رشته HSE

رشته HSE

رشته HSE درداخل هرکشور ازملزومات فعالیت شرکتهای پیمانکاری و تولیدکنندست و برای اینکه بتوانند بفعالیتهای خودادامه دهندباید استاندارد HSE رابا روشهای خاص خوددریافت کرده و براساس قوانین استاندارد HSE فعالیت کنند HSE درزمینه بهداشت فردی ایمنی شغلی و منابع زیست محیطی بحث میکند و ازنهادهای مراجعه کننده میخواهد بدرستی درفعالیتهای کاری خودشاخصهای مورد نیازاین استاندارد رارعایت کنندتا بتوانند فعالیت مشغول باشند بسیاری ارگانها بجهت اینکه بتواننددر مناقصات و مزایده هاشرکت داشته باشند بسراغ کسب استاندارد HSE میروندکه بهمراه دریافت استاندارد یاد شده این نهادها براحتی میتواننددر زمینه کاری خوددر کشور پروژه اجرا کنند سازمانهای خواهان گواهینامه HSE بایدشرایط و مراحلی رابرای بدست آوردن استاندارد HSE طی کنندتا بتوانند استاندارد HSE راکسب نماینداین شرکتها دراولین قدم بایستی زمینه کاری و حجم کاری شرکت خودرا مشخص کنندتا مراحل اخذ و روشهای گواهینامه تاحدودی مشخص گردند چون هرفعالیتی روشهای خاص خودرابرای بدست آوردن استاندارد HSE دارا میباشدکه ارگانها بجهت بدست اوردنش بایداین قوانین و شرایط رابخوبی رعایت کنند.

رشته HSE سازمانهای متقاضی گواهینامه hse بایدابتدا شرکت خودرا تاسیس کرده و درسطح جهان را به کاربر رایانه خودبه طور دقیق ابلاغ کند مرحله بعدی جهت بدست آوردن انتهای نامه طراحی کردن وب سایت خودشرکت هست وازاین طریق بتوانند مدارک و اطلاعات خودرابه سازمانهای صادرکننده بارگزاری کرده و ازاین طریق رابررسی و ارزیابی خودقرار دهند افرادیکه دراین شرکتها بکار گرفته میشوندباید دارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه نیزبوده باشدتا بتوانند براحتی درنهادهای مورد نظربه خارج شوند مدیرانکه بجهت سازمانها مورد جذب قرار میگیرند بایدحداقل مدرک کارشناسی باسابقه ۱۲ ساله دریکی ازارگانهای معتبر کشور مشغول بوده باشند و ازآگاهی لازم درزمینه استانداردهای لازم رانیز داشته باشندتابتوانندبه راحتی دراین سازمانها مشغول بکار شدند مدیران بایدبه صورت تمام وقت درسازمان مورد نظر فعالیت داشته باشند وهم ندارند و دیگر نهادها خارج ازشرکت فعالیتی داشته باشند.

رشته HSE ازدیگر شرایط و ضوابط بکارگیری پرسنل دراین سازمان هااینست نهاد های مزبور باید چارت سازمانی خودرا نیزبه خوبی طراحی وبه کارفرمایان صادرکننده گواهینامه قرار دهد واین چارت سازمانی میتوان تمامی وظایف کارکنان رابه خوبی بدانها بود تاهر فردی مسئولیت قانونی خودرا بدرستی انجام داده و بابازدهی مناسب بشرکت تحویل دهد چارت سازمانی نهادهای های صادرکننده کمک های فراوانی رامیتواند داشته باشد و میتوان حجم کاری شرکت کارکنان شرکت و میزان حقوق دریافتی رانیزبه خوبی مورد ارزیابی قرار داد سازمانهاییکه میخواهنداین استاندارد راداشته باشند بایداز مدیریت و سازمان دهی مناسبی نیزدرزمینه منابع زیست محیطی بهداشت فردی و ایمنی شغلی نیزبرخوردار بوده باشنداین موسسات بایدبا بیمه کردن تمام پرسنل خودبه داشتن اظهارنامه مالیاتی سالهای قبل بایدبه پیش حرکت کنند درغیر اینصورت فعالیت موسسات بدون پیشرفت خواهد بود. دراین ارگانها میزان رضایت مندی مشتریان نیزحائز اهمیت هست وبا دریافت مدارک و اطلاعات موجود درمورد ارزیابی و بررسی شرکتهای صادرکننده بخوبی مورد بررسی قرار میگیرد.

رشته HSE یکی دیگراز شرایط و ضوابط دریافت گواهینامه مورد نظر سازمانها اطلاعات میزان فرآیندها و حجم ساری شرکت رانیزبه خوبی مورد اعتبار سنجی خودرا میدهدتا تمام نواقص و مشکلات موجوددر شرکت راگوشزد کرده و ازکارفرمایان و مدیریتش شرکت انتظار دارند دراسرع وقت بدان اقدام کنند و بادادن مدارک موجود فعالیت خودرانیز ثابت کنند.
رشته HSE میزان حقوق دریافتی پرسنل شرکت و میزان اظهارنامه مالیاتی و چارت های سازمانی و جدولها و طرحهای موجودبه خوبی بررسی میشود عامل دیگر دراین باره شرکتهای صادر کننده گواهینامه شغلی داشته کشور بوده است که هرکدام باهزینه های خاصی رابه مراجعه کنندگان خودعرضه میدهند.