استاندارد HSE-MS چیست؟

سیستم مدیریت HES-MS برگرفته شده ازحروف اول عبارت Health Safety Environmental Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست

هدف ازایجاد سیستم مدیریت HSE ارائه روشی هدفمند برپایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان ازاینکه مخاطرات بالقوه وبالفعل موجود درزمینه بهداشت، ایمنی ومحیط زیست به طور دقیق تعیین حذف یا کنترل گردد.

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست به عنوان بخشی ازسیستم مدیریت کلی شرکت نظامی میباشد. هدفمندو سازماندهی شده بابرنامه ریزی خاص که باتهیه دستورالعملها ، روشهای اجرایی ودستورالعملها ، روشهای اجرایی واستانداردها و مقررات جاری استقرار یافته ومورد بازنگری قرارمیگیرد ودرمقاطع زمانی مختلف اصلاح میگردد. سیستم مدیریت HSE ممکن است بخشی ازیک سیستم مدیریت کلی باشد امادر واقع این سیستم نیزبه همان سیستم مدیریت کلی ارتباط داشته وفقط به منظور سهولت امر ، همه جا به عنوان سیستم مدیریت HSE عنوان شده است.

سیستم مدیریت HSE عناصر اصلی وضروری برای توسعه ، استقرار ونگهداری یک سیستم رابیان میکند شرکتها نسبت به برقراری خط مشی ها واهداف سازمان با مدنظر قراردادن اطلاعاتی درمورد خطرات مهم واثرات زیست محیطی اقدام نمایند.   

اجرا واستقرار سیستم مدیریت HSE درسازمان مزایای زیر رابدنبال دارد:

شناخت کافی ازعوامل بالقوه آسیب رسان موجود درمحل کار

هدفمند ویکپارچه نمودن سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست

شناخت قوانین ومقررات ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست

کاهش زیانهای مستقیم وغیرمستقیم ناشی ازحوادث

ارزیابی موثر ریسک هاوکاهش آنهابه منظور کنترل حوادث

ایجاد انگیزه درکارکنان به علت اعتماد آنها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن

ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE درسازمان

ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری وتعالی سازمان

امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق بایک سیستم مدیریت HSE

ازنشانه های تعهد مدیریت به سیستم HSE ، تخصیص منابع مورد نیاز اعم از مالی ، پشتیبانی وغیره به موضوعات ایمنی بهداشت و محیط زیست میباشد.

عنوان نمودن موضوعات مربوط به ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست درابتدای جلسات مختلف

مشارکت فعال درفعالیتهای مربوط به ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست وبررسی های مربوط آنها درسازمان وبخشهای تابعه

اهمیت دادن ودخالت ملاحظات ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست درتصمیم گیری های مدیریت

قدردانی ازمجریان وبه رسمیت شناختن موضوعات پس ازدستیابی به اهداف ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست

تشویق کارکنان برای ارائه پیشنهادات سازنده درزمینه معیارهای بهبود اجرای ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست

مشارکت وارزش نهادن به نوآوریهایی که درداخل یاخارج سازمان درزمینه موضوعات ایمنی و بهداشت ومحیط زیست حاصل گردیده.

سازمان باید اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی ومحیط زیست ایجادکرده وبه صورت دوره ای بازنگری کند. این اهداف باید با خط مشی سازمان سازگاربوده ونتایح فعالیتها ، خطرات وتاثیرات بهداشت ایمنی ، محیط زیست ، الزامات تجاری وعملیاتی نظرات کارکنان ، مشتریان وشرکتهای تابع رامنعکس سازد.

الزامات دیگر سیستم مدیریت HSE : تهیه خط مشی مکتوب که دردسترس همگان قرار گیرد. خط مشی پرینت شده و قاب گرفته در دیدهمگان گذاشته شود.

برخی از موضوعاتی که سیستم مدیریت HSE به آن اشاره نموده

تاسیسات ، واحدهای تولیدی وتجهیزات را منطبق با الزامات قانونی یا نگهداری نمودن
کارکنان ، تجهزات و زیرساختهای لازم برای مقابله با کاهش اثرات موقعیت های اظطراری را فراهم نموده
همراهی نمودن مدیریت برای انجام ممیزی ها و بررسی مجدد HSE
تخصیص منابع مالی برای برنامه های توسه ای جدید