مجوز اداره کار، تعیین صلاحیت اداره کار،  تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی

تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویژه شرکتهای کوچک و بزرگ درزمینه فعالیت ، خدماتی وآندسته شرکتهاکه تایید صلاحیت ایمنی می خواهند میبایست درابتدا رتبه ازطریق سازمان برنامه ووبودجه ویا ازطریق اداره کار دریافت کنند . تابتوانند درون مناقصات دولتی شرکت کنند . تعیین صلاحیت اداره کار دارای اعتبار 3 سال میباشد باشرط اینکه هرسال تمدید شوند.

تعیین صلاحیت اداره کار میبایست هرسال شرکتها قراردادهای جدید رابه اداره کار ارسال کنند.

مجوز اداره کار براساس موضوع فعالیت شرکت میتوان کسب کرد اگریکی ازموارد زیر درموضوع اساسنامه باشد، شامل حمل و نقل، خدمات عمومی و نگهبانی، آشپزخانه ورستوران ، تعمیر ونگهداری و تجهیزات ووسایل اداری ، فضای سبز، چاپ و تکثیر، تاسیسات حرارتی وبرودتی

مجوز اداره کار درصورت عدم وجود یکی ازموارد بالا میبایست شرکت مذبوربه موضوع شرکت موردی رااضافه کند ،درغیراینصورت نمیتواند تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی راکسب کند. یکی ازالزامات تعیین صلاحیت داشتن طرح طبقه بندی مشاغل میباشدوالزام دیگرگذراندن دوره ی آموزشی ویژه مدیرعامل ویا رئیس هیات مدیره میباشد .
طرح طبقه بندی مشاغل اعتبار یکساله داردکه توسط کارشناس طراحی طبقه بندی مشاغل نوشته میشود. محل دفتر مرکزی هرکجا باشد بایداز اداره کار همان منطقه اقدام نمود . طرح طبقه بندی بابت تمام افراد لیست بیمه دفتر مرکزی وهمچنین کارگاهها ونیز پیمانها نوشته میشود.

شرکتهای پیمانکاری درحوزه خدمات فعالیت نمیکنند میتوانند باتغییر اندکی درموضوع فعالیت خودو اضافه نمودن یکی ازموارد قابل مجوز گرفتن اقدام کنندو گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی رادریافت کنند. آندسته شرکتهاکه درزمینه بارگیری کشتی وهمچنین تخلیه بار فعالیت میکنند چون نمیتوانند رتبه سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند میتوانندبا اضافه نمودن تامین نیروی انسانی بابت موضوع فعالیت شرکت خودشان مجوز اداره کار درزمینه خدمات عمومی اقدام کنندو رتبه شرکتهای خدماتی دریافت کنندتا بتوانند تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند .

رتبه شرکتهای خدماتی از پایه 7 الی پایه 1 میباشدو اولین وکمترین رتبه پایه 1 میباشد. موارد امتیازآور تجهیزات دفترو اداری میباشد. رتبه خدمات عمومی وهمچنین نگهبانی یکی ازنیازهاو الزاماتش داشتن مجوز ازراه نیروی انتظامی میباشد .

اداره کار مجری اعتبارسنجی وهمچنین صدور گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی درزمینه فعالیت شرکتهاست.

وزارت کارتعاون و رفاه اجتماعی بادریافت مدارک مثبته شرکتها اقدام میکنندبه صدور وتایید شرکتهای خدماتی بجهت دریافت گواهینامه مجوز اداره کار .

دوره آموزشی کارفرمایی اداره کار 18 ساعت وبنام دوره مقدماتی آشنایی با قانون کارو طبقه بندی مشاغل وسه روز بطول میانجامدو گواهی دوره آموزشی مدیران شرکتهای خدماتی نیزمیگویند ویژه مدیرعامل ویا رئیس هیات مدیره میباشدو مدرک تحصیلی مدیرعامل نباید زیر دیپلم باشد.

بیشترکاربران کلمات زیررا درون گوگل سرچ میکنند تمامی کلمات فوق مفهوم تاییدصلاحیت شرکتهای خدماتی راالقا میکند:

مجوزاداره کار, رتبه شرکتهای خدماتی, رتبه و گرید خدماتی, رتبه فضای سبز, رتبه امور آشپزخانه و موادغذایی, رتبه خدمات عمومی و نگهبانی, رتبه حمل و نقل, رتبه تامین نیروی انسانی, رتبه شرکتهای فنی و مهندسی, رتبه تعمیرونگهداری تجهیزات ووسایل اداری, گواهینامه اداره کار, گواهینامه تایید صلاحیت, گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی،پشتیبانی وفنی مهندسی, مدرک اداره کار, رتبه اداره کار, نامه اداره کار, انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی, تعیین صلاحیت وغیره.