مراحل اخذ گواهی نامه ایزو

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو واینکه چطور میتوان مراحل اخذ گواهی نامه ایزو دریافت کرد باید مراجع مخصوص صادر کننده مراجعه شود. این مراجع میتوانند مراحل اخذ گواهی نامه ایزو توضیح دهند‌. اولین قدم جهت دریافت گواهی آیزو ارسال فرم مشخصات برای مشتری میباشد این متقاضی باید فرم ارسالی یادداشت کرده سپس صادر کننده ایزو داده شود مسئولان صادر کننده فایلی ارسالی جهت بایگانی مشتریان نگهداری خواهند کرد. حال نوبت واریز مبلغ برای صادر کردن ISO میباشد. مبلغ واریز شده سپس نوبت پرینت گواهی نامه میباشد. پرینت گواهی زبان لاتین بوده نام مرجع صادر کننده، گواهینامه درخواستی، کد رجیستری، بارکد، تاریخ سه ساله گواهی میباشد، گواهی نامه همراه فایل مستندات باید ارائه شود. فایل مستندات حاوی چهار هزار صفحه بوده مطالب مفید ارزنده فایل مستندات محیط برای اجرای فرآیندها، آگاهی، ارتباطات، اطلاعات مدون، ارتباط بامشتری، طراحی توسعه محصولات، خدمات کنترل تولید ارائه خدمت، شناسایی ردیابی میتوان نام برد. این صدور سه ساله بوده اما سالی یکبار باید تمدید ممیزی انجام شود فایلی جهت تمدید ممیزی خدمت مشتری توسط مرجع صادر کننده ارسال شده مشتری باید تصمیم نهایی مبنی تمدید کردن منصرف شدن اعلام کنند.

 

 

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو

مراحل اخذ و دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان و معتبر

 

 

تمدید کردن ایزو جهت شرکت کردن مناقصه تاثیر گذار بوده همچنین همکاری کارفرما نیاز کد رجیستری داشته اطمینان حاصل نماید مدرک مورد اعتبار ارائه شده. اصولا تمدید ایزو جهت سودآوری همچنین بهره وری بسیار کارایی داشته دنیای کار امروزه نیاز دریافت گواهی نامه ایزو دارد. استاندارد ین المللی معمولا توسط کمیته فنی ایزو انجام میشود. رویه مورد استفاده توسعه این مستند کسانی برای نگهداری مد نظر قرار گرفته شده اند. باید توجه داشت بخش های این سیستم مدیریت کیفیت مشمول حق امتیاز میباشند. ایزو مسئولیت شناسایی چنین حق امتیازهایی اعم کلی، جزئی نمی پذیرد. جزئیات شناسایی هرگونه حقوق امتیاز زمان توسعه مدرک جهت لیست اعلامیه های ثبت امتیازات دریافتی خواهد بود. هرنام تجاری مورد استفاده این سند اطلاعات ارائه شده جهت تسهیل کاربران بوده بعنوان یک موافقت نامه تلقی نمیگردد. توضیح درمورد معانی اصطلاحات خاص ISO عبارات مرتبط باارزیابی انطباق همچنین اطلاعات مورد پایبندی آیزو اصول سازمان تجارت جهان موانع فنی تجارت مراجعه شود.

مراحل دریافت ایزو و کمیته فنی مسئول سند کمیته فنی مدیریت کیفیت میباشد. پذیرش یک مدیریت کیفیت باید یک تصمیم استراتژیک سازمان باشد. بتواند بهبود عملکرد کلی کمک کند مبنایی برای طرح های توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی سازمان شامل قابلیت ارائه مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الزامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی قابل کاربرد، تسهیل فرصتها بمنظور رضایت مشتری، پرداختن ریسکها، فرصتهای مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نشان دادن انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت،همراستایی مستندات بشکل بندهای این استاندارد بین المللی، بکارگیری اصلاحات خاص استاندارد مجموعه، الزامات سیستم مدیریت کیفیت این استاندارد تعیین شده مکمل الزامات مرتبط محصول خدمات میباشد. ایزو بین المللی رویکردی فرآیندی خدمت گرفته ترکیبی جهت تفکر مبتنی برریسک میباشد. رویکرد فرآیندی سازمان برای برنامه ریزی فرآیندها تعیین ارتباط متقابل آنها توانمند میسازد. برآورده سازی الزامات پرداختن نیازهای آتی انتظار چالش برای سازمان در محیط بصورت فرآینده ای پویا پیچیده میباشد. برای دستیابی این اهداف، سازمان ممکن دریابد اتخاذ اشکال مختلفی جهت بهبود این اهداف سازمان ممکن است دریابد اتخاذ اشکال مختلفی جهت بهبود علاوه براصلاح بهبود مستمر ضروری باشد. مواردی مانند قبیل دستیابی موفقیت تغییر نوآوری سازماندهی مجدد. اطلاعات مشخص شده بعنوان یادآوری راهنمایی درک شفاف سازی الزامات مرتبط میباشد.

 

 

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو معتبر جهت شرکت در مناقصات

 

 

ایزو بین المللی براساس اصول مدیریت کیفیت تشریح شده تشریحات شامل بیانیه هراصل دلیلی منطقی چرااین جهت سازمان مهم میباشد. نمونه مزایای مرتبط اصل نمونه هایی جهت اقدامات معمول بمنظور بهبود عملکرد مجموعه هنگام استفاده این اصل. اصول مدیریت کیفیت مانند، تمرکز برمشتری، رهبری، تعامل باافراد، رویکرد فرایندی، بهبود، تصمیم گیری مبتنی برشواهد، مدیریت ارتباطات، استاندارد بین المللی پذیرش یک رویکرد فرآیندی مراحل توسعه استقرار بهبود اثربخشی آیزو بمنظور افزایش رضایت مشتری طریق برآورده کردن خواسته های خواسته های مشتری ترغیب مینماید. الزامات خاصی برای یک رویکرد فرآیندی ضروری مدنظر گرفته شده. درک مدیریت فرآیندهای مرتبط بعنوان یک سیستم مدیریت اثربخش کارایی شرکت دستیابی اهداف مورد نظر کمک میکند این رویکرد باعث میشود روابط وابستگی های متقابل میان فرآیندهای سیستم کنترل کند بطوری عملکرد کلی مجموعه بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک مدیریت فرآیندها اثرات متقابل آنها میباشد. بطوری نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت جهت استراتژیک سازمان دست یابد مدیریت فرآیندها سیستم بعنوان کل بااستفاده تمرکز کلی برتفکرمبتنی برریسک باهدف استفاده فرصتها جلوگیری نتایج نامطلوب میتواند بدست آید. استفاده رویکرد فرآیندی سیستم مدیریت کیفیت قادر میسازد درک ثبات برآورده سازی الزامات، مدنظر گرفتن فرآیندها برحسب ارزش افزوده، دستیابی عملکرد اثربخش فرآیند.
بهبود فرآیندها براساس ارزیابی داده ها اطلاعات، فرآیندی ارائه داده نشان دهنده تعامل عناصر آن میباشد نقاط پایش اندازه گیری برای کنترل ضروری میباشد. فرآیند خاص خود بسته ریسکهای مرتبط متغیر خواهد بود. تفکر مبتنی ریسک جهت دستیابی یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروری میباشد. مفهوم تفکر مبتنی ریسک نسخه های پیشین این استاندارد بین المللی بصورت تلویحی وجود داشته مانند انجام اقدامات پیشگیرانه جهت ازبین بردن عدم انطباق های بالقوه تجربه تحلیل هرعدم انطباق بعلل وقوع انجام اقدامات برای جلوگیری بروز مجدد متناسب اثرات عدم انطباق باشد.جهت انطباق الزامات ایزو بین المللی مجموعه نیازمند برنامه ریزی اجرای اقداماتی جهت پرداختن ریسکها فرصتها میباشد. پرداختن ریسکها فرصتها، مبنایی برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت دست یابی نتایج بهتر جلوگیری اثرات منفی ایجاد مینماید.فرصتها میتواند بعنوان یک نتیجه وضعیتی مطلوب برای دستیابی یک نتیجه مورد انتظار باشند. مانند مجموعه شرایط مجموعه جهت جذب مشتریان توسعه محصولات خدمات کاهش ضایعات بهبود بهره وری اجازه میدهد اقداماتی بفرصت ها پرداخته همچنین میتواند شامل نظر گیری ریسک های مرتبط شود. ریسک تاثیر عدم اطمینان بوده هرگونه عدم اطمینان میتواند اثرات مثبت یامنفی داشته باشد. انحراف مثبت ناشی یک ریسک میتواند ارائه دهنده یک فرصت باشد اما تمام اثرات مثبت ریسک منجر بفرصت نمیگردد.