ایزو , برند سازی

ایزو , برند سازی

گواهینامه ایزو توسط مراجعی ثبت وصدور میشودکه بدان CB میگویند وخود CB (ها) زیر نظر مراجعی باعنوان AB فعالیت میکنندومدیریت میشوند واعتبار دهی میشوند. AB نیزخودش زیر نظر مرجعی باعنوان IAF سازمان اعتباردهی بین المللی اعتبار دهی میشوند. مراجع IAF درهر کشوری هستند ومتفاوتند. ایتالیا Accredia ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، آلمان SCC ، DAKKS کانادا ، IAS آمریکا ، UKAS انگلیس مراجع IAF هستند وایران نیز NACI راداردکه تنها مرجع IAF میباشد.

ISO درون ایران بدلایل مختلفی همچون تحریم زیر نظر مراجعی نیز صادر میگردندکه ساخته وپرداخته ماایرانیها هستند بدین معناکه AB و CB ساختگی خودما ایرانیها میباشد. بهمین دلیل باتوجه بدین CB (های) ساختگی برندهای متفاوتی وجود دارند. درایران 500الی 600 مرجع هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند گاهی هرکدام ازاین مراجع چندین برند دارندکه تمام اینها تعداد برندها راگاها بسیار بالا میبرد والبته همین تعدد برند برروی قیمتها نیز تاثیر میگذارد. موضوع دیگر اینکه برندها سطح اعتبار مختلفی دارند. بدین معناکه برخی برندها دارای اعتبار بالاتر هستند ومعتبرتر هستندو بهمین دلیل نیز دارای قیمت بالاتری نیزهستند. همچنین یکسری برند هستندکه ساخته شرکت ثبت وصدور هستند ودارای اعتبار پایین وبه طبع قیمت ارزانتری هستند.

برند سازی ایزو گاهی تاجایی پیش میرودکه گاها شرکتهایی هستندکه گواهینامه ISO تقلبی صادر میکنند بهمین جهت سازمانها بایستی حواسشان باشد دردام چنین شرکتهایی نیفتند. متاسفانه بدلیل اینکه مرجعی نیست بدین قضیه رسیدگی کند بهمین جهت برندهای نامعتبر نیز درحال افزایش هستند بهمین دلیل توصیه میشود شرکتهای متقاضی اخذ گواهی ISO باآگاهی جهت انتخاب مرجع وهمچنین برند مورد نظر خود اقدام نمایند.
گواهینامه ISO بدلیل تحریمات توسط مراجع داخلی صادر میشود بهمین جهت مراجع داخلی وبرندسازی داخلی امروزه زیاد شده وانواع برند داخلی بوجود آمده.

ایزو بیشتر ازنظر مدیران یکنوع تبلیغ میباشد وهمین باعث شده انقدر برایشان مهم نباشدکه ازچه برندی گواهی نامه ISO داشته باشندو باچه سطح اعتباری فقط بدنبال گرفتن گواهی ایزو دراسرع وقت وهمچنین باارزانترین قیمت هستندکه کارشان راه بیفتد همین امر باعث شده امروزه تعداد برند بسیار داخلی ساخته شودکه فقط کار راه انداز هستند ماولی دارای اعتبار بین الملللی نیستند وجهت صادرات کاربردی نمیباشند. البته اینگونه برند ساختگی دارای اعتبار هستند وقابلیت رجیستری دارنداما دارای اعتبار بین المللی نیستند وتنها گواهینامه ایزو هستند البته برندهای ساختگی جهت مناقصات نیز کاربردی میباشند واین بستگی داردبه میزان سختگیری کارفرما.

کاربران درون گوگل ممکنست بدنبال مطلب مورد نظر خود درون گوگل بااین عناوین جستجو نمایند:

ایزو , برند سازی ایزو , ایزو وبرند سازی , برند معتبر ایزو , گواهینامه ایزو , برند سازی گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو وبرند سازی , برند معتبر گواهینامه ایزو , مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو , مراجع صادر کننده ایزو , گواهی نامه ایزو , برند سازی گواهی نامه ایزو , گواهی نامه ایزو وبرند سازی , برند معتبر گواهی نامه ایزو , مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو , گواهی ایزو , برند سازی گواهی ایزو , گواهی ایزو وبرند سازی , برند معتبر گواهی ایزو , مراجع صادر کننده گواهی ایزو , ISO , برند سازی ISO , ISO وبرند سازی , برند معتبر ISO , گواهینامه ISO , برند سازی گواهینامه ISO , گواهینامه ISO وبرند سازی , برند معتبر گواهینامه ISO , مراجع صادر کننده گواهینامه ISO , مراجع صادر کننده ISO , گواهی نامه ISO , برند سازی گواهی نامه ISO , گواهی نامه ISOو برند سازی , برند معتبر گواهی نامه ISO , مراجع صادر کننده گواهی نامه ISO , گواهی ISO , برند سازی گواهی ISO , گواهی ISO وبرند سازی , برند معتبر گواهی ISO , مراجع صادر کننده گواهی ISO وغیره.