تمدید ایزو

تمدید ایزو سالیانه انجام شده شرکتها، سازمانها تمدید IZO بایستی مراجع مسئول تماس گرفته شده تمدید ایزو شرایط جویا شوند. تمدید ISO توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی انجام میشود. مراجع ماموریت دارند تمدیدآیزو سازمانها، مشتریان راهنمایی کرده مراحل تمدید ایزو توضیح دهند. اکثریت شرکتها، مشاغل کاری نمیدانند چطور تمدید ایزو انجام دهند همین امر باعث شده مراجع تحت اعتبار بین المللی مشغول فعالیت شده تمدید ایزو شرکتها درخواست کننده تمدید ایزو راهنمایی کنند.

البته درخواست دارندگان توجه داشته باشند تمدید ایزو بایدتوسط مراجع ISO صادر شده اقدام تمدید ایزو نمایند. تمام مراجع صادر کردن ایزو اقدام میکندباید تمدید ایزو توسط مرجع صادر کننده انجام شود مگر اینکه متقاضیان نخواهند تمدید ایزو انجام دهند قصد تغییر مرجع صادرکننده دارنداین مورد میتوانند مراجع دیگر وارد گفتگو شوند. تمدیدISO مرحله اعلام هزینه همچنین تمدید ایزو خواهد داشت. مراجع تمدید ایزو طی نامه ایی کتبی بمشتری اعلام هزینه کرده مشتری نامه ارسالی مطالعه کرده سپس پاسخ نهایی اعلام میکند.

 

 

تمدید ایزو

تمدید ایزو و اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

اعلام موافقت متقاضی درخواست کننده تمدید ایزو بمعنی داشتن مجدد گواهی ایزو خواهد بوداگر تمدید ایزو انجام ندهد گواهی ایزو دیگر اعتبار نخواهد داشت. شرکتها میداننداگر مناقصه داشته باشند همچنین ارائه بکارفرما نیاز دارند تمدید ایزو انجام دهند. تمدید ISO متقاضیان بدانند مراجع سودجو اعتباردهی ندارند مناظر سودجویی خودمیباشنداگر متقاضی ایندست افراد وارد مذاکره تمدید ایزو شود مشتری هزینه گزاف پرداخت میکنند گواهی اعتباردهی نداشته هیج کارفرمایی تمدید گواهی ایزو نمیپذیرد لذا تمدید ایزو مراجع ذیصلاح میتوانند مشکل مشتریان حل نمایند.

تمدید ایزو انجام شده مراجع کارشناس حرفه ایی توضیحات تکمیلی ایزو بمحل سازمان اعزام کرده کارشناس تمام بندهای آمده ISO میتواند راهنمای بسیاری خوبی باشداین راهنمایی کارشناس میتواند سازمانها پیشرفت داده همچنین بهره وری کمک کننده باشد. هماهنگی جلسه کارشناس بایدهمراه مدیر عامل شرکت همچنین مسئول کنترل کیفیت جلسه حضور داشته باشد هماهنگ کننده  بایدتمام مسئولان جمع کند. کارشناس تمدید ISO یک روز کاری زمان نیاز داشته بتواند تمام مباحث آیزو پاسخگو باشد.
سیستم مدیریت کیفیت سازمان بسیار گره گشا خواهد بود نیاز اکثریت مشاغل کاری جهت دریافت سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده مشاغل کاری میتوانند دریافت سیستم مدیریت کیفیت اقدام کرده اند. سازمان بایداطمینان یابد الزامات قرارداد سفارش شده مواردی آنچه قبل تعریف شده متفاوت باشد حل فصل نماید. هنگامی مشتری الزامات خودبصورت مکتوب بیان نمیدارد الزامات مشتری باید قبل پذیرش توسط سازمان تایید شوند. برخی شرایط مانند طریق اینترنت، یک بازنگری، رسمی تمام سازمان، سفارش غیرعملی بوده همچنین بازنگری میتواند توسط اطلاعات مربوط محصول مانند کاتالوگها پوشش داده شود.

سازمان بایدکاربرد اطلاعات مدون موارد بیان شده حفظ نماید. مانند نتایج حاصل بازنگریها، الزامات جدید محصولات خودمان، هنگامی الزامات محصولات، خدمات تغییر میکنند سازمان باید اینکه اطلاعات مدون مرتبط اصلاح شده افراد ذی ربط نسبت الزامات تغییر یافته آگاه شدند اطمینان حاصل نماید. سازمان باید  فرآیند طراحی توسعه ایجاد، اجرا، نگهداری نماید همچنین مناسب بودن ارائه محصولات خدمات آتی اطمینان یابد. سازمان باید تعیین مراحل کنترلهای طراحی، توسعه موارد بیان شده مدنظر بگیرد. ماهیت، مدت زمان، پیچیدگی فعالیتهای طراحی توسعه، مراحل فرآیند الزام شده شامل بازنگریهای طراحی توسعه دارای کاربرد، فعالیتهای تصدیق صحه گذاری طراحی توسعه الزام شده، مسئولیتها اختیاراتی جهت فرآیند طراحی توسعه درگیر هستند. منابع داخلی خارجی مورد نیاز جهت طراحی توسعه محصولات خدمات، نیاز کنترل تلاقی بین افراد درگیر فرآیند طراحی توسعه، نیاز مشارکت مشتریان، کاربران، فرآیند طراحی توسعه، الزام شده ارائه محصولات خدمات آتی، سطح کنترل مورد انتظار فرآیند طراحی توسعه توسط مشتریان همچنین سایر ظرفهای ذینفع، اطلاعات مدون مورد نیاز نشاندن دهنده برآورده شدن الزامات طراحی توسعه میباشند.

 

 

تمدید گواهی ایزو ازطریق AB مراجع صادر کننده ایزو

 

 

سازمان باید الزامات ضروری جهت انواع خاص محصولات خدمات طراحی توسعه تعیین نماید سازمان بایدموارد بیان شده مدنظر بگیرید الزامات کارکردی عملکردی، اطلاعات بدست آمده، فعالیتهای طراحی توسعه مشابه قبلی، الزامات قانونی مقرراتی، استانداردها، آیین نامه های سازمان متعهد برای اجرای آنها شده، عواقب بالقوه شکست علت ماهیت محصولات خدمات، ورودی ها باید اهداف طراحی توسعه کافی بوده کامل بدون ابهام باشند. تعارض بین ورودی های طراحی توسعه حفظ نماید. سازمان بایستی کنترلهایی جهت فرآیند طراحی توسعه بکار بینند. اطمینان یابد نتایجی بدست می آید تعریف میشود.
 بازنگری ارزیابی توانایی نتایج طراحی توسعه برآوردن الزامات صورت می پذیرد. فعالیتهای تصدیق حصول اطمینان برآورده سازی الزامات ورودی توسط خروجی های طراحی توسعه صورت میپذیرد. فعالیتهای صحه گذاری حصول اطمینان برآورده سازی الزامات مخصوصا کاربرد تعیین شده مورد انتظار توسط محصولات خدمات بدست آمده صورت پذیرد. هرگونه اقدام لازم مسائل تعیین شده طول فعالیتهای بازنگری تصدیق صحه گذاری صورت میپذیرد. اطلاعات مدون فعالیتها حفظ مینماید. بازنگری تصدیق صحه گذاری، طراحی توسعه دارای اهداف مجزایی میباشند آنها میتوانند بصورت جداگانه هرترکیبی محصولات خدمات سازمان مناسب باشد انجام گیرد.سازمان باید اطمینان یابد خروجی های طراحی توسعه الزامات ورودی برآورده سازند. سازمان باید مراحل مناسب طرح ریزی شده اجرانماید تصدیق کند الزمات محصولات خدمات برآورده شده. سازمان داده های مناسب اطلاعات ناشی پایش، اندازه گیری تحلیل ارزیابی نماید. نتایج تحلیل باید ارزیابی موارد مورد استفاده قرار گیرد. انطباق محصولات خدمات، میزان رضایتمندی مسئولان، عملکرد اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت