گواهینامه آموزش استاندارد

گواهی آموزش استاندارد ازسری گواهی نامه آموزشی میباشدکه متقاضیان خودش رادارد. متقاضیان آموزش استاندارد جهت آندسته شرکتهاکه بفکر پیشرفت هستند نیز میباشد اینگونه شرکتها افراد سازمان راجهت آموزش استاندارد ایزو باحضور یک کارشناس آموزش میدهند. گواهینامه آموزش استاندارد جهت افراد وهمچنین سازمانها کاربردی میباشد.

گواهی نامه آموزش استاندارد جهت افرادی صادر میشودکه میخواهند مدرک استاندارد ISO رابگیرند ودرون شرکتها مشغول بکار شوند.

گواهی آموزش استاندارد شامل گواهی نامه های مختلف میشود: گواهی آموزشی ایزو , گواهینامه آموزشی HSE ویا گواهی آموزشی HSE-MS , گواهی آموزشی ISO9001 , گواهی نامه آموزشی ISO14001 , گواهینامه آموزشی ISO45001 , گواهینامه آموزشی مدیریت ریسک .

دوره های آموزشی استاندارد شامل دوره های فوق میشود: دوره مقدماتی آشنایی باایزو , دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 , دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 , دوره پیشرفته مستند سازی وکاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 , دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 , دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 , دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی HSE-MS , دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی HSE-MS , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی HSE-MS , تشریح الزامات و مستند سازی ISO10001 , دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO10001 , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO10001 , تشریح الزامات و مستند سازی ISO10002 , دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO10002 , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO10002 , تشریح الزامات و مستند سازی ISO10004 , دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO10004 , دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO10004 وهمچنین دوره های تشریح الزامات و مستند سازی انواع استاندارد ودوره پیشرفته مستندسازی وکاربردی اجرای انواع سیستم مدیریتی وهمچنین دوره ممیزی داخلی انواع استاندارد.

دوره های آموزش استاندارد زیر نظر مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO یعنی همان CB برگزار میشود وهمین CB گواهی ایزو شخص رانیز صادر میکند. کلاسهای آموزشی بصورت حضوری ویا مکاتبه ای وهمچنین بصورت خصوصی ویا گروهی برگزار میشود. افراد دارای مدرک آموزشی استاندارد میتوانند درون سازمانها بعنوان مدیر کیفیت فعالیت کنندو جهت پیاده سازی بجهت شرکتها استخدام شوند ویا بعنوان مشاور ازطریق مراجع ثبت و صدور ( CB ) به شرکتهای متقاضی استاندارد مایل بجهت پیاده سازی اعزام شوند.

کاربران باعناوین زیر ممکنست بدنبال مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل جستجو نمایند:

دوره های آموزشی استاندارد , دوره های آموزشی پژوهشگاه استاندارد , سازمان استاندارد , سامانه آموزش برون سازمانی اداره کل استاندارد , دوره های ایزو دانشگاه تهران , دوره های آموزشی ایزو موسسات ومراکز آموزشی ISO , سامانه آموزش مجازی سازمان ملی استاندارد ایران , دوره های آموزشی HSE , دوره های آموزشی مدیریت کیفیت , مراکز آموزشی مورد تایید اداره استاندارد , دوره های آموزشی استاندارد ISO9001 , دوره های آموزشی استاندارد ISO14001 , دوره های آموزشی ISO45001 , دوره های آموزشی HSE , دوره های آموزشی IMS , دوره های آموزشی انواع استاندارد وغیره.