ایزو فوری

ایزو فوری

اایزو فوری مورد درخواست بسیاری ازشرکت ها جهت شرکت دردرون مناقصات میباشد اغلب شرکتها بدلیل اینکه فرصت کافی جهت شرکت مناقصات راندارند متقاضی درخواست گواهینامه ایزو فوری هستند وهمچنین بنابر دلایلی همچون توانایی مالی ضعیف قدرت اقتصادی پایین بهر دلیل دیگر متقاضی دریافت گواهینامه ایزو ارزان هستند بایستی گفت ایزو ارزان هدف تنها درخصوص گواهینامه هایی مورد استفاده قرار می گیردکه از تیپ غیر IAF هستندکه ساخته و پرداخته ایرانی ها هستند درخصوص گواهینامه های IAF امکان اینچنینی وجود ندارد دراینجا شایسته هست درباره گواهینامه IAF و غیر IAF بجهت شما توضیحات مختصری ارائه شود مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندبه خوداین مراجع سی بی تحت اعتبار یک مرجع بالادست باعنوان اختصاری AB مدیریت شده و اعتبار دهی میشوند ودر راس تمام اینها یک نهاد بالادست باعنوان IAF اعتباردهی و مدیریت میشونداین گونه گواهینامه ها دارای بالاترین حد اعتبار هستند و قوانین و قواعد خاص خودرا دارند دراین تیپ گواهینامه پیاده سازی و ممیزی باسخت گیری انجام میشود و ممکنست مدتها طول بکشدو همچنین هزینه هایی دربر دارد زیراکه درمرحله پیاده سازی و ممیزی قوانین و قواعدی و الزاماتی حکمفرما میباشدکه بدنبالش ریسک ها بررسی میشود وبایستی ازبین برود وحتی امکان ریسکها تاجای ممکن تحت کنترل قرار گرفته وبرطرف گردد انطباق ها و عدم انطباقها بررسی شود و ممکنست چندین مرحله طول بکشد تااین عدم انطباقها باراهنمایی شخص ممیز برطرف گردد و سازمان موفق شودتا بتوانند شرایط اخذ گواهینامه ایزو راداشته باشد

اخذ گواهینامه ایزو فوری درباره تیپ غیر IAF معنا میگیرد امادر خصوص گواهینامه های غیر IAF اینطور نمیباشد اینجابرای شما درخصوص گواهینامه های اینچنینی توضیح میدهیم همانطورکه گفته شد یکسری مراجع آی ای اف هستند و دارای قوانین و قواعد خاص و سختی هستندبه همین دلیل ایرانیها آمدند وبرای خودیک سری مراجع ساخته اندکه بدانها دراصطلاح غیر آی ای اف گفته میشود گواهینامه‌های اینچنینی CB و  AB ساخته و پرداخته ایرانی‌ها هستند ودر ایران صادر می‌شوند و تابع قوانین داخلی هستنداز قوانین بین‌المللی تبعیت نمیکند مشخصات بااین تفاسیر ممیزی و پیاده سازی دراین گونه گواهینامه ها ازحساسیت و سختگیری آنچنان برخوردار نمیباشد بهمین دلیل پیاده سازی و ممیزی یکی دو مرحله صوری صورت می‌گیرد پیاده‌سازی نیزبا خواسته و درخواست خود متقاضی صورت میگیرد یک مشاوربه شرکت فرستاده میشودتا پیاده سازی راانجام دهد گاهی پیش میآیدکه شرکتها خودشان تمایل دارندکه پیاده سازی راانجام دهند واین پیاده‌سازی زمان و هزینه زیادی رااز آنها میگیرددر خصوص ممیزی نیزطی یکی دو مرحله وبه صورت صوری شخص ممیز ممیزی راانجام میدهدو اجازه صدور گواهینامه رامیدهد دراین نوع گواهینامه دریافت ایزو ارزان معنا پیدا میکند و شرکتها میتوانند درکمترین زمان و باکمترین هزینه گواهینامه رادریافت کننداما چیزیکه اینجا مشخصست شرکتها بایدمراقب مراجعی باشندکه گواهینامه های تقلبی  صادر میکند گاها پیش میایدکه آنچنان اینکاررا با تبحر انجام میدهندکه تشخیص تقلبی بودنش سخت میباشد.

ایزو فوری و اخذ گواهی ایزو ارزان شرکتها راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب گواهی نامه ایزو ارزان و فوری جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه بدنبال اینگونه گواهینامه هستند و نمیدانندآن رااز کجا دریافت کنند درحین جستجو بامراکز مشاوره برخورد میکنندکه یکی ازاین مراکز مشاوره گروه مشاورین سپاهان میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه مشاورین سپاهان بامشاورین باتجربه بصورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌