت های متنوع خودمیتواننداز بین یک تاپنچ مورد رابرای سازمان خودبدست آورده و براساسش رتبه بفعالیت های خودادامه دهند.

سایت اخذ گرید پیمانکاری و آندسته رتبه هاکه نهادها دریافت میکنند ثابت نبوده و سازمان میتوانند بابهتر کردن فعالیتهای خوداین رتبه هارابرای سازمان خودبه راحتی دچار تغییر و تحول کننداگر سازمانی دارای رتبه بندی 5 هست بجهت اینکه بتوان این رتبه رابه یک نزدیک کندباید سوابق کاری و امتیازات سازمان خودرا درطی 15 سال اخیر همراه مدارک ارائه دهددر صورتیکه بمیزان کافی صلاحیت و قابلیت و امتیاز کسب کرده باشد میتواند موفق بکسب و دریافت رتبه یک شوداما مهمترین قسمت این بخش مدیران و مهندسان موجود درکشورست ودران فعالیت میکنند سازمانهای پیمانکاری دارای 11 دسته هستندکه میتوانند دریکی ازاین دسته ها مشغول باشندبرای اینکار میتوانندبه سایت سازمانهای صادر کننده وارد شده و مدارک و اطلاعات لازم رادراین سامانه بارگذاری کنند ونهاد مورد نظر و نوع فعالیت نهاد خودرا دران مشخص کنند بعداز اینکه اینمراحل ارسال گردید مدارک توسط سازمانها مورد بررسی قرار گرفته ودر صورت نیاز یک نفراز مدیران بازخواست شده و نواقصات موجودبه مدیر مراجعه کنند ابلاغ میگرددتا بفکر برطرف کردن نواقصات برایندتا نهادهای صادر کننده بتوانند براحتی رتبه و گرید سازمان رامشخص کنند.

سایت اخذ گرید پیمانکاری و وظیفه دستگاههای پیمانکاری باین صورت میباشدکه طبق استانداردهای موجود دستگاه خودرابرای کارفرمایان مجهز نمایند دستگاههای پیمانکاری بایستی پرسنل و سازمان خودرا طبق قوانین موجود بیمه کرده باشند دستگاههای کارفرما بایدحق انشعاب گاز برق و آب رابرای گرفتن سازمانهای متقاضی بسازمانهای مربوطه معرفی کند مدارک بجهت دریافت یک تاچهار رتبه پیمانکاری بایددر سامانه بطور کامل بارگذاری شود. مدارک کپی برابر اصل دستگاه نیزباید بصورت اصولی بارگزاری شود. عرضه دادن اظهار نامه مالیاتی و سربرگ دستگاه و برخی دیگراز مدارک نیزباید ازطریق سامانه بارگزاری گردد.