گواهینامه  ISO ،  جزوه آموزشی مقدماتی

گواهینامه  ISO ،  جزوه آموزشی مقدماتی

گواهی نامه ISO عنوان سازمان استاندارد جهانی میباشدکه ازسه کلمه International Organization For Standard گرفته شده است. I مخفف International ، S مخفف Standard وهمچنین O مخفف Organization . البته گفته میشودکه ریشه پیوند Isometric ( هم اندازه، دارای ابعاد مساوی ) وهمچنین Isonomy ( تساوی قانون ویا تساوی افراد دربرابر قانون ) نیز میباشد. وبهمین جهت بدلیل ارتباط منطقی میان دو کلمه مساوی وهمچنین استاندارد نام ISO رابابت سازمان انتخاب کردند.

سازمان بین المللی استاندارد ISO مقرش درون ژنو سوئیس میباشدکه در 24 فوریه سال 1947 بمنظور یکپارچه سازی تدوین استانداردهای جهانی وجهت حمایت ازتولید کنندگان ومصزف کنندگان وبوجودآورد تسهیلات جهت تجارت بین المللی تاسیس شد. بتدریج کشورهای مختلف بدین سازمان اضافه شدندکه ایران نیز ازاعضای اصلی سازمان استاندارد جهانی گردید.

گواهینامه ISO درحقیقت درابتدا بعنوان یک پیش نویس میباشدکه بعداز موافقت اعضای سازمان باطرح و پیش نویس بیان شده وانجام یکسری اصلاحات بصورت پیش نویس ارائه میشود. پیش نویسها مجددا جهت اعضا فرستاده میشوندتا بعدازاتجام اصلاحات نهایی وهمچنین تصویب نهایی بصورت استاندارد بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. درمراحل مختلف جهت تدوین یک استاندارد جلساتی تشکیل میشودکه اعضای کشورهای عضو ایزو نماینده ویا نمایندگان خودرا بدین جلسات میفرستند.

گواهی ISO امروزه شناخته تر شده ودید مردم بابت گواهینامه ایزو بازتر شده ومردم بسوی مدرک گرایی یاعنوان گواهینامه ایزو گرایش دارند. درمیان استانداردها ، استاندارد ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت شایعتر میباشد ومورد استفاده جهت تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت میباشد. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) یک استاندارد عمومی جهت سازمانها میباشد باهر گونه فعالیت ( تولیدی، خدماتی، پروژه ای، بازرگانی وغیره). ایزو 9001 درواقع بعنوان پیش نیاز تمامی استانداردها شناخته شده زیرا الزامات اصلی واساسی تمامی شرکتها درون استاندارد ISO9001 تعریف گردیده است. یک کارشناس ISO درون ایران بایستی باانواع استانداردهای دیگرکه درایران کاربردی بوده ومورداستفاده قرار میگیرد نیز آشنایی داشته باشد.
گواهی ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی قسمتی ازیک نظام مدیریتی سازمان میباشدکه سازمان راکمک میکندتا تاثیرات فعالیتش رابر رویی محیط زیست بشناسد والزامات قانونی مرتبط بااین جنبه ها رابشناسد. مزایای پیاده سازی استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی شامل: کنترل و کاهش آلودگیهای موجود درون محیط زیست، کنترل و کاهش نتایج محیط زیست ناشی ازفعالیتهای مورد نظر سازمان، بهبود مستمر، مدیریت کردن ضایعات وغیره. استاندارد ایزو14001 مرتبط با تاثیرات عملکرد یک سازمان برروی محیط زیست میباشد. آندسته سازمانهاکه قصد دارند استاندارد 14001 رادر سازمانشان طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند شایسته میباشدکه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 رانیز طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند. همچنین ISO 45001 ( ورژن جدید وجایگزین OHSAS18001 ) نیز همیشه بهمراه ISO 14001 طراحی و پیاده سازی میگردد.

استاندارد ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای همچنین ازانواع استانداردهای ایزو میباشدکه جهت تمامی سازمانها کاربرد دارد وبه سازمان امکان میدهدتا ریسکهای حین کار وهمچنین خطرات ایمنی وبهداشت محیط شغلی خودرا بشناسند وجهت کنترلشان تدابیری بیاندیشند ونقاط ضعفشان رابرطرف نمایند. طراحی وپیاده سازی استاندارد 45001 حوادث حین کاررا کاهش داده ویک محیط ایمن کاری راایجاد میکند.

استاندارد HSE ویا HSE – MS باعنوان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست ازتهیه وتدو.ین دواستاندارد ایزو 14001 ونیز ایزو45001 تعریف میگردد . استاندارد HSE خط مشی هایی ارائه میدهد جهت بهداشت، ایمنی وهمچنین محیط زیست تاباعث کاهش ریسکهای بهداشت، ایمنی ومحیط زیست گردد.. استاندارد HSE راهکارهایی ارائه میدهدتا باکاهش ریسکها سلامت و ایمنی کارکنان، پیمانکاران، مشتریان ودیگر افراد جامعه تامین گردد. استاندارد HSE کمک میکندبه سازمان تابا شناسایی وهمچنین ارزیابی عوامل خطززای محیط کاری، میزان ریسک خطرات ایمنی، بهداشتی وهمچنین زیست محیطی رابه حداقل برساند و.باعث ایجاد انگیزه کارکنان شود بجهت اینکه باخیال راحت بابت عدم آسیب و ایمن بودن محیط کاری بفعالیت خودمیپردازند.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS که مخفف Integrated Managment System میباشد وازتهیه وتدوین سه استاندارد ISO14001 ، ISO9001 وهمچنین ISO45001 متولد میشود. چنانچه سه استاندارد 9001 ، 14001 ، 45001 متناسب باساختارهای وسیاستهای سازمان بایک بازدهی زمانی ویابصورت همزمان طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند اصطلاحا بیان میشودکه سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمان خود طراحی وپیاده سازی نموده اند.