گواهینامه ایزو

گواهی ایزو برای تمام مشاغل زیاد شده بدلیل دریافت اکثریت جهت گواهی ایزو مشاغل کاری برآن داشته اقدام بدریافت آیزو کنند. مسئولان مرتبط این کار تمام نقاط کشور مشغول فعالیت بوده میتوانند راهنمای عالی مشتریان عزیز باشند. روند کار صادرکنندگان ISO مشخصات مشتری ارسال کرده این فرم مشخصات باید درج شده مجدد تحویل مسئولان داده شود. مشخصات ارسالی حاوی نام شرکت، نام مدیر عامل، نام گواهی ایزو درخواستی، شماره تماس، آدرس، ایمیل، نام نماینده، میباشد. این فرم بایگانی مرجع صادر کننده نگهداری خواهد شد. حالا نوبت واریز هزینه آیزو میباشد مشتری هزینه واریز میکند سپس گواهی ایزو صادر میشود پرینت گواهی لاتین بوده هرپرینت مرجع بادیگر صادر کنندگان ایزو متفاوت خواهد بود.

گواهی ایزو یک برگه پرینت گرفته شده بانام شرکت متقاضی، نام مرجع صادر کننده، بارکد گواهی، کد رجیستری، تاریخ سه ساله گواهی خواهد بود. گواهی همراه مستندات ایزو تحویل مشتری داده خواهد شد فایل مستندات چهار هزار صفحه بوده مطالب مندرج آن خط مشی، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه، روش اجرایی، شناسنامه شغلی، خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه، روش اجرایی برنامه ریزی، دستورالعملهای برگزاری جلسه، آیین نامه تنخواه گردان، دستورالعمل اصول منشی گری، آیین نامه پرسنلی، درج شده سازمانها میتوانند این مستندات برای شرکت میتواند بکار آید. وقتی گواهی نامه ایزو صادر شده یکسال بعد نوبت تمدید ممیزی مراقبتی خواهد رسید این تمدید ایزو میتواند جهت شرکت کردن سازمان متقاضی برای مناقصه کارساز بوده همچنین میتواند منجربه همکاری کارفرمایان باشرکت دارنده ایزو شود. تمدید ایزو بمدت دوسال قابل اجرا بوده اگر تمدید انجام نشود گواهی ابطال شده دیگر گواهی اعتبار نخواهد داشت.

 

 

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

 

ایزو هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید موارد اشاره شده مدنظر گرفته ریسک ها، فرصتهایی نیاز رسیدگی دارند تعیین کند. تضمین نماید سیستم مدیریت کیفیت بتواند نتیجه مورد نظر خود دست یابد. افزایش اثرات نامطلوب، پیشگیری کاهش اثرات نامطلوب، دستیابی بهبود، مجموعه باید موارد بیان شده طرح ریزی نماید. اقدامات جهت رسیدگی ریسکها، فرصتها، چگونگی انجام یکپارچه سازی اجرای اقدامات فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت، ارزیابی اثربخشی این اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی ریسکها، فرصتها باید متناسب اثرات بالقوه انطباق محصولات خدمات باشد.

گزینه هایی جهت ریسکها رسیدگی میکنند. میتواند شامل اجتناب ریسک پذیرش ریسک بمنظور دستیابی یک فرصت حذف منبع ریسک، تغییر احتمال وقوع پیامدها، تسهیم ریسک باقی ماندن ریسک تصمیم گیری آگاهانه، فرصتها میتواند منجر اتخاذ شیوه های جدید راه اندازی محصولات جدید، افتتاح بازارهای جدید رسیدگی مشتریان جدید ایجاد مشارکت استفاده فناوری جدید سایر امکانات مطلوب دوام رسیدگی نیازهای سازمان مشتریان گردند. مجموعه باید اهداف کیفیتی ارتباط عملکرد سطوح فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید.
گواهینامه آیزو و اهداف کیفیت باید، خط مشی کیفیت سازگار باشد، قابل اندازه گیری باشند، الزامات قابل کاربرد مدنظر بگیرند، مرتبط انطباق محصولات خدمات افزایش رضایت مشتری باشد، مورد پایش قرار گیرند، ابلاغ گردند،حسب اقتضا بروز آوری شوند. درخواست کننده باید اطلاعات مدون اهداف کیفیت میباشد. هنگامی مجموعه نیاز تغییر سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید تغییرات باید شیوه طرح ریزی شده ای اجرا گردند رجوع شود. شرکت باید مواردی مانند هدف تغییرات عواقب بالقوه آنها، یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت دسترس بودن منابع، تخصیص مجدد مسوولیت ها اختیارات مدنظر بگیرد. شرکت باید منابع مورد نیاز برای استقرار، اجرا، نگهداری، بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت خود برای اجرا کنترل فرآیندهای خود تعیین فراهم نماید. محیط مناسب میتواند ترکیبی عوامل فیزیکی، انسانی باشد، مواردی مانند، عوامل اجتماعی، عوامل روانی، عوامل فیزیکی، این عوامل میتواند بسته نوع محصولات خدمات تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشند. هنگامی پایش اندازه گیری جهت تصدیق انطباق محصولات خدمات باالزامات انجام میگیرد. مجموعه باید منابع مورد نیاز برای اطمینان اعتبار قابلیت اعتماد نتایج تعیین فراهم نماید. سازمان باید اطمینان باید منابع تامین شده مناسب برای نوع خاص فعالیتهای پایش اندازه گیری درحال انجام باشند. مطمئن بودن تداوم تناسب مقاصد نگهداری میگردند.

 

 

گواهینامه ایزو

آیزو میگوید مجموعه بایداطلاعات مدون مناسبی بعنوان شواهد تناسب مقاصد منابع پایش اندازه گیری حفظ نماید.  وقتی قابلیت ردیابی اندازه گیری یک الزام میباشد توسط متقاضی بخش ضروری تامین شواهد تصدیق نتایج اندازه گیری باشد. تجهیزات باید فواصل زمانی مشخص قبل استفاده مورد کالیبراسیون تصدیق الی هردو برابر استاندارهای اندازه گیری قرار گیرند. قابلیت ردیابی الی الزام اندازه گیری ملی بین المللی داشته باشد. هنگامی چنین استانداردهایی موجود نمیباشند مبنایی بابت کالیبراسیون تصدیق مورد استفاده قرار میگیرند. عنوان مدونی حفظ شوند. بمنظور تعیین وضعیتشان شناسایی شوند، برابر تنظیمات، آسیب خرابی وضعیت کالیبراسیون نتایج اندازه گیری آتی نامعتبر میکنند محافظت گردند. وقتی مشخص میگردد تجهیزات اندازه گیری برای هدف مورد نظرشان نامناسب باشد سازمان باید تعیین نماید اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی تاثیرات منفی داشته باید مواقع لزوم اقدامات مناسبی انجام رساند. پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت باید یک تصمیم استراتژیک سازمان باشد. بتواند بهبود عملکرد کمک کند. مبنایی برای طرحهای توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت براساس این الزام بین المللی شامل موارد قابلیت ارائه مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الرامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی قابل کاربرد تسهیل فرصتها بمنظور افزایش رضایت مشتری، پرداختن ریسکها فرصت های مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نشان دادن انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت.