گواهی ایزو رایگان

گواهی ایزو رایگان

گواهی ایزو رایگان درابتدا ما راملزم میکندبه شناخت ایزو و اینکه گواهینامه ایزو چیست و چگونه صادر میشود و توسط کدام مراجع ؟

گواهینامه ایزو و استاندارد مدیریت ایزو مجموعه ای ازدستورالعملهای شناخته شده بین المللی میباشدکه زمینه های اصلی اداره و مدیریت مشاغل مانندآن رادر برمیگیرد. رهبری و تعهد، مدیریت خطرات و فرصتهای تجاری، منابعی مانند ، مردم و زیرساخت ها  ، صلاحیت ، ارتباطات ، برنامه ریزی و کنترل عملیاتی ، سنجش عملکرد ، بهبود. استاندارد مدیریت ایزو روشی بجهت اجرای عملیات شماست ، بنابراین آنهاسازگار و مؤثر هستنداین بعنوان بهترین کار تجاری تلقی میشود.

متداولترین مزایا شامل موارد زیرست: افزایش راندمان، کاهش هزینه ها ، بهبود رضایت مشتری، کارمندان بیشتری مشغول کار هستند، کاهش خطرات . اگریک شغل تحت مدیریت مالک هستید ، سیستم های مدیریت ایزو می توانندبه جذابیت کسب و کار شمابرای خریداران بالقوه کمک کنند. اگر استراتژی بلند مدت شمابرای بدست آوردن سرمایه گذار یافروش مشاغل هست ، صدور گواهینامه ایزو میتواند کمک کند.

صدور گواهینامه ISO چیست و آیابرای شما مناسب هست؟ صدور گواهینامه ایزو توسط شخص ثالث اثبات داردکه شمابا استاندارد مدیریت ISO مطابقت داریداین میتواند ذینفعان اصلی شمارا نشان دهدکه شما یک تجارت خوب و دارای شرکتی دارید ، پایدار و آماده رشدست این میتواندبه درخواست کمک مالی ازبانک شما کمک کند، سرمایه گذاران بالقوه راتحت تأثیر قرار دهد ویا درنهایت فروش. بجهت دستیابی صدور گواهینامه ایزو ، بایدثابت کنیدکه تجارت شما الزامات استاندارد رابرآورده میکند. اگرچه این بنظر میرسد نگران کنندست ، بسیاری ازاین الزامات بطور کلی یک کار خوب تجاری هست و ما درهر مرحله ازراه بشما کمک خواهیم کرد. بعداز صدور گواهینامه ، ما بشما کمک خواهیم کردتا مدام مجوز خودرا حفظ کنید. شما میتوانید هرزمان نیاز داریدبا ما تماس بگیرید و هزینه های ما شامل مشاوره مداوم بجهت کمک حفظ سیستمهای شمادر مورد مجوز مجدد سال به سال میباشد.
صدور رایگان گواهینامه ایزو ازطریق مراجع غیر IAF ممکن و امکانپذیر هست. مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا و اختصارا CB میگویندکه خوداین CB تحت اعتبار AB فعالیت کرده و مدیریت میشوند و درنهایت و درراس و بالاترین مکان نمودار IAF قرار داردکه نهاد بین المللی اعتبار دهندگان هست وبه AB هااعتبار میبخشد. گواهینامه های IAF دارای بالاترین سطح اعتبار هستند ودر هرکشور نمایندگانی ازاین IAF هستند. درون ایران NACI تنها مرجع IAF هست و تنها AB های تحت اعتبار و مدیریت NACI اعتبار بین المللی رادارند ویا تحت اعتبار AB هایی مانند: کشور آلمان DAKKS و انگلستان UKAS  ایتالیا ACCREDIA و کشور سوئیس SAS و ABکشور استرالیا JAS-ANZ و همینطور سایر کشورهای دیگر. یکسری مراجع دیگر نیزهستند غیر IAF و CB و AB ساختگی ایرانیها هستند و درون ایران اعتبار دهی شده و مدیریت میشوند و چنین شرکتهایی بدلیل رقابت و جلب مشتری امکاناتی رابه رایگان وباعناوینی چون طرحهایی مختلف ارائه میدهد. مثلا گواهینامه های آموزشی ایزو و انواع گواهی نامه آموزشی ایزو و گواهینامه هایی مثلا طرح مجمع مدیران برتر و پروانه تاسیس دریک برهه زمانی رایگان ارائه میکند.

گروه مشاورین سپاهان ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه های ملی و بین المللی کسب نمایید.