گواهینامه IMS ، جزوه کاربردی

گواهی IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازتهیه وتدوین سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 ( ورژن جدید OHSAS 18001 ) بدست میاید. زمانیکه سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ISO45001 دریک سازمان طراحی ونیز پیاده سازی گردد دراصطلاح میگویند شرکت مربوطه سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمانش طراحی وپیاده سازی نموده است. هدف تشريح الزامـات سيستم مديريت يكپارچه شركت بر اساس استانداردهاي ISO9001 ، ISO14001 وهمچنین ISO45001 بجهت كليه فعاليتهاي مرتبط درسطوح مختلف، بمنظور: ارائه یکنواخت محصولات وخدمات برآورده کننده الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی . جلب رضایت مشتری ازطریق بکارگیری اثربخش سیستم ، شامل فرآیندهایی جهت بهبود مستمر سیستم وانطباق سازی باالزامات مشتری والزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد. رعایت اصول وموارد محیط زیست .رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل.

گواهی نامه IMS مبحث مراجع الزامی ازمباحث دیگر گواهی IMS میباشدکه درمبحث جزوه کاربردی IMS وبحث استاندارد IMS مطرح میباشد. نظامنامه سيستم مديريت يكپارچه شرکت ، براساس الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت مطابقه ISO9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی مطابقه ISO14001 وهمینطور سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای مطابقه ISO45001 تعیین شده اند. لازم بذکر میباشد درصورت ایجاد هرگونه تغییرات درساختار والزامات استانداردهای فوق ، مراتب سریعاً دردستور کار شرکت قرار گرفته و متناسب باتغییرات ایجاد شده ، نظامنامه فوق نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

گواهی IMS ومبحث مطرح شده بعدی درحیطه استاندارد IMS مبحث اصطلاحات و تعاریف مطرح شده درون متن استاندارد IMS میباشد. تمامی اصطلاحات وتعاریف مطابق بامتن اصلی استانداردهای مذکور میباشد.

استاندارد IMS همچنین محیط سازمان بایستی ازابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابعاد مختلفی چون: درک سازمان ومحیط سازمان، درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع، تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت یکپارچه و فرآیند های سیستم مدیریبت یکپارچه . بطور اختصاربه هریک ازاین مباحث میپردازیم.

IMS مبحث محیط سازمان بعد درک سازمان و محیط سازمان : شرکت کلیه مسائل خارجی وداخلی مرتبط بااهداف شرکت و جهت گیری استراتژیک سازمان هستندو توانایی شرکت رابرای دستیابی جهت نتایج مورد انتظاراز سیستم مدیریت یکپارچه راتحت تاثیرقرار میدهند، تعیین نموده است. کلیه مسائل فوق بصورت دوره ای مورد پایش وبازبینی قرار میگیرد. اطلاعات فوق درون فرم شناسایی وتحلیل عوامل داخلی و خارجی ویا کد F-248 پیوست شده است.

IMS مبحث محیط سازمان بعد درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع: شرکت همه طرف های ذی نفع مرتبط باخود راتعیین کرده وبعداز شناسایی ،کلیه اطلاعات والزامات آنهارا مورد پایش وبه صورت دوره ای بازبینی میکند. اطلاعات فوق درون فرم جدول شناسایی ذینفعان باکدF-249 پیوست شده است.

استاندارد IMS مبحث محیط سازمان بعد تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه بیانگر دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه شرکت کلیه فرایندهای مرتبط بامسائل خارجی وداخلی ، الزامات طرفهای ذینفع ومحصولات وخدمات شرکت میباشد.

گواهینامه IMS مبحث محیط سازمان بعد سیستم مدیریت یکپارچه وفرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه بدین مبحث میپردازدکه: شرکت درراستای طرحریزی سیستم مدیریت یکپارچه وفرایندهای سیستم مدیریت یکپارچه اقدامات زیررا انجام داده است: آندسته فرآيندهاکه درون سيستم مديريت يكپارچه شرکت بدانها نياز بوده است، شناسايي گرديده وبه کمک روش اجرایی شناسایی وپایش فرایندها ، مستند وپایش میشوند. هنگام اجراي سيستم مديريت يكپارچه نياز میباشدکه ازاجرا وکنترل مؤثر واثربخش فرآيندهاي شناسايي شده اطمينان حاصل گردد. بنابراين معيارهايي نظير اهداف IMS بجهت هرفرآيند تعيين گرديده تاميزان تحقق آنها بعنوان شاخص اثربخشي هرفرآيند مدنظر قرار گيرد. درطول طراحي واستقرار سيستم مدیریت یکپارچه ، همواره سعي گرديده تااز دسترس بودن منابع واطلاعات مورد نیاز بجهت پشتيباني ازاجرا وپايش فرآيندهای فوق، اطمينان حاصل گردد ، چنانچه نتايج مميزي هاي داخلي ويا خارجي ،گزارشات نماينده مديريت ،گزارشات توقف اجراي پروژه ها حکايت ازکمبود منابع داشته باشد، منابع فوق دراسرع وقت ازسوي مديريت عالي شرکت تامين گرديده است. بديهيست مديريت عالي شرکت خودرا بابت تامين منابع ونيازهاي آتي نيز متعهد ميداند. هرجاکه لازم باشد فرآيندهاي درحال اجرا مورد پايش، اندازه گيري وتجزيه و تحليل قرار میگیرندتا اطمينان حاصل شودکه نتايج طرح ريزي شده محقق گرديده ويا ميگردند. هرجاکه نتايج پايش واندازه گيري فرآيندها حکايت ازآن داشته باشدکه نتايج طرح ريزي شده محقق نگرديده ويا محقق نخواهند شد، اقدامات لازم جهت اصلاح شرايط بعمل آمده تااطمينان حاصل گرددکه نتايج طرح ريزي شده محقق گرديده واثر بخشي فرآيند نيز بطور مستمر بهبود خواهد يافت. بديهي میباشدکه فرآيندهاي فوق الذکر مطابق باالزامات استانداردهای مرجع توسط مديريت عالي شرکت، مديران واحدها ونماينده مديريت، بطور دقيق ومؤثر کنترل ميگردند.

نکته مهم: هنگام شناسايي وتدوين فرآيند هاي مورد نياز سيستم مديريت يكپارچه بدین نکته توجه میشودکه فرآيندهاي شناسايي شده ميبايست شامل فعاليتهاي مديريتي ، فراهم ساختن منابع ، تحقق و شکل‌گيري پروژه واندازه گيري باشند. نگاهي بمجموعه فرآيندهاي شناسايي شده نشــان ميدهدکه فرآيندهاي فوق شامل هر4 گروه ازفعاليت هاي فوق ميباشند.