مستندات ایزو

مستندات ایزو

مستندات ایزو مثل تمامی بحث های مربوط ایزو ابتدا نیازبه شناخت و دریافت ایزو دارد، گواهی ایزو ISO توسط سازمان ایزو صادر میشود سازمان بین المللی استاندارد بانام ایزو(ISO) نام کامل لاتین: INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  یک سازمان بین المللیست و مثل دیگر سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد این سازمان با تدوین و تنظیم یکسری استانداردها و  اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا بان پیاده سازی نیز گفته میشود و تایید کارشاناسان مربوط گواهینامه ایرا تحت عنوان  گواهینامه ایزو صادر میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یامجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد ایزو رابه طور کامل اجرا کرده و پیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان ISO و تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کردست.

مستندات ایزو درون ایرات نیزبه همین منوال هست ودرکشور ایران نیزاین قوانین وجود دارد ودرحال حاضر شرکتها و صنایع مختلف درکشور ایران منباب حفظ توان رقابتی خودو کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذ و مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خودهستند واز مهمترین تاثیرات مثبتش کالا رفتن کیفیت مربوطه تولیداتشان است، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفق امیز توام اخذ گواهینامه ایزو نیازمنداین هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو درسازمانها بگذرانند. چنانچه باموفقیت اینمراحل راطی کنند واجرا کنند ازطرف سازمان ارائه دهنده ایزو محصولاتشان استاندارد شناخته میشودو بااطمینان بیشتری جهت کسب رضایت مشتری گام برمیدارند واین تاییدیه یکی ازمهمترین نشانه هابرای تصدیق حرکت دراین راه واثباتش بمشتریان است. بنوعی میتواند دربازارهای تبلیغاتی نیست اهرم قوی بابت تبلیغات واثبات صحت تبلیغات شرکت درمقابل رقیبان باشد.

مستندات ایزو و سازمان بین المللی استاندارد ایزو ویا ISO ، استانداردهای بین المللی رابرای صنایع مورد نیاز بازار آشکار دارند، تهیه و منتشر میکنداین استاندارد هااز پایداری و سطح مداوم ازنظر کیفیت ، ایمنی و کارآیی استفاده میکنند. آنها همچنین دانش، بهترین شیوههای مدیریت و پیشرفتهای فناوری رابه اشتراک میگذارند. ایزو 9001 ازمحبوبترین استاندارد هاست وبیشترین کاربرد وتقاضای اخذ رادارد ازاین رو درباره مستند سازی استاندارد 9001 صحبت میکنیم وبا عنوان مثال دراین مورد توضیحات اجمالی رامیدهیم، استاندارد هابرای کمک بشرکت هابه طور مؤثر مستند سازی و حفظ یک سیستم با کیفیت کارآمدست. همین استانداردها راتنها زمانی  شامل میشودکه بمرحله پیاده سازی برسند، ازآنجاکه استاندارد  ایزو 9001 مختص یک صنعت نیست ، بسیاری ازشرکتها ازآن برای ایجاد یک سیستم کیفیت بجهت پاسخگویی الزامات نظارتی یابرآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند. اگرچه محبوبیت ایزو 9001 بسیار زیادست اما صدور گواهینامه ISO9001 و پیاده سازی 9001 یک کاربزرگست. همین امر نیازبه برنامه ریزی متفکر ، دقیق ، استراتژی ، مستند سازی و آموزش و اجرا دارد.  البته ناگفته نماندکه تقریباًهمه کارمندان بایدتا حدودی نحوه کار خو را تغییر دهند و روالی متناسب استاندارد هارا پیش بگیرند، اگر شرکت شما سود زیادی ندارد و نداده ، شما نمیتوانیدبرای ماهها تولید رادر انتظار نگه دارید تاهر عملکرد عملیاتی بتواند تخصص فرآیند خودرابرای ایجاد یک سیستم با کیفیت مستند سازد و بدان کمک کند ویا بطور عامیانه نمیتوانید پیاده سازی رابه درستی وبطور کامل انجام دادبرای اطمینان ازبهترین استفاده ازوقت خودو مستندسازی بیشتر نیازهاومستندات ایزو 9001 درسایت شرکت ما  WWW.SYSTEMKARAN.COM  مراجعه کرده وبطور کاملا رایگان انرا دریافت کنید میتوانید مطالعه کرده وباکلیاتش بیشتر اشنا شوید.

مستندسازیهای ایزو و استانداردهای گوناگون بایکدیگر متفاوتست وبستگی بنوع فعالیت شرکت دارد، مادراینجا فقط ازاین ایزو 9001 صحبت کردیم و پرکاربردترین ایزو مشاغلست، تابدین ترتیب مثالی بابت مستند سازی ایزو رابرای شما اورده باشیم، درهنگام اخذ ایزو ازطریق موسسات خصوصی پس ازتکمیل فرم وارسالش بجهت شرکت شماطی یک پروسه راحت وارزان ازیک CB خصوصی گواهی خودرا دریافت کردید وقتیکه مدرک بدست شما میرسد داخل پاکت مربوط تمام مستندات ایزوی مربوطه درقالب یک سی دی بشما تحویل داده شده تابتوانبد مطالعه واجرا کنید.
مجموعه سیستم کاران دارای تیمی قوی درزمینه اخذ انواع ایزو و گواهیهای CE وغیره است وهیشه اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت کاملا رایگان است. منتظر تماس شما هستیم