سایت ایزو

سایت ایزو عبارتی میباشدکه شاید باشنیدن چنین عبارتی اولین تصورتان سایت اصلی سازمان ایزو میباشداما بسیاری ازکسانیکه عبارت سایت ایزو رادر گوگل جستجو میکنندقصدشان ازجستجوی سایت ایزو ایزو دریافت استاندارد ایزو هست و میخواهنداز سازمان اصلی استاندارد جهانی یاهمان سازمان ایزو مدرک ایزو خودرا بگیرند، درصورتیکه چنین چیزی امکان پذیر نیست و اصلا سازمان جهانی ایزو خود بطور مستقل گواهینامه ایزو صادر نمیکند، تصور اینکه باجستجوی کلمه سایت ایزو بخواهند بطور مستقیم ازخود سازمان استاندارد ایزو گواهینامه ایزو بگیرند و اصلا ازاینکه سازمان ایزو گواهینامه ایزو راخودش صادر نمیکند اطلاع نداشته باشند دلیلش بی اطلاعی و عدم شناختن الزامات گواهینامه ایزو و بطور کلی عدم شناختن گواهینامه ایزو حتی درحد بسیار سطحی میباشد،

سایت ایزو بحثی ناشناخته هست ودراینجا توضیحی کلی ازواجباتی راکه بایداز سازمان ایزو بدانید میدهیم، سازمان ایزو سازمانی بین المللی هست بانام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize مخفف ایزو و گواهی ایزو راصادر میکند، وظایف سازمان ایزو رانیز بصورت کلی اگربخواهیم بگوییم میتوان اینجوری بیان کرد، وظیفه سازمان ایزو تهیه وتدوین قوانین و پروتکل درتمامی زمینه ها و جوانب مربوط به فعالیت شرکت یا سازمان برای بهترشدن مجموعه هاو یکپارچه کردن استاندارد و قوانین ایزو درسطح جهانی میباشد ، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو البته موسسات بسیاری درکشور عزیزمان ایران درحال حاضر گواهی ایزو صادر میکنند ولی درحقیقت موسسه مساوره ایزو هستند ومیتوان گفت موسسات یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنند.

 

 

سایت ایزو و مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری و قابل استعلام

 

 

مراجعی راکه مراجع اصلی اعتبار ایزو هستند AB گفته میشود مراجع مافوق هستندکه اعتبار دهنده CB نیزبحساب میایند، AB بانام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است، کشورها AB متفاوت بانامهای متفاوت دارندکه البته تمام AB هامجزا ومخصوص به کشور خود بوده وهیچ کشوری AB مشترک ندارد کشورهای دیگر درصورت تمایل به داشتن CB از AB موجود درکشوری دیگر اینکار ممکن است یعنی مثلا یک CB دریک کشور اسیایی زیرنظر یکی از AB های امریکا باشدکه اصطلاحا میگویند تحت لیسانس AB مربوطه میباشد البته همگی AB هازیرنظر و زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتینINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی. انجمن IAF تمامی AB هارا تعیین کرده واعتباردهی میکند و هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده، لیست کامل کشورهای دارای AB را بهمراه AB انها درسایت مربوطهAB هاکشور رامشاهده کرد. در کشور عزیزمان ایران NACI تنها AB تعریف شده وقابل اعتبار ازسوی انجمن IAF میباشد و چند CB هم فقط تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، چند نمونه از AB های کشورهای دیگر و معروف راهم برای اشنایی بیشتر ذکر میکنم، بطور مثال AB کشور انگلستان UKAS نام دارد، ABکشور سوییس SAS و ایالات متحده امریکا 5عدد AB تعریف شده ومعتبر دراین انجمن داردکه IAS _ A2AL _ ANAB _ UAF _ IOAS نام دارند وچندین مورد دیگر که دراینجا نمیتوان بطور کامل نام برد و غیره.

 

 

سایت ایزو

گواهینامه ایزو معتبر و اخذ ایزو ارزان و فوری ازطریق مراجع معتبر

 

 

سایت ایزو پس درایران میتوان گفت تمامی مراجع خصوصی نیز وبسایت آنها شامل وبسایت ایزو درایران میشود پس درنتیجه اگرکلمه سایت ایزو رادر گوگل جسجتو کنید بابسیاری ازسایتهای مراجع صدور ایزو و موسسات مشاوره ایزو روبرو میشوید، جزییات سایت موسسات مشاوره ایزو دربیشتر موارد تبلیغ سایت خودموسسه مشاوره ایزو میباشد، اما وبسایت مرکز ماتمامی الزامات استاندارد ایزو منباب پیاده سازی رانیز بصورت رایگان درسایت قرار داده و همچنین دسترسی بسیار راحتی نیزاز وبسایت مرکز مابه سایت مراجع اصلی ایزو و سایت رسمی سازمان ایزو و سایت انجمن IAF میسر شده. محتویات و جزییات موجود درسایت سازمان ایزو بیشتر قوانین و الزامات ایزو هامختلف تعیین شده توسط سازمان ایزو و معرفی مراجع معتبر صدور ایزو و ازاین قبیل اطلاعات میباشد و هیچ بخشی برای اخذ گواهی ایزو تعریف نشده و سایتهای موسسات مشاوره ایزو نیزاگر سایت معتبر باشد قطعا توضیحات و مراحل دریافت استاندارد ایزو مراجع IAF ویا مراجع خصوصی غیر IAF راتوضیح داده و دریافت ایزو رااسان کرد

گروه مشاوره سپاهان تمام سوالات شما عزیزان در زمینه اخذ استاندارد ایزو و مراجع صدور استاندارد بطور کامل توضیح داده و پاسخ میدهیم، گروه مشاوره سپاهان باتیمی قوی و باتجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استانداردهای بین المللی ایزو گواهی CE و IMS و HSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی توسط کارشناسان امکان ثبت کاملا رایگانست.