نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو درحقیقت همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هستند. مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو دو گروه میشوند. مراجع IAF و  مراجع غیر IAF .  بااین تفاسیر گواهی نامه ISO دردو گروه گواهی ایزو IAF و گواهی ایزو غیر IAF تقسیم میشوند. نمایندگی ایزو صادر کننده گواهی ISO دارای اعتبار IAF معتبرترین مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO و معتبرترین نمایندگی ایزو میباشند.

نمایندگی ISO در ایران اغلب همین مراجع غیر IAF میباشند زیرا گواهی ایزو دارای اعتبار IAF ازلحاظ هزینه ، هزینه بالایی دارند و ازلحاظ وقت زمانبر هستند، همچنین بدلیل تحریمات اخذ گواهی ایزو دارای قابلیت IAF بامشکل روبرو میشود بهمین دلیل اغلب گواهی نامه ایزو صادر شده در ایران غیر IAF میباشند. ضمن اینکه کمتر صادرات و واردات انجام میگیردو دارا بودن گواهینامه ISO از نمایندگی ایزو دارای اعتبار غیر IAF جهت مقاصدی چون مناقصات وصرف داشتن گواهینامه ایزو بدلایلی چون رقابت کافی میباشد. باتوجه بدین قضایا نمایندگی ثبت و صدور استاندارد ISO درون ایران 500 الی 600 تا هستندکه درحقیقت CB داخلی هستندکه تحت نظر و اعتبار AB داخلی وساختگی ایرانیها مدیریت میشوند. یکسری شرکتها هستندکه کار اصلیشان صادرات میباشد اینگونه شرکتها بایستی ازطریق آندسته نمایندگی ایزو اقدام کنندبه دریافت گواهی ایزو که بانهادهای IAF همکاری دارند ونماینده برند IAF مربوطه هستند. مثلا اگراز UKAS انگلستان میخواهند گواهی ایزو بگیرند نمایندگی مربوطه باشرکت UKAS انگلستان همکاری داشته باشد ونماینده UKAS باشد ویا DAKKS آلمان . نماینده IAF در ایران NACI میباشدو شرکتهای متقاضی گواهی ایزو بااعتبار جهانی IAF بایستی ازطریق نمایندگی ایزو (یی) اقدام کنندکه جهت اخذ گواهی ایزو نمایندگی NACI راداشته باشدو گواهی نامه صادره تحت اعتبار NACI راارائه بدهد.

نمایندگی گواهی ایزو در ایران بسیارند بهمین جهت توصیه میشودکه درانتخاب یک نمایندگی معتبر دقت کافی بعمل آورده شود. نمایندگی ISO همانطورکه ازنامش پیداست ازنمایندگیهای ثبت و صدور گواهی نامه iso میباشدکه مجوز ثبت و صدور انواع گواهی ایزو رادارندو همچنین گواهینامه های ایزو صادره شان قابلیت رجیستری رااز طریق سایت دارد. جهت رجیستری بارجوع به سایت AB اعتبار دهنده میتوان ازچگونگی اعتبار گواهینامه ایزو اطلاع پیدا کرد. درباره گواهینامه ایزو و نمایندگی گواهی ایزو IAF نیزمیتوان مراجعه کردبه سایت IAF کشور صادر کننده گواهینامه ایزو راانتخاب کردو برروی برند گواهی ایزو کلیک کردو باوارد کردن کد گواهینامه رجیستری راانجام دادو ازاینکه گواهی ایزو دارای اعتبار IAF میباشد مطمئن شد.

نمایندگی گواهی نامه iso بدلیل اینکه تخصصی هستند خیلی شناخته شده نیستند واغلب سازمانها ازطریق تحقیقات درون فضای مجازی نمایندگی ایزو انتخاب میکنندویا ازطریق سازمانهای دیگرکه گواهینامه ISO دریافت کرده اند. بایستی سازمانها توجه کنندکه دراین حین دردام افراد کلاش و واسطه هایی نیفتندکه باصرف هزینه گاها هنگفت گواهی ایزو تقلبی دریافت کنند. سازمانهای متقاضی میتواننداز طریق فضاهای مجازی ویا مراکز مشاوره و اطلاع رسانی همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سپاهان تمام نمایندگی ایزو معتبر رابشناسد وبعداز مشاوره جهت اخذ ایزو اقدام نمایند.

کاربران درون گوگل ممکنست بدنبال مطلب مورد نظر خودشان باعناوین زیر جستجو نمایند:

نمایندگی ایزو, نمایندگی ایزو در ایران, نمایندگی  ISO, نمایندگی گواهی ایزو, نمایندگی گواهینامه ایزو, نمایندگی گواهی نامه ایزو, نمایندگی گواهی نامه ایزو درون ایران, نمایندگی گواهی ISO, نمایندگی گواهینامه ISO, نمایندگی گواهی نامه ISO, نمایندگی گواهی نامه ISO درون ایران, اخذ ایزو, گواهینامه های بین المللی, گواهینامه ایزو چیست؟ مراحی ثبت ایزو, شرایط گرفتن ایزو جهت شرکت, نحوه ثبت نام ایزو, ثبت نام ایزو, گواهینامه ISO تحت اعتبار NACI, وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سپاهان بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ISO جهت متقاضیان عزیز میباشد.