مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت دردنیا یکی ازشاخصهای مهم درتمامی فرایندهای کاری هست وباید رعایت شوداین فرایند براحتی میتواند عملکرد ارگانهای متقاضی رابراحتی بهبود بخشد و باعث شودکه مراجعه کنندگان ازطریق خدمات بدست آورده خودراضی بوده باشند سیستم مدیریت کیفیت یکی ازشاخصهاکه درزمینه مدیریت کیفیت انواع استاندارد متعددی نیزدر سطح جهان وجود داردکه بابت تمامی ارگانهای مراجعه کننده بایداین استاندارد نیزدریافت شود. سیستم مدیریت کیفیت کشورها رابسوی توسعه پایدار هدایت میکنند سیستم مدیریت کیفیت براساس نیازهای مشتریان و الزامات استانداردهای جهانی راسازمان دهی میکند یک سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک سیستم رسمی تعریف شدست و مراحل ، مراحل و مسئولیتهای مربوطه دستیابی سیاستها و اهداف کیفیت رااسناد میکند. سیستم مدیریت کیفیت بهماهنگی و هدایت فعالیتهای سازمان بابت برآورده کردن نیازهای مشتری و نظارتی و بهبود کارآیی و کارآییش بصورت مستمر کمک میکند.

ایزو 9001 استاندارد بین المللی مشخص کننده الزامات مربوطه سیستمهای مدیریت کیفیت ، برجسته ترین رویکردبرای سیستم مدیریت کیفیت هست. درحالیکه برخی اصطلاح QMS بابت توصیف استاندارد ایزو 9001 یاگروهی اسناد باجزئیات QMS استفاده میکنند ، امادر واقع کلیت سیستم رادر نظر میگیرد. اسناد فقط بابت توصیف سیستم ارائه میگردد. اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت برهمه جوانب عملکرد سازمان تأثیر میگذارد. مزایای یک سیستم مدیریت کیفیت مستند شامل موارد زیرست. پاسخگویی نیازهای مشتری ، بجهت تحریک اعتماد بنفس سازمان کمک میکند ، بنوبه خودمنجربه مشتری بیشتر ، فروش بیشتر و تکرار بیشتر تجارت میشود. پاسخگویی نیازهای سازمان ازطریق رعایت مقررات و ارائه محصولات و خدمات بصرفه ترین و باصرفه ترین منابع اطمینان حاصل میکند و باعث ایجاد فضایی بجهت گسترش رشد و سود میشود.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو 9001 شناخته شده ترین و اجرا شده ترین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درجهانست. ایزو 9001 شرایط سیستم مدیریت کیفیت راکه سازمانها میتوانندبرای توسعه برنامه های خوداستفاده کنند مشخص میکند.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و سایر استانداردهای مرتبط سیستم های مدیریت کیفیت شامل مابقی سری ایزو 9000 ( ازجمله ایزو 9000 و ایزو 9004 ) ، سری ایزو 14000 ( سیستم مدیریت محیط زیست ) ، ایزو 13485 ( سیستم مدیریت کیفیت دستگاههای پزشکی ) ایزو 19011 ( مدیریت حسابرسی سیستمها ) و ایزو TS 16949 ( سیستم مدیریت کیفیت محصولات مرتبط با خودرو ).
مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و هریک ازعناصر تشکیل دهنده سیستم مدیریت کیفیت بدستیابی اهداف کلی تأمین نیازهای مشتریان و سازمان کمک میکند. سیستم مدیریت کیفیت بایدنیازهای منحصربه فرد سازمان رابرطرف کنند. بااین حال عناصر مشترک تمامی سیستمهای مدیریت درجهان عبارتند از: سیاست کیفیت و اهداف کیفی سازمان یعنی سازمان مربوطه بایدبه شاخص کیفیت ارگان خودتوجه داشته و بررویش برنامه ریزی لازم راداشته باشد و تاحد امکان شرکت مورد نظر خودرا بسمت توسعه پایدار سوق دهد. راهنمای کیفیت محصولات موجوددر داخل شرکت براساس ملزومات بایدرعایت گردد. رویه هاو دستورالعمل ا و سوابق چندین ساله نهاد بخوبی مورد بررسی و واسنجی قرار گیردتا یک نتیجه مناسب بدست آید و میزان توسعه سازمان بخوبی خودرا نشان دهد. مدیریت اطلاعات نیزیکی ازشاخصهای مهم بمتقاضیان استاندارد ایزو 9001 بودست و باید بصورت اصولی و قانونی انجام شود. فرآیندهای داخلی نهاد نیزتوسط مدیران مراجعه کننده بایدبخوبی مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گیرند.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و رضایت مشتری ازطریق کیفیت محصول ارائه شده بازار نیزتوسط کارفرمایان مورد بررسی قرار می گیرد. فرصتهای بهبود بوجود امده ارگان مربوطه بخوبی مورد واسنجی و آنالیز قرار میگیرد. تجزیه و تحلیل کیفیت محصولات و خدمات رسانیهای موجوددر متقاضی بااستفاده از نرم افزارهای متعددی میتواند صورت گیرداین فرایند هابرای هرفعالیتی منحصر بفردست و میتوانددر داخل کشور صورت گیرد. امروز درسطح جهان باداشتن داده های دقیق و درست میتوان براحتی عملکرد و روند تمامی ارگانها رابدرستی بررسی کرده و نتایج مناسبی نیزازاین فرایند هابدست اورد وبرای اینده برنامه ریزی درستی انجام داد.

گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.