دریافت گواهینامه HSE رایگان

دریافت گواهینامه HSE رایگان

دریافت گواهینامه HSE رایگان مورد درخواست شرکت کنندگان مناقصات میباشدکه میخواهند درون مناقصه شرکت کنند. درابتدا بایستی بدانند گواهینامه فوق چیست؟ HSE درمعنای دارای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی بوده ومتشکل از دو گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت محیط زیست و ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای . سازمانهای دارای دو گواهی نامه ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO45001 تحت عنوان سیستم ایمنی و بهداشت شغلی با طراحی و اجرای دو سیستم فوق آنها الزامات استاندارد hse رادر حقیقت امر اجرا کرده و میتوانند گواهی HSE رادریافت کننداین استاندارد دراصطلاح HSE - MS نیزنامیده میشودوبااین تشریحات مشخص میشودکه توصیف الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 هست.

دریافت گواهینامه HSE رایگان ومتقاضی گواهی نامه مدنظر بجهت صدور گواهینامه فوق بهترست دو استاندارد تعریف شده رادریافت میکند. همچنین سازمان متقاضی ضمن اینکه گواهی HSE رادریافت میکند بهترست قبل ویا همزمان بااین طراحی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی و همچنین سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی طراحی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رادر دستور کارش قرار دهد والبته با طراحی و اجرای سه استاندارد 9001 ، 14001 و 45001 میگویندکه سازمان سیستم مدیریت یکپارچه IMS را توسعه داده و پیاده سازی کرده است. نشان میدهد و سازمان ثابت میکند دارای گواهینامه HSE یاهمان مدل HSE-MS میباشدکه کلیه الزامات ایمنی و بهداشتی کارکنان خودو همچنین الزامات محیطی رارعایت میکند. متداولترین کاربرداین مدرک بجهت مناقصات هست. گواهینامه HSE نیزتوسط سازمان استفاده میشود وهمچنین افراد میتواننداین گواهی رادریافت کننداما افرادیکه میخواهند بعنوان افسر ایمنی درسازمان کار کنند درصورت عدم داشتن مدرک معتبر یادانشگاهی میتوانند وبهتر ازاین دریافت میکنند. گواهی باگذراندن دوره ها ازطریق سازمانهای خصوصی و زیر نظر وزارت کار. گواهینامه مورد بحث بجهت دریافتش بابت اقدامات زیر اشاره میکنیم: دریافت اطلاعات متقاضی ، دریافت مجوز بابت شروع کار ، حصار کشیدن منطقه مورد نظر، تخریب وسایل سفارش داده شده بعداز جمع آوری زباله و انتقال بمکانهای مرتب شده ، حمل کفپوش و بلوکها و جداول ، سنگها و مخازن آب و سایر مواد و ابزارها و مواد مورد نیاز درمحل اجرا ، تمبر محاسباتی رامطابق نقشه های اعلامی انجام داده ، باررا بارگیری ، جمع آوری زباله و مواد باقیمانده و سایر اقدامات راانجام دهید. فعالیتهای ویژه کار بایدملاحظات اساسی رادر نظر بگیرند: حمل و نقل شامل حمل تجهیزات و ابزار کار وهمچنین حمل شن و ماسه ، سیمان ، سنگ ، کفپوش ، بلوک و موارد دیگربه محل کارست. امور مرتبط تخریب شامل خطرات الکتریکی ، پرتاب و سایر خطراتست. ساخت ملات ویا بتن بادستگاه ساخت بتن کار سنگی ، کار سیمانی ، میز کار و بقیه امور ساختمانی. شرح وظایف ساده: تخریب منطقه ، خاکبرداری و بقایای بردار ، حمل و بار و بارگیری زباله ها ، خاکریزی ، تراز کردن ، ریختن ملات ، کار سنگی ، میز کار ، سیمان کاری ، آسفالت. درمورد گواهینامه HSE ارزیابی خطرات و مدیریت ریسک ازمعانی اصلی در دسته بندی ویرایش گواهینامه مد نظرست. دردسته بندیها و ارزیابی و مدیریت ریسک ارائه شدست خطرات و پیامدهایی راکه درآن مشخص شدست مشخص میکندکه اگر (روش چه - اگر) باشد. دررده های ارزیابی ریسک ، روش های ارزیابی ریسک ارائه شده ، روش FMEA روشی میباشدکه شدت وقوع و احتمال بروزش رابه عنوان دو ابزار ارزیابی ریسک اندازه گیری میکند.

گواهینامه HSE رایگان عملا به تنهایی معنایی نداردو مثلا شرکتها گواهینامه ایزو 9001 ، گواهینامه ایزو 45001 و گواهینامه ایزو 45001 رادریافت میکنند وحالا مرجع صادر کننده مورد نظر میاید واین گواهی رابصورت رایگان دراختیار شرکت قرار میدهد. قبلا مراجع جهت آندسته سازمانهاکه دو گواهینامه 14001 و 45001 رادریافت میکردنداین گواهینامه بصورت رایگان بهشان ارائه میشد واما امروزه اینطور نیست ودرقبالش پول گرفته میشود حالا ممکنست دراین میان یکسری دیگر هستندکه گواهی تقلبی راارائه میدهندبا قیمت بسیار ارزان وبایستی مراقب بودکه دردام چنین مراکزی نیوفتیم ویکباره متوجه تقلبی بودنش بشویم.

دریافت HSE رایگان درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردندو بایستی مراقب باشندکه باپرداخت هزینه های ارزان دردام افرادی نیفتندکه گواهی پرینتی میدهندو زمانیکه میخواهند صادرات کنندویا جهت مناقصه اقدام کنند میفهمندکه نمیتوانند باآن صادرات انجام دهندویا درون مناقصه شرکت کنند. گروه مشاورین سپاهان باسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.