اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان و اینکه آیابه دنبال اخذ ایزو ارزان هستید؟ بسیاری ازسازمانها و شرکتها درصدد گرفتن گواهینامه های ارزان هستند. ابتداباید آگاهی مختصری دراین رابطه داشته باشید. ایزو یک سازمان بین المللی میباشدکه باگردهماییهای سالانه خود، استانداردهایی رامعین میکند تابا درنظر گرفتن حقوق تولید کننده و مصرف کننده، سطح کیفیت و ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات رابالا برده وباعث ارتقای تجارت جهانی شود. هرمحصول و شرکتی دارای علائم استانداردهای ایزو باشد، اعتبار بالاتری نسبت برقبای خوددارد.

اخذ ایزو ارزان ازطریق مراجع غیر IAF براحتی امکان دارد اماکه دریافت گواهی ایزو درحالت معمول و ازطریق مراجع IAF براحتی امکان پذیر نیست. پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، آموزش مدیران و کارکنان دراین راستا، ازجمله مراحل دریافت ایزو میباشد. بعدازآن مرحله ممیزی میباشدکه بستگی داردبه مرجع صادرکننده انتخابی شماکه تاچه حد ستخگیر باشد و چقدر زمان ببرداما اخذ ایزو ارزان امکان پذیرست.

اخذ گواهینامه ایزو ارزان مستلزم شناخت و اطلاع کافیست و امروزه بسیاری مراکز مشاوره، ازجمله مرکز مشاوران سپاهان، بااستفاده ازتجربیاتشان مستندات گواهی ایزو رابصورت آماده و ارزان دراختیار متقاضیان قرار میدهند و شرکتها میتوانند بدون دغدغه توی مناقصات و مزایدات شرکت کرده و گواهی خودرا حتی یک روزه دریافت کننداین نوع گواهی هارا نمیتوان ازطریق مراجع صادر کننده معتبر و باقدمت دریافت کرد، چراکه آنهامیبایست طبق مقررات و استاندارد هاییکه انجمن IAF تعیین کرده و با اعمال تمهیدات سیستم مدیریت کیفیت، بابت صدور گواهی ایزو اقدام کنندکه مستلزم آموزشهای لازم و پیاده سازی تمامی استانداردهای مشخص شده میباشد. درنتیجه هم زمانبرست وهم نیازمند هزینه های بالاتریست.

 

 

اخذ ایزو ارزان

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر بین المللی

 
 
اخذ استاندارد ایزو فوری و ارزان گاها دردسر ساز بابت متقاضیان میشود دراین میان بسیاری ازمراکز، بدلیل فوری بودن گواهیهای ایزو ، ازمتقاضیان، پول بیشتری رامطالبه میکنند. امااز آنجاکه گواهی ایزو ارزان زیر نظر انجمن IAF نبوده و بطور مستقل فعالیت میکند و ازآنجاکه سیستم مدیریت کیفیت پیاده سازی نمیشود بطور معمول هزینه برنخواهد بود. ازطرفی، ایزو ارزان رابرای انواع کسب و کارها میتوان استفاده کرد جزدر مواردیکه پای صادرات درمیان باشد ویا دربرخی مناقصه هاو مزایده هاکه، طرف قرارداد بخواهد سختگیرانه عمل کندکه دراینصورت اعلام میداردکه گواهی ایزو باسطح اعتبار IAF راقبول خواهد کرد.
ایزو انواع گوناگونی دارد. ایزو 9001 پایه ترین نوع گواهی ایزو هست. استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت کاربردیترین ایزو و  تقریبابرای هرسازمان و محصولی مورد نیازست. گواهینامه ایزو 14001، استانداردهایی رامشخص میکندکه باعث ضمانت کیفیت محصولات و خدمات دربرابر آلاینده نبودن آنهابرای محیط زیست میشود. گواهی ایزو ، ازآنجاکه تاثیر زیادی درسالم بودن محیط زندگیمان داردبرای سازمانها بسیار حائز اهمیتست. ایزو 45001 استانداردهای ارزیابی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ست. گواهی ایزو 45001 نیزبرای سازمانها کاربردی میباشد وبه موجبش، کارکنان میتوانند درمحیطی امن و بهداشتی باخیالی آسوده بفعالیت ادامه دهند. درحقیقت ایزو 45001 همان OHSAS18001 میباشدکه بتازگی جایگزین ایزو 45001 بجای اهساس 18001 قرار گرفته. شرکتهاکه ازاین گواهی OHSAS18001 استفاده میکنند، میبایست طی چند ساله آینده گواهینامه خودرابه ایزو45001 تغییر دهند. گواهی دیگری وجود داردکه استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت رامعین میکند، بانام HSE وبه نوعی گواهیهای ایزو 45001 و OHSAS18001 را درخود دارد. جدای ازاینها، استانداردهای مدیریت محیط زیست رانیز داراست.

 

 

اخذ ایزو ارزان

مراجع صادر کننده اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو

 

 

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان متقاضیان راملزم میکند درابتدا بدانندبرای چکاری میخواهند گواهی ایزو بگیرند اگرشما خواستار آنیدکه فروش محصولات خودرا بیشتر کرده و اعتبار کسب و کار خودرا بالاتر ببرید و همچین ازاطلاعات کافی برخوردار نیستید وبه دنبال دریافت گواهی ایزو ارزان هستید، مراکز مشاوره میتوانند متناسب بودجه و درخواست شما، درسریعترین زمان ممکن اینکار راانجام دهندبرای دریافت ایزو میبایست ابتدا مشخص کنیدبرای کدام مقصد بدان نیاز دارید. برخی شرکتهابرای صادرات جهت گرفتن ایزو اقدام میکنند. بعضی سازمانهابرای شرکت توی مناقصه هابه ایزو نیاز دارندبرخی برای بالا بردن اعتبار کسب و کار خودو بسیاری ازسازمانهابرای پیاده سازی استانداردهای بین المللی منباب گرفتن ایزو اقدام میکنند. مشخص کردن این موضوع بشما کمک میکندتا راحتتر بتوانید تصمیم بگیریدکه ازچه نوع گواهینامه ای استفاده کنید.

مراکز مشاوره، بعداز تصمیم گیری شما، فرم درخواست رابرای شما ارسال میکنند. بعداز پر کردن فرم و تحویلش، بابت اخذ گواهینامه های ارزان، مراکز سی دی مستندات ایزو درخواستی رادر اختیار شما گذاشته، بعداز انجام ممیزی، گواهی ایزو صادر میشود.