ایزو چیست؟

ایزو چیست سوالی میباشدکه قطعا زمانیکه یک تبلیغ راهنگامیکه شرکتی درتبلیغات مدرک ایزو خودرا تبلیغ میکند برایتان پیش میاید و شایدبرای یک شخص عادی فقط سوال آیزو چیست بوجود بیایدولی هنگامیکه مدیران درتبلیغات رقبا استاندارد ایزو رامشاهده میکنند حتما سوال مهمتری نیزازنظر خود برایشان بوجود میاید اینکه  ازکجا میتوانم گواهینامه IZO  و هزینه دریافت گواهینامه ایزو چقدرست و غیره، چنین سوالاتی جوابهایش تنها باجستجو درسایت گوگل و یاتماس بایک مرکز مشاوره ایزو و صحبت باکارشناسان مربوط میباشد، البته دربسیاری ازموارد شرکتها اصلا بفکر گرفتن گواهینامه استاندارد HDC, نمیافتند و فکر میکنند اخذ استاندارد ISO پروسه پیچیده ای دارد و یاهزینه خیلی سنگینی بایدمنباب اخذ ISO پرداخت کنند بهمین دلیل اصلا حتی فکراخذ استاندارد ISO رانیز نمیکنند، تازمانیکه مجبوربه گرفتن استاندارد HDC, شوند و دراین مواردکه شرکتی مجبور شودکه گواهی نامه IZO اخذ کند میتوان درکشور ایران تنهابه مناقصه اشاره کرد، و همینطور درمواردی اندک نیز میتوان صادرات و الزام شرکتها و موسساتی راکه باشرکتهای داخلی همکاری میکنند نام برد.

 

 

گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام جهت شرکت در مناقصات

 

 

ISO چیست رادقیقا میتوان گفت بطور مستقیم بدلیل شماجهت اخذ ایزو بستگی دارد و اگربا موسسه مشاوره آیزو تماس بگیرید کارشناس مربوطه اولین سوالی راکه ازشما میپرسد، اینکه شما چرا میخواهید استاندارد ISO بگیرید و انتظاراتتان ازاینکه میخواهید گواهی HDC, بگیرید چیست یعنی میخواهید گواهی ایسو تاچه اندازه اعتبار داشته باشد اگربخواهیم عامیانه معرفی کنیم یک گواهینامه ایزو ودوحالت دارد یا گواهینامه ISO صادر شده مراجع بین المللی با اعتبار جهانی ویا گواهینامه ISO صادر شده مرجع خصوصی بااعتباری نچندان قوی و دربعضی ازموارد میتوان به مراکز خارجی ارائه کرد و درخارج ازایران نیزاعتبار دارد امانمیتوان یقینا گفتکه درسطح جهانی نیزمیتوان گواهی نامه ISO صادر شده مراجع خصوصی رامعتبر دانست، گواهینامه HDC, صادر شده مرجع خصوصی بیشتر درداخل کشور کاربرد دارد و پذیرفته میشود و بیشترین کاربرد گواهینامه ISO مراکز خصوصی درایران شرکت درمناقصات میباشد، والبته استفاده ازنام و لوگو سازمان IZO درتبلیغات شرکت جهت بزرگ کردن نام شرکت نیز ازدلایل بسیار زیاد اخذ گواهی نامه HDC, مرجع خصوصی درایران میباشد.

دریافت استاندارد IZO درایرانیکه باتمام دنیا ازنظر دلایل اخذ استاندارد IZO متفاوت میباشد یک راه جدا جهت اخذ IZO دارد و باید ازهمان راه اقدام دریافت ISO کرد، اگر گواهینامه آیزو مراجع خصوصی صدور ISO رامیخواهید، بایداز طریق موسسات مشاور ISO اقدام کنید و اولین گام اخذ HDC, مراجع خصوصی تماس بایک مرکز مشاوره IZO و صحبت باکارشناسان مربوطه میباشد، البته اگرقصد اخذ گواهینامه ISO بخاطر مناقصه رادارید حتما قبل ازاقدامات لازم جهت دریافت IZO باکارفرماییکه قصد ارائه گواهی ایسو رابه او دارید مشورت کرده و اینکه آیا گواهی ISO صادر شده مراجع خصوصی راازشما قبول میکند یاخیر راسوال کنید، دربیشتر موارد تمامی کارفرماها ازشما گواهینامه ایسو مراکز خصوصی رانیز قبول میکنند، امادربعضی ازموارد اندک نیز ازشما گواهی نامه HDC, مراجع بین المللی یاهمان گواهینامه ISO صادر شده نهادها عضو IAF رامیخواهندکه دراونصورت هزینه بیشتری رانیز متحمل میشوید، ولی مهمتراز هزینه صدور گواهینامه HDC, مرجع جهانی زمان مورد نیاز منباب اخذ استاندارد آیزو میباشدکه درصورت داشتن عجله درمورد کسب کردن آیزو نمیتوان مدرک ایزو نهادها عضو IAF رااخذ کرد. اگربخواهیم عامیانه توضیحاتی منباب استاندارد ایزو ISO رابدهیم.

 

 

اخذ استاندارد ایزو ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

 

 

 HDC, راچگونه میتوان اخذ کرد، اینجوری میشه گفت، اول بایک مرکز مشاور آیزو تماس بگیرید، باکارشناس مربط به استاندارد ISO صحبت و مشورت کرده و دلایلتان منباب گرفتن HDC, رابرایش بازگو کنید تابهترین انتخاب رابرای شما بکند، پس ازصحبت و مشورت بامشاور یاهمان کارشناس ISO درهردو صورت چه انتخاب دریافت گواهینامه مرجع بین المللی IAF وچه گرفتن گواهی ISO نهادها خصوصی و غیر IAF ،برایتان فرم درخواست ISO صادر میشود و شماپس ازاینکه فرم درخواست IZO راکه حاوی مشخصان فرد ی مدیرعامل و  مجموعه میباشد راپر کرده و مجدد ارسال کنید و مابقی کارها و فعالیتهای مربوط راکارشناسان موسسه انجام میدهند و گواهینامه هسخ رابدست شما میرسانند، هزینه اخذ گواهینامه هسخ صادر شده مراجع بین المللی دربیشتر موسسات مشاور هسخ تمامابه دلار میباشد.
گروه مشاوره سپاهان همواره درزمینه صدور استاندارد آیزو و بسیاری ازفعالیتهای بین المللی بسیار پررنگ بوده و درزمینه استاندارد بین المللی همواره پیشتاز بوده و معتبرترین گواهینامه های آیزو ISO , HSE-MS , IMS , CE و غیره و انواع مجوزههای مرتبط با اداره کار و انواع گواهینامه های اموزشی معتبر میباشد مشاوره تلفنی شبانه روزی باکارشناسان مرکز سپاهان کاملا رایگان میباشد.