آموزش صدور مدرک HSE

آموزش صدور مدرک HSE

آموزش صدور مدرک HSE و مدرک HSE درگستره سطح کشوربرای تمامی شرکتهای متقاضی بوده و سازمان بجهت اینکه بتواننددر مناقصات شرکت کنندباید درابتدااین مدرک رابدست اورند درغیر اینصورت اجازه ورود بجلسات خصوصی و دولتی رانخواهند داشت.


گواهی HSE دررابطه بهداشت شغلی، ایمنی کار، بیمه پرسنل، منابع موجود، محیط زیست بودست و تمامی شرکتهای تولیدی خدماتی و پیمانکاری رادر برمیگیرد شرکتهای خواهان قبل اینکه اقدامی دراین زمینه انجام بدهند بایددر ابتدا زمینه فعالیت شرکت خودرا مشخص کنند چون هرشرکتی بایددر زمینه نوع فعالیت خودبرای دریافت گواهی نامه HSE اقدام کنند ازملزومات بدست آوردن HSE درسطح کشور پایبند بودن مدیریت سیستمی و بهداشت شغلی 45001 و سیستم مدیریت زیست محیطی 14001 رالازم دارداین دو گواهی نامه ازملزومات بدست اوردن گواهی HSE درجهان بوده و شرکتهای خواهان بایددر ابتدااین دو ایزو راتهیه کنند درغیر اینصورت شرکتهای کارفرمایی بسازمان اجازه فعالیت درحیطه کاری خودرا نخواهد داد.


آموزش صدور مدرک HSE ونحوه اخذش شرکتهای متقاضی گواهینامه HSE رااز سازمانهای صادر کننده ایزو براحتی میتوانند اخذ کنند مراجع ثبت گواهینامه هارا درسطح کشور بطور معمول شرکتهای CB نام گذاری میکنند متاسفانه درداخل کشور میزان شرکتهای بسیار زیاد بوده و روز بروز نیزبه تعداداین سازمانها افزوده میشود باشکل گرفتن این فرایند درکشور باعث میشودکه برندهای متنوع نیزبه صورت غیر منتظره بوجود اید شرکتهای خواهان بایددراین زمینه کمی دقت کنندتا دردام افراد سود جو قرار نگیرنداین سازمانهای نیزدر کشور زیر نظر AB هافعالیت دارندکه تعداداین سازمانهانیز بتعداد انگشتان دست نیز نمیرسد البته این تعداد کم نیزبصورت مستقیم ازطریق اتحادیه اروپا دستور نمیگیرند بلکه زیر نظر شرکتهای آلمانی ویا ایتالیایی درایران فعالیت دارند بنابراین توصیه میشودکه درانتخاب کردن شرکت مورد نظر خوددقت لازم رابخرج دهید ممکنست باهزینههای کم شما راگول بزنند چون شرکتهای معتبر گرچه هزینه های بالایی داشته باشنداما مدرکشان دردنیا معتبرست و ارزش همکاری باشرکتهای اینچنینی بابت سازمان شما دراینده نچندان دور مفید خواهد بود شرکتهای AB درداخل کشور تحت اعتبار IAF هافعالیت میکنند اگر مدرک خودرا ازاین ارگانها تهیه کرده باشید دیگر نگرانی درکار نخواهد بود چون این سازمانهای براساس استانداردهای روز جهانی ایزو رابرای مراجعه کنندگان خودثبت و صادر میکنند و تمامی ضوابط و شرایط رااز سازمانهای خواهان میخواهند. فعالیت شرکتهای بالا دستی درزمینه پیاده سازی و ممیزی کمی سختگیرانه بوده و ازمیزان هزینه بالایی نیزبرخوردارست همچنین زمانبر نیز بوده و شرکتهای متقاضی نبایددر این فرایندها عجله داشته باشند وباید درانجام دادن کارهای خودخون سرد بوده و طبق مقررات موجود جلو بروند. شرکتهای خواهان بابت داشتن مزایای خاصیکه دراین ایزو وجود دارد باعث میشودکه شرکتهای خدماتی ویا تولیدی بفکر اخذ گواهی HSE باشند.


آموزش صدور مدرک HSE و مزایای بدست اوردن گواهی HSE باین صورت بودست. بابکار گیری گواهی نامه HSE - MS میتوان براحتی نقاط اسیب پذیر شرکت رابخوبی مشخص کرد و بفکر برطرف نمودن این آسیبها افتاد اگاهی و شناخت کامل قوانین ایمنی درحین کار و رعایت نمودن شرکتها بابررسی کردن اینموارد میزان آسیهای احتمالی رادر شرکت خودبه صفر میرسانند بهترست دراین سازمانها ازافراد متخصص استفاده گردد واین افراد آموزشهای لازم رادر این زمینه داشته باشند شرکتهاباید بطور معمول ازمدیرانی استفاده کنندکه حداق دارای چندین سال سابقه کاری همراه بیمه بوده باشندتا درروند اخذ گواهینامه مورد نظر مشکلی وجود نداشته باشد. شرکتهای خواهان ازطریق مشاوران موجودکه دراین زمینه بسازمانها خواهان مشاوره میدهند میتوانند کمک گیرند و ازآن هاراهنمایی لازم راسوال کنند تابتوانند درکمترین زمان ممکن برند مورد نظر خودرا بدست اورند و بفعالیت خوددر کشور ادامه دهند. اگرکمی بدین مطالب بصورت دقیق فکر کنیم متوجه خواهیم شدکه همه عملکردهادر جهت زندگی سالم بشر بودهست.

آموزش صدور مدرک HSE و نحوه دریافت گواهی HSE-MS درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبالش میگردند وبا مراکزی همچون گروه مشاورین سپاهان برمیخورند. گروه مشاورین سپاهان باسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.