بررسی اصالت ایزو

بررسی اصالت ایزو

بررسی اصالت ایزو توسط ارگانهای صادر کننده استاندارد ایزو صورت میگیرد هرشرکتی بخواهد فعالیتی راشروع کند بایدیکی ازانواع استانداردهای مورد نظر بررسی اصالت ایزو رابرای خود انتخاب کرده و انرااز مراکز صادر کننده دریافت کند البته نوع ایزو براساس زمینه فعالیت هرشرکتی تعیین میگردد و براساس حجم کاری درداخل نهاد صورت میگیرد شرکت بسراغ دریافت ایزو مورد نظر خودمیرود و بعداز دریافت کردنش میتواند درسطح کشور ویا جهان بفعالیت های خودادامه دهد البته شرکتهای متقاضی ایزو بهترست درابتدا بسراغ سازمانهای مشاوره دهنده دراین زمینه مراجعه کننداین سازمانها بمنظور مشاوره دادن و راهنماییهای لازم تاسیس شده اندتابا ارگانهای مراجعه کننده درحوزه فعالیت کاری خودمشاوره دهند شرکتهای صادر کننده CE باارگانهای ارائه دهنده گواهینامه ایزو فرق دارنداین ارگانها رادر داخل کشور باعنوان NB میشناسند NB هابایددر سایت اتحادیه اروپا موجود باشندتا اعتبار خاصی رابرای صادر کردن گواهینامه داشته باشند شرکتهای متقاضی بهتره همیشه گواهینامه های مورد نظر خودرا ازاین مراکز تهیه کنند چون باگرفتن اعتبار ازاین مراکز براحتی میتوانند فعالیت داشته باشند.

بررسی اصالت ایزو و اعتبار گواهینامه ایزو بجهت علاقه‌مندان سوال اساسی میباشد چراکه اعتبار گواهینامه ایزو رانمیتواند ادعای داشتن مطرح باشد همانطورکه درجریان هستید امروزه راههای بسیاری و دانش فراوانی دربستر جامعه وجود داردکه کاربران میتوانند راحت تربه گواهینامه ایزو ویا سایر برنامه‌های سازمان دسترسی لازم راداشته باشند واز آنجاکه گواهینامه ایزو درجامعه لازم و ضروری میباشد بنابراین مردم و مشتریان درصورت علاقمندی لازم رادر جهت سنجش اعتبار مدرک بدست آورده دارندبا وجوداین موارد هستند نهادهاییکه جهت بدست آوردن و دریافت مدرک معتبر درسطح کشور  تلاش میکنند میخواهند براساس آیین نامههای موجود ایزو مورد نظر خودرا دریافت کنند  

بررسی اصالت ایزو باتوجه بدین مسئله گواهینامه های معتبر ازسوی CB معتبر صادر میشود و شرکتهاکه قصد بدست آوردن گواهینامه مورد نظر خودرا دارند بایددر ابتدابه شرکتهای معتبر CB مراجعه کنند  ودرخواستهای خودرا درقالب تشکیل پرونده انجام دهند. CB های متعددی وجود داردکه ممکنست برخی ازآنها بصورت فعال بوده باشند و اعتبارشان درسطح جهانی اعتباری نداشته باشد دراین صورت بابت بدست آوردن مدرک ایزو شماباید بدانیدکه CB تحت اعتبار کدام مرجع فعالیت میکند انواع سی بی موجود زیر نظر مربیهای موضوع فعالیت میکنند و قوانین و آیین نامه های لازم را AB بدین CB هاابلاغ میکنند.

بررسی اصالت ایزو و پس ازدانستن و فهمیدن CB معتبر ثابت کننداین توافقنامه راشرکت بایدبه سایت مورد نظر رفته و CB و پس ازآن صحت CB رادر داخل سایت IAF مورد نظر رفته و بخوبی لوگوی صادر کننده شرکت خودرا بررسی کنند درصورت موجود بودن اطلاعات نهاد صادر کننده گواهینامه دراین سامانه نشان دهنده معتبر بودن مدرک صادره ازسوی سازمان موردست و شرکت مراجعه کننده براحتی میتوانداز گواهینامه بدست آورده استفاده کند. AB هامخفف (Accredited Body ) هستند معنای بدنه معتبر شناخته شده‌اند و شرکتها بایستی مدرک مورد نظر خودراکه بدنبالش هستندباید ازاین سازمانها دریافت کننداین ارگانها نیز زیر نظر سازمانهای بزرگ جهانی IAF مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار میگیرند و ایین نامههای مورد نظر رااین سازمانها بتمامی کشورهای موجود درجهان ابلاغ میکنند تابدرستی استاندارد مورد نظر شرکت خودفعالیت کنند دراین راستا بطور معمول ارگانهای موفق خواهند بودکه ازفرهنگ و اگاهی لازم درباره ایزو برخوردار بوده باشند دراین صورت این نهادها درکمترین زمان ممکن اعتبار مورد نظر خودرا بدست اورده و درکشور فعالیت میکنند باتوجه بدینکه هرفعالیتی استاندارد خاص خودرا دارا می باشد و شرکتهابرای اینکه بتوانند ایزو مورد نظررا دریافت کنند بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا مشخص کنند تابتوانند استاندارد خودرا دریافت نمایند.