مدرک ایزو

مدرك ايزو

مدرک ایزو باگذشت زمان وشناخت بيشتر مردم نسبت بعلائم استاندارد ، توجه بدين نشانها نيزبيش ازقبل شده ومعمولا كاربران ومصرف كنندگان،‌ بمحصولات وخدماتيكه حاوي ايندست علامتها هستند، علاقه بيشتري نشان ميدهند. بهمين دليل شركتها وموسسات نيز بدريافت استانداردها روي مياورند. اما دستيابي به گواهينامه هاي بين المللي چندان كار آساني هم نيست. گوناگوني سيستم هاي مديريت وشرايط اخذ متفاوت هركدام، باعث سردرگمي متقاضيان شده است. تعدادي ازاستاندردها، درزمينه هاي بخصوصي ارائه ميشوند، مانند iso 50000 ( سيستم مديريت انرژي ) جهت موارد خاصي كاربرد دارد. برخي ازآنها نيز درمناطق مشخص شده اي استفاده ميشوند. بعنوان مثال: گواهي ce كه جهت بكار گيري دركشورهاي اروپايي تعيين شده است. بعضي از گواهينامه ها هم اجباري بوده وازطرف كارفرمايان وطرفهاي قرارداد پيمانكاران، مقرر ميشود. جدا ازاين مسئله، موسسات صدور گواهي نيز، تعدادشان زياد است وازلحاظ اعتبار وهزينه هاي دريافتي وشرايط پياده سازي استانداردها، بايكديگر متفاوتند. گاهي اوقات متقاضيان بدنبال كسب گواهي ارزان ميباشند وگاهي وقتها نيز، مدرك ايزو رادر كوتاهترين زمان احتياج دارند، بنابراين شرايط متقاضيان در نحوه اخذ اسناد iso تاثيرگذار خواهد بود.

سيستم هاي مديريت تنوع بسياري دارند. برخي ازآنها عموميترند وكاربرديتر، ودرحوزه هاي مختلفي بكار برده ميشوند. iso 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازاين قبيل بوده وازشناخته شده ترين آنها محسوب مي شودكه الزاماتش جهت بهبود كيفيت كالاها وتوليدات وخدمات شكل گرفته است. iso 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) هم جزء اين دسته بشمار مي رودكه دستورالعمل هايش بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست تعيين شده اند واجرايشان موجب جلوگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي خواهد شد. Iso 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) نيز يكي ازاين قبيل استانداردها بوده ومستنداتش براي بالا بردن سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري وضع گشته اندكه برپاييشان باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي ميشود. اما ايجاد محل كار امن وبهداشتي وسالم، براي كارفرمايان نيز سودمند است وباافزايش انگيزه پرسنل، بهره وري سازمان نيز ارتقاء پيدا خواهد كرد. شركتهاي بسياري گواهي آيزو رافقط جهت تبليغات دريافت ميكنند، برخي ازآنان هم بمنظور اعتبار بخشي به مجموعه خود به سيستم ها مديريتي روي مياورند، ازاينرو معمولا ازاين دسته گواهينامه ها استفاده ميكنند، چراكه هم شناخته شده تر هستند وهم ديگر روتين وساده ترند. بخشي ازايزو ها همچون iso 22000 ( سيستم مديريت ايمني غذايي )  تخصصي بوده درحوزه هاي مشخص شده اي كاربرد خواهند بود ونميتوان ازآنها درصنعت ديگري چون راهسازي وماشين سازي بهره برد.

مراجع صدور گواهي iso از نظر سطح اعتبار باهم تفاوت دارند. انجمن iaf عضو سازمان جهاني آيزو ميباشد ونمايندگان سازمان رادركشورها مختلف معرفي مينمايد. اين نمايندگان acridate body يا ab گفته ميشوند. وظيفه ab ها اعتبار دهي بمراكز صادر كننده گواهي ميباشداين مراكزرا certifi body يا  cb مي نامند. اين cb ها اسناد معتبري صادر ميكنند ودر همه كشورها  اعتبار دارد. بهمين دليل گواهي آيزو رابادقت وسخت گيري ودرصورت پياده سازي كامل استانداردها، صادر مينمايند. درنتيجه هزينه هاي زيادي براي اخذ اين مدارك پرداخت ميشود. دركشور ما يك ab مشخص شده اما تعداد مراجع صادر كننده بسيار زياد ميباشدكه تعدادي ازآنها هم تحت نظارت انجمن iaf نبوده بطور مستقل فعاليت كرده ومدارك معتبري ارائه نمي دهندكه مسلما همه جا قابل قبول نبوده وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه استفاده ميشود. اين مراجع دقت چنداني دراجراي استاندارد ها اعمال نمي كنند وازاينرو هزينه هاي پياده سازيشان بسيار پايين ميباشد. باتوجه به اعتبار كم اينگونه اسناد،‌ اما مقتضايان اغلب به مراجع اينچنيني روي مياورند. بسياري ازآنان تمايلي به برپايي كامل مستندات ايزو ندارند وبرخي ديگر نيز، توان پرداخت مبالغ سنگين پياده سازي راندارند، بهمين دليل به اين صادر كنندگان رجوع ميكنند.

ایزو و س ازانتخاب نوع iso وموسسه ثبت صدور آن، نوبت به طراحي برنامه هاي اجرايي وشناسايي ساختار وفرايندهاي مجموعه ميرسد ودراين مرحله متقاضي ميبايست به تهيه آنها بپردازد. سپس اقدام به اجراي دستورالعمل ها وكليه طرحهاي تدوين شده مينمايدكه آموزش كاركنان مجموعه هم جزء آن محسوب ميشود وبالاخره پس ازارزيابي هاي فراوان، مرجع صدور راجهت انجام مميزي مطلع مي كنند. صادر كننده كارشناسي راباين منظور به موسسه ميفرستدكه به آن افسر مميزي گويند. ودرنهايت پس ازتاييد افسر ميمزي ودرصورتي كه اشكال عمده اي درپياده سازي مشاهده نگردد، مدرك آيزو رابه متقاضي ارائه ميدهند. بطور كل فرايند كسب گواهينامه ها، پيچيدگيهاي فراواني دارد ومسلزم داشتن دانش كافي دراين خصوص ميباشد. ازاينرو توصيه ميشود قبل ازهر اقدامي، بامراكز مشاوره ارتباط برقرار كرده واز خدمات رايگان اينمراكز استفاده نمائيد.