اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری مدرک ایزو درخواست بسیاری متقاضیان میباشدکه میخواهند بنابر هردلیلی گواهینامه ایزو بگیرند بخصوص درحوزه مناقصات زمانیکه شرکتها میخواهند ایزو بگیرند اغلب بدنبال اخذ فوری گواهی ایزو هستند. اغلب شرکتهای درون ایران بدنبال دریافت فوری گواهی ایزو هستند. درگذشته بدلیل ناشناخته بودن و کم شناخته بودن گواهی ایزو ، متقاضیان درخصوص گواهی ایزو اطلاع چندانی نداشتند و اطلاعات چندانی درزمینه گواهی ایزو دراختیارشان نبود و علم درحدی پیشرفت نکرده بودکه ازطریق فضاهای مجازی بتوانند اطلاعات لازم رادر خصوص گواهی ایزو کسب کنند. بهمین جهت مشاوران کم و حتی انگشت شماری وجود داشتندکه علم مشاوره درخصوص ایزو راداشته باشند و بتوانند اطلاعات لازم رادر اختیار شرکتهای متقاضی قرار دهند و خودشان نیزبه حدی خبره و مطلع نبودند و طراحی و مستند سازی و پیاده سازی و مشاوره مدت زمان زیادی میبردتا گواهینامه ایزو صادر شود و سازمان برسدبه گواهینامه اش و ایزو خودرا دریافت کند و بگیرد. اما امروزه مستندات بصورت آماده مهیاست و مراکزی همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات رابه صورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهندو خودشان بعداز دریافت گواهی ایزو باتوجه مستندات میتوانند پیاده سازی راانجام دهند و بهمین جهت بابت پیاده سازی زمانی صرف نمیشود و هزینه ای دربر ندارد.

گواهینامه ایزو فوری وحتی ارزان ازآنجایی رواج پیدا کردکه شرکتها جهت منافصات نیازمند دریافت گواهینامه ایزو بودند و کارفرمای مناقصه گزار ازآنها درخواست گواهینامه ایزو میکرد و شرکتها گاها بدلیل اینکه ازنوع شرکتهای تازه تاسیس بودند و ازنوع شرکتهای آماده نبودند و آگاهی کافی نداشتند ویا هزینه و توانایی مالی انقدری نداشتندکه ازنوع شرکتهای آماده خریداری کنند و نیاز فوری داشتندبه گواهی ایزو متقاضی درخواست ایزو فوری میشدند و درخواست فوری ایزو ازاینجا رواج گرفت و شکل یافت. شرکتهای مشاوره همچون شرکت مشاوره سپاهان آمدند و بااستفاده ازتجربیاتشان مستندات انواع گواهی ایزو راتهیه کردندکه تمامی سیستمهای مدیریتی راشامل میشد واین مستندات رادر فضاهای مجازی قرار داده و نشر دادندتا شرکتها زمان و هزینه ای بابتش متحمل نشوند و نخواهند زمان زیادی صرف پیاده سازی نمایند.

اخذ فوری گواهینامه ایزو بااین تفاسیر امکانپذیر شده زیرا ضمن دردسترس بودن مستندات بصورت آماده و رایگان شرکت میتواند درکمترین زمان و باکمترین هزینه گواهینامه رادریافت کند و براحتی درون مناقصات قدرت نمایی میکندو میتوان خودرا برساندبه گواهینامه ایزو .

شرکتهای متقاضی اخذ ایزو فوری درابتدا بایستی هدفشان رااز اخذ گواهی نامه ایزو مشخص کنندو بدانند باچه قصدی میخواهند گواهی ایزو بگیرند. جهت صادرات بدلیل اینکه بایستی گواهینامه تحت اعتبار نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF بگیرد زمان و هزینه میخواهداما درخصوص باقی نیتها و اهداف نوع غیر IAF کفایت میکندکه اخذ فوری ایزو امکانپذیر هست.
اخذ فوری گواهی ایزو سازمانها رامجاب میکندکه درون گوگل جستجو کنند تااز مراجع صدور ایزو فوری اطلاع پیدا کنند واز روند دریافت فوری ایزو آگاه شوند و زودتربه گواهی نامه ایزو برسند دراین بین بایستی مراقب مراجع تقلبی صادر کننده ایزو تقلبی باشندتا گواهینامه تقلبی ایزو رابه عنوان گواهینامه فوری و معتبر بدانها ارائه نکنند.
ممیزی داخلی و ممیزی ثبت و صدور گواهی ایزو و پیاده سازی گواهی ایزو بدلیل زمانبر بودن، فورابه دست نمیاید بهمین جهت بایستی راهی پیدا کرد و فکر کرد تااین مراحل و فرآیندها درکوتاهترین زمان انجام شود. باتوجه بدینکه امروزه علم پیشرفت کرده و تکنولوژی پیشرفت کرده مشاوران و مراکز صادر کننده گواهی ایزو بایکدیگر ازطریق فضاهای مجازی مانند تلگرام ، واتساپ ، ایمیل و فضاهای مجازی دیگر ارتباط میگیرند اخذ گواهی ایزو فوری و سریع پیش میرود. البته شرکتهای قدیمی هنوز اصرار دارندکه باروند قدیم پیش بروند واین زمانبر و هزینه بر هست و شرکتهای جوان و تازه تاسیس باتوجه بدینکه ازعلم و تکنولوژی روز استفاده میکنند و همچنین دررقابت بارقبای خودشان هستند حتی زمان صدور ایزو رابه کمتراز یک روز رسانده اند.

مراحل اخذ فوری گواهی ایزو بدین طریق میباشدکه اولا فرم درخواست ایزو برای شخص متقاضی ارسال میشود، سپس پکیج و سی دی مستندات ایزو رابرای شرکتهای متقاضی میفرستند و پکیج مستندات دراختیار شرکت متقاضی قرار داده شده و درآخر ممیزی انجام شده و ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد و گواهینامه ایزو صادر میشود.

دریافت گواهینامه فوری ایزو فوری و نحوه دریافت گواهینامه فوری ایزو بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم با گروه مشاورین سپاهان تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو گروه مشاورین سپاهان متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو .