درباره استاندارد ایزو

درباره استاندارد ایزو

درباره استاندارد ایزو بایستی گفت یک سازمان بین المللی استاندارد و جهانی ازنهادهای استاندارد ملی میباشد. ایزو یک سازمان غیردولتیست و شامل نهادهای استاندارد بیشتراز160 کشور جهانست و یک نهاد استاندارد هرکشور عضو رانماینده میکند. بعنوان مثال، مؤسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) نماینده ایالات متحده میباشد. سازمان های عضو درتوسعه و ارتقاء استانداردهای بین المللی بابت فناوری، فرآیندهای آزمایش علمی، شرایط کار، موضوعات اجتماعی و موارد دیگر همکاری میکنند ISO  و اعضایش سپس اسنادی بهمراه جزئیات بدان استانداردها بفروش میرسانند. یک مجمع عمومی که از نمایندگان اعضای ISO و رهبران منتخب بنام افسران اصلی تشکیل شدست ، بعنوان نهاد تصمیم گیری ایزو عمل میکند. سازمان دارای دفتر مرکزی و مقرآن شهر ژنو، کشور سوئیس میباشد، جاییکه یک دبیرخانه مرکزی برروی عملیات نظارت دارد.

درباره استاندارد ایزو ، ایزو جانشین فدراسیون بین المللی انجمنهای ملی استاندارد میباشد و سال 1928 تا 1942 فعالیت میکرد .سال 1946، بعداز جنگ جهانی دوم، اعضای کمیته هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد جلسه ای رادر مورد استانداردهای بین المللی برگزار کردند. کار آنها منجربه تشکیل ISO بعنوان یک سازمان غیردولتی سال بعد شد. فرایند توسعه استانداردهای  ISO ، سازمان بین المللی استاندارد سازی بابت ایجاد یک استاندارد جدید زمانی شروع میشودکه انجمنهای صنعت ویاگروههای مصرف کننده درخواست کنند. سپس ISO متخصصان موضوع و ذینفعان صنعت و کمیته فنی بدانها تشکیل میشود، استخدام میکند. کمیته دو مرحله ازایجاد پیش نویس استاندارد پشت سر میگذارد و رأی گیری رسمی رادر مورد پیش نویس دوم انجام میدهد و بدان پیش نویس استاندارد بین المللی نهایی گفته میشود. اگرکه استاندارد بین المللی نهایی تأیید شود ، همانطورکه توسط دبیرخانه مرکزی تأییدشده، سپس ایزو منتشرمیشود.

درباره استاندارد ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویامشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های بالای مالی ، نیروی انسانی و اتمام پروژه سئوالی درون ذهنشان پدید میاید، آیاطراحی و اسقرار سیستم مدیریتی توانسته مجموعه اهداف پیش بینی شده درون چهار عنوان برساند؟ آیا مجموعه بهره وری واقعی رسید ویااینکه تنها هیچ سود و بهره وری نصیب مجموعه نشده بلکه هزینه استقرار ازجمله  هزینه کارشناسان ویامشاورین و هزینه های غیر مستقیم تامین نکرده.

درباره استاندارد ایزو و صدور گواهی نامه ایزو درون سازمان ویاموسسات لازمه وجود مشاور توانا و قادر اجرای ایزو میباشد و میتواند کمک شایانی جهت طراحی و پیاده سازی انواع ایزو به نماینده مدیریت داخل سازمان کند. ضمناٌ میتواند جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو  از مراجع معتبرCB مشاوره و رهنمود فراوانی کند. مشاوران میتوانند اطلاعات درون سازمان ویا برون سازمانی مرتبط دریافت کرده و طبق داده دریافتی تصمیم گیری کنند. مرحله بعدی، سیستم طراحی شده اجرا گذاشته میشود. اراده بالای مدیر عالی و مدیر ارشد و تمامی کارکنان مرتبط سازمان و کمک مشاورین بسیار ضروریست. سیستم طراحی شده محک زده میشود و بصورت وجود نقصان ، نسبت برفع آنهااقدام شده وبا بازنگریهای لازمه سیستم طراحی شده بهبود مییابد. شاید بهمین دلیل میباشد و اکثر پروژه های طراحی و اسقرار سیستمهای مدیریتی و خصوصا سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 باشکست مواجه میشود ویابطور ناقص اجرا میشوند و سازمان متقاضی سیستم تصور میکند سیستم راپیاده سازی کرده ولی عملا اینطور نمیباشد. ثبت و صدور گواهی نامه ایزو، متقاضیان میتوانند مراجع گوناگونی انتخاب کنند و میتوانند دومرجع IAF بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ویااینکه غیرIAF دریافت نمایند. اخذ مدرک ایزو مرجع IAF کمک بسزایی بابت ورود شرکت درون مناقصات بزرگ داخلی ویا صادرات کالا و محصولات درون بازارهای خارجی داشته باشد. مراجع غیر IAF لزوما متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو جهت انجام تبلیغات و پیشتازی بررقیبان راغب میکند.
گروه مشاوره سپاهان باکادری متعهد و مجرب بهترین راهنمای شما درراستای مشاوره دریافت انواع گواهینامه ایزو متناسب نوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی خودتان میباشد.