گواهینامه  ROHS چیست؟

گواهینامه ROHS  چیست؟

گواهی نامه ROHS شماره: 2011/65/EU درون پارلمان وشورای اروپا درتاریخ 8 ژوئن 2011 راه اندازی شدکه درمورد محدودیت استفاده ازبرخی مواد خطرناک درون تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی صحبت میکند.

گواهی ROHS درمورد محدودیت استفاده ازمواد خطرناک دردرون تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (EEE) باهدف کمک بابت حمایت ازسلامت انسان ومحیط زیست ، ازجمله بازیافت صحیح محیط زیست ودفع زباله های EEE ، صحبت میکند.

ROHS  یکی ازاهداف اصلیش پرداختن میباشدبه نگرانیهای مرتبط باافزایش حجم ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) ناشی ازاتحادیه اروپا.  مواد خطرناک دراین نوع تجهیزات میتوانند درطی مراحل مدیریت زباله رها شوند ومیتوانند آسیب وارد کنندبه سلامتی انسان و محیط زیست. مؤثرترین راه جهت رفع این نگرانی محدود کردن استفاده ازمواد خطرناک درنقطه تولید هست.

 ROHS مخفف محدود کردن مواد خطرناک میباشد. ROHS رامیتوان Ar، Oh، Ach، Es یا مانند (رز) تلفظ کرد.

دستورالعمل ROHS یک آیین نامه اتحادیه اروپا میباشدو تنها هدفش پرداختن بجهت مسئله جهانی پسماندهای الکترونیکی مصرفی هست. باوجود دنیای فن آوری درحال تحول همیشه ، بسیاری ازوسایل الکترونیکی درمحل دفن زباله ها قرار میگیرندکه منجربه خطرات بهداشتی و زیست محیطی وهمچنین انسانی میشوند. این بخشنامه مرتبط باساخت انواع تجهیزات الکترونیکی وبرقی بدون استفاده ازشش ماده خطرناک مختلف هست: سرب ( pb ) ، عطارد (Hg )، کادمیوم (cd) ،  کروم شش ضلعی (Cr6 +): مورد استفاده درآبکاری کروم ، روکش های کرومات وآغازگرها ،  بی فنیل های پلیمری (PBB): مقاوم دربرابر شعله درون پلاستیک ، دی فنیل دی اتیل پلی مایع (PBDE) : مقاوم دربرابر شعله دردرون پلاستیک. مطابق ویکاپدیا ، حداکثر غلظت مجاز درمحصولات غیرمجاز ( 0/0٪ یا ppm 1000 (استثنای کادمیوم ، که محدودبه 0.01٪ یا 100 پی پی ام هست) وزن دارند. محدودیت ها مرتبط باهر ماده یکدست موجود درون محصول میباشد ، بدین معناکه محدودیتها مرتبط باوزن محصول نهایی یاحتی بابت یک جزء نیستند ، بلکه بجهت هرماده واحدکه میتواند (ازلحاظ نظری) بصورت مکانیکی ازهم جدا شود. مثلاً روکش برروی کابل یاقلع روی یک قطعه. محدود کردن استفاده ازمواد خطرناک درتجهیزات الکتریکی ونیز الکترونیکی (EEE) درمحل تولید نیز میزان قرار گرفتن درمعرض احتمالی مواد خطرناک رادر مرحله استفاده که درمعرض پوستی ، خوراکی ونیز استنشاق قرار میگیرد ، کاهش میدهد. اتحادیه اروپا همچنین ROHS رادرمورد مواد خطرناک دررابطه باسایر جریان های زباله بااولویت ، مانند وسایل نقلیه پایان عمر ، باتریها و بسته بندیها وضع کرده است.

دستورالعمل ROHS درمورد انواع تجهیزات زیر اعمال میشود: لوازم خانگی بزرگ ، لوازم خانگی کوچک، تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (اگرچه بعضی ازکشورها ازتجهیزات زیرساختی معاف هستند)، تجهیزات مصرفی، تجهیزات روشنایی - ازجمله لامپ های روشنایی، ابزارهای الکترونیکی و برقی، اسباب بازی ، اوقات فراغت و تجهیزات ورزشی، وسایل پزشکی (معافیت در ژوئیه 2011 حذف شد)، ابزار نظارت وکنترل (معافیت درژوئیه 2011 حذف شد)،  سایر EEE که تحت هیچ یک ازدسته های فوق قرار نمیگیرد.
گواهینامه ROHS درمورد تجهیزات لازم بجهت حفاظت ازمنافع اساسی امنیت کشورهای عضو ، ازجمله اسلحه ، مهمات ومواد جنگی ساخته شده جهت اهداف خاص نظامی. تجهیزات طراحی شده بجهت ارسال فضا. آندسته تجهیزات بطور خاص طراحي شده ونصب شود ، بعنوان بخشي ازتجهيزات نوع ديگركه مستثني میباشد يادر محدوده دستورالعمل فوق نميباشدكه فقط درصورتيكه جزئي ازآن تجهيزات باشد ، ميتواند عملكرد خودرا انجام دهدکه فقط باهمان جایگزین میشود. تجهیزات خاص طراحی شده، ابزار صنعتی ثابت درمقیاس بزرگ، تاسیسات ثابت در مقیاس بزرگ ، وسایل حمل ونقل بجهت اشخاص ویا کالاها ، بجز وسایل نقلیه برقی دو چرخ فاقد تأیید نوع . ماشین آلات متحرک غیر جاده ای دردسترس منحصراً جهت استفاده حرفه ای. وسایل پزشکی فعال قابل کاشت، پانل های فتوولتائیک درنظر گرفته شده بابت استفاده درون سیستم نصب وطراحی و مونتاژ شده توسط متخصصان جهت استفاده دائمی در یک مکان مشخص تابتواند ازنور خورشیدی جهت برنامه های عمومی ، تجاری ، صنعتی ومسکونی انرژی تولید کند. تجهیزاتی که بطور خاص صرفاً جهت اهداف تحقیق وتوسعه طراحی شده اند وفقط براساس تجارت به تجارت ساخته میشوند.

گواهی ROHS ومواد محدود وحداکثر ارزش غلظت: مواد محدود شده و حداکثر مقادیر غلظت تحمل وزن درون مواد همگن، سرب (0،1٪)، عطارد (0،1٪)، کادمیوم (0،01٪)، كروم شش ضلعی (1/0٪)، بی فنیل های پلیمری (PBB) (1/0٪)، اترهای دیفنیل پلیمری (PBDE) (1/0٪)، بیس (2-اتیل اکسیل) فتالات (DEHP) (1/0٪) ، بوتیل بنزیل فتالات (BBP) (1/0٪)، دیبوتیل فتالات (DBP) (1/0٪) ، دییزوبوتیل فتالات (DIBP) (1/0٪)، محدودیت های DEHP ،BBP ،DBP و DIBPاز22 ژوئیه 2021 بابت دستگاههای پزشکی ازجمله وسایل پزشکی آزمایشگاهی وهمچنین ابزار نظارت وکنترل ازجمله ابزارهای نظارت وکنترل صنعتی اعمال میشود. محدودیت DEHP ، BBP ، DBP و DIBP درمورد کابل ها ویا قطعات یدکی بجهت ترمیم واستفاده مجدد ، بروزرسانی عملکردها ویا بروزرسانی ظرفیت EEE که قبل از22 ژوئیه 2019 دربازار قرار دارد ، اعمال نمیشود و دستگاههای پزشکی ازجمله تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی ونیز ابزارهای کنترل ازجمله ابزارهای کنترل و کنترل صنعتی ، قبل از22 ژوئیه 2021 درون بازار عرضه میشوند. محدودیتهای DEHP ، BBP و DBP نبایددر مورد اسباب بازیهاکه ازقبل وارد محدودیت های DEHP ،  BBPو DBP میشوند اعمال شود.

دستورالعمل ROHS کنترل تولید داخلی CE ودر نهایت صدور گواهینامه CE مجاز میباشد.  تولید کننده ارزیابی انطباق راانجام میدهدو ارزیابی رابه تنهایی ثبت میکند وباید اطمینان حاصل کندکه محصول مطابق باالزامات طراحی و ساخته شده است.

گواهینامه ROHS و استانداردهای هماهنگ شده اروپایی مرتبط بادستورالعمل ROHS : آخرین پستهای مرتبط باوبلاگ درباره دستورالعمل ROHS : دستورالعمل ماشین آلات - 2006/42/EC ، دستورالعمل ولتاژ پایین -  2014/35/EU، دستورالعمل  EMC- 2014/30/EU ، دستورالعمل دستگاههای پزشکی - 93/42/EEC، دستورالعمل تجهیزات حفاظتی شخصی - 89/686/EEC، مقررات مرتبط باساخت و ساز - مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 305/2011 ، دستورالعمل تجهیزات فشار - 97/23/EC، REACH - مقررات (EC) شماره 1907/2006، دستورالعمل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زباله - 2012/19/EU، دستورالعمل ATEX - 2014/34 / EU، دستورالعمل اسباب بازی - 2009/48/EC، دستورالعمل R&TTE - 1999/5/EC، دستورالعمل کاردستی تفریحی - 94/25/EC، دستورالعمل دستگاههای پزشکی قابل ایمن قابل کاشت - 90/385/EEC، مواد منفجره برای دستورالعمل استفاده غیرنظامی - 93/15/EEC ، انتشار صدا در بخشنامه محیط زیست - 93/15/EEC، دستورالعمل لوازم خانگی گاز - 2009/142/EC ، دستورالعمل آسانسورها - 1995/16/EC، دستورالعمل پیروتکنیک - 2007/23/EC ، راهنمای ابزار اندازه گیری - 2004/22/EC .

متقاضیان ممکنست درخصوص گواهی CE و گواهینامه ROHS بااین سوالات مواجه شده ودر درون گوگل جستجو نمایند: مارک CE چیست؟ معنای علامت CE چیست؟ مقدمات CE چیست؟ آیا محصولات شمابه نشان CE نیاز دارند؟ چگونه از نشان CE میتوان سود برد؟ آرم CE درکدام کشورها مورد نیاز هست؟ هزینه صدور گواهینامه CE چقدرست؟ آیا محصولات هنگام تایید UL / CSA به طور خودکار از مارک CE برخوردار میشوند؟ کدام مراجع میتوانند گواهی CE صادر کنند؟ نهادهای اعلام شده آنها چیست؟ نقش آنها چیست؟ فرآیند علامت گذاری CE چیست؟ نشان CE چگونه وکجا درج میشود؟ گواهینامه  ROHS چیست؟ گواهی نامه  ROHS وکاربردش چیست؟ دستورالعمل  ROHS چیست؟ دستورالعمل  ROHS شامل کدام موارد میباشد؟